GEBEDSDIENST
DONDERDAG 02 mei 2024

de Seder: een spirituele reis

door Rebbetsin Heller

De Seder is Gods ‘gebod’ om van geestelijke slavernij naar geestelijke vrijheid te
gaan.
De Seder is een reis van duisternis naar licht.
Het woord Seder betekent ‘orde’.
De Seder geeft aan wat we doen op de eerste avond van Pesach (het joodse
paasfeest). We volgen het gebod van God, dat aangeeft hoe we van geestelijke
slavernij naar bevrijding kunnen gaan.

KADESH
De eerste fase van de Seder wordt Kadesh genoemd. Het omvat het reciteren van de
Kiddush, een specifieke zegening, over een beker wijn. Er is een belangrijk principe
dat zegt dat als het gaat om spirituele realiteit, je enkel kan verkrijgen wat men
werkelijk zoekt.
Bijgevolg is de eerste stap in spirituele groei een leven in heiligheid te willen leiden…
De eerste fase van de Seder is daarom Kadish, want om verder te gaan naar het licht
moeten we onszelf engageren om een leven van heiligheid te leiden. Dit vereist dat
we ons afscheiden van wat negatief is en ons bewegen in de richting van het
bewustzijn van God.

URCHATZ
De volgende fase van de Seder heet Urchatz, wat betekent “zich wassen” .
Het bestaat erin om tweemaal water uit te gieten over de handen, uit een beker,
zonder een zegening te reciteren.
Je handen wassen in dit stadium van de maaltijd lijkt een overbodig verzoek.
Wat hier wordt gesuggereerd is dat iedereen die heiligheid wil bereiken, reine
handen moet hebben. Zoals het vers in Psalmen zegt: “Heft uw handen in heiliging,
zegent de Heer”. Wat betekent dit?
Heiligheid kan zich in jou enkel manifesteren als ze in overeenstemming is met
concrete daden.

JACHATZ
Jachatz bestaat uit het nemen van de matze, het ongedesemde brood, van de
Sedertafel en het breken ervan in twee ongelijke stukken.
Jachatz laat ons zien dat, als we echt vooruitgang willen boeken op de weg naar
verlossing, bepaalde aspecten van onszelf gebroken moeten worden.
Zoals het vers in de Psalmen zegt: “God is dicht bij wie gebroken zijn.”

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “