GEBEDSDIENST
DONDERDAG 04 maart 2023

De wil van onze hemelse Vader doen

Naar een partnerschap tussen joden en christenen
Verklaring van orthodoxe rabbijnen uit Israël, Europa en de Verenigde Staten, over de relatie tussen jodendom en christendom.

Na bijna twee millennia van wederzijdse vijandigheid en vervreemding, onderkennen wij – orthodoxe rabbijnen die gemeenschappen, instellingen en seminaries in Israël, de Verenigde Staten en Europa leiden – de historische mogelijkheid die nu voor ons ligt. Wij streven ernaar om de wil van onze Vader in de hemel te doen door de hand aan te nemen die onze christelijke broeders en zusters naar ons hebben uitgestoken. Joden en Christenen moeten als partners samenwerken om de morele uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

 1. De Shoah eindigde 70 jaar geleden. Het was de perverse climax van eeuwen van verachting, onderdrukking en afwijzing van de Joden, en van de daaruit voortgekomen vijandschap tussen Joden en christenen…
 2. Wij erkennen dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie de officiële leerstellingen van de katholieke Kerk over het Jodendom fundamenteel en onherroepelijk zijn veranderd. De afkondiging van Nostra Aetate, vijftig jaar geleden, heeft een proces in gang gezet van verzoening tussen onze beide gemeenschappen…
 3. Zoals Maimonides en Jehoeda Halevi,1 erkennen ook wij dat het christendom niet een ongeluk of een fout is, maar een door G’d gewild resultaat en een geschenk aan de volken. Met het scheiden van Jodendom en christendom, wilde G’d een scheiding tussen partners met belangrijke theologische verschillen, en niet een scheiding als tussen vijanden …Nu de Rooms katholieke kerk het eeuwige verbond tussen G-d en Israël heeft erkend, kunnen wij joden de blijvende constructieve waarde van het christendom erkennen als onze partner waar het gaat om de verlossing van de wereld, zonder vrees dat dit zal worden benut voor missionaire doeleinden…
 4. Beiden, Joden en christenen, hebben een gemeenschappelijke verbondsmatige missie om de wereld te vervolmaken onder de heerschappij van de Almachtige, zodat de hele mensheid Zijn naam zal aanroepen en gruwelen van de aarde zullen worden verwijderd. Wij begrijpen de aarzeling aan beide zijden om deze waarheid te bevestigen en we roepen onze gemeenschappen op om deze angsten te overwinnen en om een relatie van vertrouwen en respect tot stand te brengen….
 1. Wij Joden en christenen hebben meer gemeen dan wat ons scheidt: het ethische monotheïsme van Abraham; de relatie met de Ene Schepper van hemel en aarde, die ons allen liefheeft en voor ons allen zorgt; de Joodse Heilige Schrift; een geloof in een bindende traditie; de waarden van het leven, van gezin en familie, van barmhartige
  rechtvaardigheid, gerechtigheid, onvervreemdbare vrijheid, universele liefde en uiteindelijke wereldvrede…
 2. Ons partnerschap minimaliseert op geen enkele manier de blijvende verschillen tussen de twee gemeenschappen en de twee religies. Wij geloven dat G’d verschillende boodschappers gebruikt om Zijn waarheid te openbaren, terwijl we
  bevestigen dat alle mensen tegenover G’d de fundamentele ethische verplichtingen hebben, die het Jodendom altijd heeft geleerd – door het universele verbond met Noach.
 3. In het navolgen van G’d moeten Joden en christenen modellen bieden van dienen, onvoorwaardelijke liefde en heiligheid. We zijn allemaal geschapen naar G’ds heilig beeld, en Joden en christenen zullen toegewijd blijven aan het verbond, door met elkaar een actieve rol te spelen in de verlossing van de wereld.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om  ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hun trouw aan uw verbond.

4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
Laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “