GEBEDSDIENST
DONDERDAG 05 juni 2024

Shavuot en Pinksteren: christelijk feest in het hart van een joods feest

Zoals de tekst van de Handelingen der Apostelen in het Nieuwe Testament heel
duidelijk aangeeft, vond de gave van de Heilige Geest plaats gedurende het Joodse
Pinksterfeest (Shavuot).

We lezen in het boek Handelingen, hoofdstuk 2: Toen de dag van Pinksteren
aanbrak
, waren allen bijeen op dezelfde plaats.  2 Plotseling kwam uit de hemel een
gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was
er vol van.  3 Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld,
op ieder van hen neerzette.  4 Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en
begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

De Joodse traditie viert tijdens het feest van Shavoeot het ontvangen van de Torah
(de eerste vijf boeken van het Oude Testament), en dit vijftig dagen na het Joodse
Pesach-feest (Pascha) waarbij men de uittocht uit Egypte gevierd heeft.
De gebeurtenissen in het Nieuwe Testament die christelijke feesten zouden worden,
situeren zich binnen de joodse feesten:

Met Sjavoeot gedenken de Joden de gave van de tafelen der wet op de berg Sinaï na
de fysieke bevrijding uit de slavernij in Egypte. Dit Joodse feest helpt ons om te zien
wat er gebeurt als de leerlingen de Heilige Geest ontvangen in Jeruzalem:

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “