GEBEDSDIENST
DONDERDAG 19 mei 2022

Overwinning door zelf-opoffering

door Eberhard Arnold

Heel je leven toevertrouwen aan de gehele Christus: dat verandert en vernieuwt alles. Want het zou een leugen en waanzin zijn om slechts de helft van je leven aan Christus te geven, waardoor Hij geamputeerd zou zijn van een deel van zichzelf. De Geest van leven valt niet te rijmen met een selectief uitkiezen van bepaalde richtlijnen of bepaalde geloofselementen. De waarheid is ondeelbaar, net als Christus. Weigeren om de gezindheid die Hij tegenover alles had over te nemen, betekent zoveel als Hem afwijzen. Zelfs de meest subtiele argumenten waarmee we onze lauwheid pogen te rechtvaardigen laten ons niet ontkomen aan zijn oordeel: “Wie niet voor mij is, is tegen mij.”

Sommigen willen dit of dat over Jezus horen, lezen of leren, en ondertussen proberen ze af te geraken van wat hen onmogelijk lijkt door een interpretatie waardoor ze zijn woorden afzwakken. Hun leven, hoe christelijk het ook mag lijken, houdt geen steek. […]

De gehele Christus wil ons helemaal. Hij houdt van beslistheid. Hij geeft de voorkeur aan tegenstanders boven half-overtuigde vrienden. Hij heeft meer een hekel aan onechtheid dan aan een weigering. Hij heeft een hekel aan lauwheid, grijsheid, clair-obscur, aan wat diffuus is, vermengd, aan vrome toespraken die nergens toe verplichten. Hij veegt dit allemaal weg van zodra Hij naderbij komt.

[…] Een ontmoeting met Jezus heeft niets te maken met vluchtige gevoelens. Ofwel schenkt Hij voor altijd het absolute van het Rijk Gods, ofwel geeft Hij niets. Enkel wie Hem volledig en voor altijd aanvaarden, kunnen Hem kennen en het mysterie van het Koninkrijk van God ontdekken. […]

De ervaring van het leven in Jezus Christus is altijd een beproeving, zo niet is ze een illusie. Deze ervaring blijkt authentiek te zijn als we gehecht blijven aan de oorspronkelijke bron, aan de weg in zijn totaliteit, aan de eindbestemming ervan. Zo kan ze volgehouden worden tot het einde. De onoverwinnelijke liefde die van de Geest komt, komt tot uiting als we Christus in zijn totaliteit herkennen, en niet blijven steken in ideeën of ervaringen.

uit: ‘Salt and Light’  van Eberhard Arnold (1883 – 1935,
Duitse protestantse theoloog), 2017,
Plough Publishing House, pp. 117-119

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

Verbonden met onze broeders en zusters van de Gemeenschap in Rijsel en in het ImaGO-huis, en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

Antwoord-zang :

1/ Van 13 tot 16 mei kwamen meer dan 70 jongeren van de Politieke Fraterniteit van Chemin Neuf bijeen in Rome voor een weekeinde rond de migratieproblematiek. Het was op het hoogtepunt van dit weekend dat paus Franciscus deze jonge mensen,  van meer dan 16 nationaliteiten en toegewijd aan het algemeen welzijn en ten dienste van de armsten, in privé-audiëntie ontving

Heer, we vertrouwen U alle mensen toe die gedwongen zijn hun land te verlaten; schenk ons ​​een ruim en genereus hart om te begrijpen hoe hen te verwelkomen en samen een echte universele broederschap te beleven.

2/ Het ImaGO-huis in Villeneuve d’Ascq blijft nadenken over hoe zich te bewegen tussen haar vier polen: de studentenresidentie, de mediaschool, het audiovisuele Neuf.media en de NFG-missie.  Dit alles in samenhang met de fundamentele reflectie van de Gemeenschap Chemin Neuf over haar wijze van communiceren en verkondiging van de Naam van Jezus in het digitale landschap.

Heer, we bidden U voor de uitgestrekte terreinen op de digitale netwerken waar geoogst kan worden. Maak ons aandachtig voor uw Heilige Geest zodat we ons laten dragen door diens Adem. In het bijzonder vertrouwen we u de avant-première toe van de nieuwste NFG-film op 24 mei over een concrete toepassing van integrale ecologie in de Colombiaanse Amazone.

3/  Het bisdom Rijsel wordt in haar oecumenische dimensie gesensibiliseerd bij de opvang van migranten: de parochie ‘la Madeleine’ verwelkomt met name Eritrese christenen uit een oosters-orthodoxe kerk  in haar vieringen. Er is hier echt een mogelijkheid tot wederzijdse kennismaking.

Heer, geef het bisdom Rijsel een nieuwe oecumenische adem; geef onze Kerken een verlangen naar wederzijdse aandacht om te volharden op deze weg van ontmoeting en delen. Moge het onderlinge vertrouwen groeien!