ONZE SPIRITUALITEIT IS GEWORTELD
IN DE IGNATIAANSE TRADITIE EN
DE ERVARING VAN DE CHARISMATISCHE VERNIEUWING.

DOOP IN DE HEILIGE GEEST
EN IGNATIAANSE SPIRITUALITEIT
LEVEN ONDER ZIJN LEIDING

“God in alles zoeken en vinden.” Ignatius van Loyola

Wij geloven dat de doop in de Heilige Geest ons doopsel nieuw leven inblaast. Op dit grondleggende moment ervaren wij de persoonlijke liefde van God die ons leidt tot de totale schenking van ons leven aan Christus. Gevormd door de Ignatiaanse spiritualiteit, baseren wij ons leven op het luisteren naar het Woord van God en het gehoorzamen aan de Kerk om ons leven in te richten naar Zijn wil.

Door deze dubbele beworteling proeven wij in het charismatische leven de kracht en de zoetheid van de heilige Geest die ons de durf en de moed geeft om te getuigen en te evangeliseren, terwijl de regelmatige geestelijke begeleiding, in navolging van Sint-Ignatius, ons helpt om de passages van God in ons leven te herkennen en ons leert aandachtig te zijn voor de innerlijke bewegingen en de troost waardoor God ons leidt.

GEPASSIONEERD OVER HET VERSPREIDEN VAN HET GOEDE NIEUWS
JEZUS VOLGEN ARM EN NEDERIG

“Wees steeds bereid iedereen te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.” 1P 3,15

Onze gemeenschap is geen doel op zich. Wij durven in de woorden van Jezus in de synagoge van Nazareth te herkennen wat onze roeping bepaalt:
« De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.» (Lc 4, 18-19)

Bijgevolg zijn alle aspecten van ons leven in het teken van de evangelisatieopdracht geplaatst: leefomgeving, levensstijl, studies en vorming. Ons leven lang worden wij aangemoedigd onze menselijke, geestelijke en theologische vorming voort te zetten om ons geloof en ons inzicht te verdiepen. Zo zijn wij in staat om met alle mensen in dialoog te treden en kunnen wij doorgeven wat ons doet leven en reageren op de uitdagingen van onze wereld.

GEPASSIONEERD VOOR DE EENHEID
DURF TE GELOVEN IN
DE ZICHTBARE EENHEID VAN DE KERK

Dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden» Joh. 17, 21

Leden van de Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerken, de Oosterse Kerken, de Anglicaanse Gemeenschap, de Gereformeerde, Lutherse, Evangelische en Pinksterkerken… wij kiezen ervoor om samen te leven, te bidden en te evangeliseren, zonder afstand te doen van onze eigen identiteit en in gemeenschap met onze respectieve kerken.

“Omdat de verdeeldheid van de christenen de grootste obstakel is voor de evangelisatie, omdat wij geloven dat het gebed van Jezus Christus om eenheid verhoord zal worden: “Dat allen één mogen zijn, opdat de wereld gelooft”, gaan wij samen, orthodoxen, protestanten, katholieken, zonder verder uitstel, de nederige weg van een gemeenschappelijk dagelijks leven”. (Gemeenschaps-Manifest, 1986)

GEPASSIONEERD DOOR GERECHTIGHEID
ALLEN BROEDERS

« Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. » Mt 25, 35

Waar wij ons ook bevinden, in onze wijk of onze parochie, met aandacht voor de economische of sociale noden van onze landen, in ons beroepsleven, plaatselijk en internationaal, wij willen leven en ons inzetten voor een wereld van gerechtigheid.
Dit uit zich op verschillende manieren: medische aanwezigheid in Afrika, in Frankrijk en in Brazilië; actie met straatkinderen in Congo, Madagascar en Mauritius; educatieve aanwezigheid in scholen, met migranten; professionele en politieke reflectie en engagement; verdediging van het milieu…