DE MIJLPALEN VAN DE HEILIGE GEEST
IN DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENSCHAP

1972

EEN ZOON VAN IGNATIUS VAN LOYOLA ONTMOET DE CHARISMATISCHE VERNIEUWING

Op het moment dat de charismatische vernieuwing vanuit de Verenigde Staten in Frankrijk aankwam, wordt Laurent Fabre, toen een jezuïtisch seminarist in Lyon, uitgedaagd door de ervaring van de kracht van de Heilige Geest, beleefd door een Amerikaanse confrater uit Seattle.
Laurent, vergezeld door Bertrand Lepesant, ook een Jezuïet, beslist een weekend van gebed tot de Heilige Geest in de bergen te wijden. Hij nodigt de jonge Amerikaanse jezuïet uit, die die avond het gelukkige gezelschap kreeg van twee jonge episcopale lifters: Lewis Beaver, ‘Br. Elias’ en Mark Hoffman, ‘Br. Mozes’, oorspronkelijk een Messiasbelijdende Jood. Deze biedt aan voor hen te bidden, om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Deze spirituele ervaring zal hun leven veranderen. Bij zijn terugkeer neemt Laurent deel aan een gebedsgroep waaruit de katholieke Charismatische Vernieuwing in Lyon is ontstaan.
Kort daarna, een reis naar de Verenigde Staten laat hem ontdekken hoe essentieel het leven in de heilige Geest is voor iedereen en voor de hele Kerk; het is het normale christelijke leven.
Deze fundamentele ervaringen verenigen Laurent’s roeping en geven de voedingsbodem voor een nieuw project.

De Heilige Geest is opgewassen tegen de uitdagingen van onze tijd.

1973

DE EERSTE FRATERNITEIT

In juni, tijdens een vormingsweekend in Neuville-sur-Saône, stelt Laurent Fabre, uitgedaagd door de tekst van de Handelingen van de Apostelen (2, 42), een bijeenkomst voor van allen die zich betrokken voelen bij het gemeenschapsleven. Ongeveer tien mensen reageren, waaronder Jacqueline Coutellier.
Tijdens de retraite die aan zijn wijding voorafging, legt de jonge Jezuïet dit project van een gemengd gemeenschapsleven voor in gebed en aan zijn oversten.
In oktober beginnen zeven alleenstaande mannen en vrouwen dit gedeelde leven op 49 Montée du Chemin Neuf. Stap voor stap, luisterend naar de heilige Geest, ontdekken zij de roeping tot delen en tot broederlijke onderwerping, in een leven dat al heel snel doortrokken is van gebed, welkom en getuigenis.

Je moet in kleine beginnelingen geloven.”

1975

EEN STICHTINGSJAAR, HET KRUIS IS GEPLANT

Op 1 februari overledt Brigitte, de jongste van de eerste zeven, na een gevecht tegen nierkanker. Zij blijft voor de gemeenschap als “het graan dat in de grond gezaaid is”.
Op de dag van Pinksteren gaat de hele gemeenschap naar Rome en hoorde Paus Paulus VI zeggen dat “de Charismatische Vernieuwing een kans is voor de Kerk”. Een mooie bevestiging voor de ontluikende gemeenschap!
In augustus begint een nieuw avontuur: de kleine gemeenschap van alleenstaanden organiseert een eerste sessie voor gezinnen in Aix-en-Provence.
In het najaar beginnen de eerste vormingsvoorstellen, die echtparen en alleenstaanden de mogelijkheid bieden zich te vormen voor de verkondiging van het Evangelie. In het verlengde hiervan deed een eerste echtpaar, Pierre en Vivette Briaudet, hun intrede in de gemeenschap.

“Singles en echtparen zijn twee kanten van dezelfde gouden munt.”

1976

HET AVONTUUR VAN DE OPLEIDING BEGINT

Het Montée du Chemin Neuf huis in Lyon verwelkomt meer en meer… Je moet “tegen de muren opduiken”!
Op zoek naar een huis, doorkruist pater Laurent Fabre de regio van Lyon. Door een benzinestoring (midden in een staking van de pompbedienden!) kan hij een vreemdeling ontmoeten die hem te hulp schiet, hem uitnodigt bij hem thuis te komen en hem vertelt over een familiebezit in de buitenwijken van Lyon. Zij is precies waar de gemeenschap naar op zoek is. De Voorzienigheid, opnieuw aan het werk, deze keer dankzij de gift van een moeder, maakt het mogelijk dit huis te kopen.
Enkele leden van de gemeenschap nemen vervolgens hun intrek in het huis van Les Pothières om bijbelse, theologische en spirituele vorming aan te bieden, met een oecumenische focus. Sinds die dag hebben vele jongeren, echtparen en gezinnen van deze opleiding genoten om discipelen van Christus te worden, ten dienste van de Kerk en de wereld

Ik verwacht het onverwachte van God.

1980

DE DWAASHEID VAN EVANGELISEREN

In juli vindt in Les Pothières de eerste “Cana”-sessie plaats voor echtparen en gezinnen: het vreugdevolle begin van een missie die zich snel verspreidt in Frankrijk en in vele landen. De genade van Kana om in het paar te zijn “als een arme voor een ander arm persoon” wordt in alle culturen vervoegd.

Datzelfde jaar nodigen de Zusters van de Aanbidding de gemeenschap uit om met hen te verhuizen naar de rue Henri IV in Lyon om daar het studentenhuis voor jongeren te animeren. Dit was een voorzienig moment, want het huis 49 was niet meer voldoende om de ongeveer vijftig jonge studenten die deelnamen aan de gebedsgroep te huisvesten. Hierdoor wordt de missie onder jongeren geboren!

“Jezelf beschikbaar stellen voor de missie.”

1982

ONS VASTBERADEN IN TE ZETTEN VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

Vanaf haar ontstaan in de VS is de Charismatische Vernieuwing oecumenisch geweest. Deze stroom van genade die aan de Kerk wordt geschonken, vormt de grondslag van de oecumenische roeping van de gemeenschap vanaf haar ontstaan. Deze oproep tot eenheid zal verder worden versterkt en uitgebreid.
Op de bijeenkomsten van de Tent van de Eenheid en de Pinksterbijeenkomst over Europa in Straatsburg in 1982 werden sterke banden gesmeed tussen de gemeenschap en de kerken van de Reformatie, de Evangelische en de Pinksterbeweging. De oproep van dominee Thomas Roberts om “ons leven te geven voor de eenheid van de christenen” is een stichtend moment, evenals de vermaning van pater Laurent Fabre: “Europa, Europa, als je niet deelt, zul je sterven! ».
In 2014 roept Justin Welby, primaat van de Anglicaanse gemeenschap, de gemeenschap op om dit charisma van eenheid te delen. Een fraterniteit van Chemin Neuf vestigt zich in Lambeth Palace (Londen) om het gemeenschapsleven te delen, samen te bidden en te helpen bij de vorming van jonge mensen die door de Anglicaanse Kerk worden bijeengebracht.

“De verdeeldheid onder christenen is het grootste obstakel voor evangelisatie.”

1984

DE ROEPING, OVER GRENZEN HEEN

Met de jaren ’80 ontstond in de harten een voorliefde voor missie voorbij de grenzen.
Op dat moment probeert de pas benoemde bisschop van Nkayï in Congo, Mgr. E. Kombo, vanuit Rome pater Laurent Fabre telefonisch te bereiken om de gemeenschap een pastoraal voorstel te doen. Hoewel zij sinds tien jaar geen contact meer hadden gehad, belt Laurent, op precies hetzelfde tijdstip, via een andere telefoonlijn, ook zijn vroegere studiegenoot op. Ongelooflijke precisie van de Heilige Geest!
Enkele maanden later zendt de communiteitsraad de eerste broeders en zusters naar Kongo voor de dispensarium van La Bouenza en de bouw van het vormingscentrum van Kimbaouka.
Eerste stappen op een nieuwe reis naar vele andere bestemmingen.

“Onze verbondenheid drijft ons tot missie”

1992

WORTELS VAN DE MISSIE

Opnieuw klopt de Voorzienigheid onverwachts aan de deur. De eerwaarde abt van de abdij van Hautecombe vraagt de gemeenschap tweemaal, maar tevergeefs, de taak van het gebed en het ontvangst in Hautecombe op zich te nemen. Een derde keer doet Vader Abt, Don Michel, een nieuwe poging per telefoon: “Ik ben in het kantoor van de Aartsbisschop van Chambéry die ons gesprek hoort. Voordat je een derde keer weigert, kom en bezoek de abdij!”. Laurent Fabre, die met de intendant-generaal van de gemeenschap is meegekomen, wordt verblind door de schoonheid van de plaats van de abdij. Samen met de Gemeenschapsraad is hij ervan overtuigd dat deze plaats kan worden gewijd aan de vorming van jongeren en aan de oecumene. Deze intuïtie wordt al snel bevestigd: sinds de installatie van de communiteit is de abdij nooit leeg geweest van jongeren…..
Ter gelegenheid van Pinksteren willen naasten met de gemeenschap de genade van broederschap en dienstbaarheid delen. Zij moedigen de oprichting aan van een nieuw apostolisch lichaam: de Kring Chemin Neuf..
Sinds enkele jaren ontvangen broeders van de gemeenschap uit verschillende landen de roeping tot het priesterschap. Na de regelmatige ontmoetingen van de gemeenschapsraad met de aartsbisschop van Lyon, richt bisschop Decourtray met vreugde op het instituut Chemin Neuf voor priesters en religieuzen..

Hebben we de wortels van onze takken?”

1995

EERSTE INTERNATIONALE KAPITTEL

De stichting van de gemeenschap in verschillende landen dwingt de gemeenschap ertoe zich opnieuw te laten uitdagen door de heilige Geest. Om iedereen een stem te geven, ongeacht zijn land, richt de gemeenschap een eerste Kapittel op met 72 afgevaardigden. Het bevestigt vooral het beginsel van het gemeenschappelijke kassa en de financiële solidariteit tussen alle stichtingen van de gemeenschap en de oecumenische keuzes. De constituties van de gemeenschap worden met eensgezindheid van stemmen aangenomen..

Ten dienste van de Kerk vanaf haar ontstaan, beantwoordt de gemeenschap aan het verzoek van het bisdom Parijs om de parochie van St Denys la Chapelle te animeren. De eerste etappe van een mooi avontuur dat zich in de loop van de tijd zal ontvouwen: de genade van broederschap en missie delen met de parochianen..

“Delen vermenigvuldigt.”

2000

EEN NET VOOR GEBED EN VORMING

Jaar 2000… de gemeenschap wordt gepusht naar “meer”.
De overgang naar de 21e eeuw, gekenmerkt door de ontwikkeling van Internetnetwerken, opent een nieuw terrein voor evangelisatie. Paul Couturiers visioen van het onzichtbare klooster klinkt in ons door: “Een steeds groter wordende menigte christenen van alle denominaties die een immens netwerk vormen dat de aarde omgeeft… opgenomen in het gebed van Christus om eenheid.” Net For God wordt geboren, en biedt via films en ontmoetingen een netwerk van gebed, vorming en evangelisatie.
Tegelijkertijd ontstaan het Instituut voor Theologie van de Dombes in verbinding met de Faculteit voor Theologie van Lyon en het Studium voor Wijsbegeerte van Chartres in verbinding met het Centre Sèvres van Parijs. De samenwerking met verschillende studierichtingen wortelt in de oproep tot vorming die de gemeenschap heeft ontvangen.

“Als de tijd komt, zal ik snel handelen.”

2016

NAAR HET EINDE VAN DE STICHTING

Na de tijd van stichting komt de tijd van overdragen. Herder van de gemeenschap sinds 43 jaar, geeft pater Laurent Fabre het stokje door. Tijdens het kapittel, vanaf de eerste ronde, wordt pater François Michon, net terug van tien jaar missie in Congo Kinshasa, door de afgevaardigden gekozen als nieuwe leider.

In datzelfde jaar worden verschillende broeders en zusters naar het klooster van O.L.Vrouw van Atlas in Tibhirine (Algerije) gezonden om te zorgen voor een gastvrije, gebedsvolle en broederlijke aanwezigheid..

“Wat pater Ignatius betreft, hij bewandelde een weg die hij niet kende; hij ging de Heilige Geest niet vooraf, maar hij liet zich door Hem leiden suaviter et fortiter.”

2017

EEN NIEUW PINKSTEREN

In Rome viert de Katholieke Charismatische Vernieuwing haar 50-jarig bestaan. Paus Franciscus geeft het evenement een oecumenische dimensie door persoonlijkheden uit verschillende kerken uit te nodigen. Deze visie van een “verzoende verscheidenheid” ligt volledig in de lijn van wat de gemeenschap vanaf het begin heeft uitgedragen..

Drie jaar later ontmoet Paus Franciscus pater François Michon en pater Laurent Fabre in Rome en dringt er bij de gemeenschap van Chemin Neuf op aan trouw te blijven aan zijn oproep:
“Onderweg zijn is vooruitgaan, niet in cirkels ronddraaien […]. Er is een risico, er is altijd een risico, maar een leven zonder risico is niet christelijk. Ik moedig jullie aan jullie reis te beginnen in onderscheiding van de Heer en in gehoorzaamheid aan de Kerk, aan de grote Kerk waar wij allen broeders en zusters zijn.”

“Laat de Heilige Geest de weg wijzen!” Paus Franciscus

2020

BE THE CHURCH!

Al vijfentwintig jaar ten dienste van parochies, groeit de missie gestaag. De Gemeenschap, geroepen in een dertigtal parochies in verschillende landen, wil met de parochianen een dynamiek van broederlijk, geestelijk en missionair leven beleven. Elke zomer brengt het internationale festival “BE THE CHURCH” parochies samen die bezield worden door de Gemeenschap om te luisteren naar de heilige Geest en de Kerk..

De gezondheidscrisis door het Covid 19-virus treft de wereld, beïnvloedt onze relaties en onze manier van leven. De Gemeenschap wordt niet gespaard en moet zichzelf opnieuw uitvinden om te blijven evangeliseren en de genade van broederschap te delen, zowel dichtbij als veraf. LIVE uitzendingen van missen, diensten, lezingen, getuigenissen, online retraites, enz. stellen ons in staat de missie uit te breiden als nooit tevoren..

VOORUIT!