GEBEDSDIENST
DONDERDAG 01 juni 2023

Wat Shavuot herdenkt

Christenen hebben net Pinksteren gevierd en onze Joodse broeders Shavuot: welk verband is er tussen beide?

Het woord Shavuot betekent “weken”. Deze feestdag markeert het einde van de periode van zeven weken tussen Pesach en Shavuot. (Voor christenen, 50 dagen van Pasen tot Pinksteren)

De Thora werd meer dan 3300 jaar geleden door G-d aan het Joodse volk op de berg Sinaï gegeven. Elk jaar op Shavuot hernieuwen we onze aanvaarding van dit goddelijke geschenk, en G-d “geeft” opnieuw de Thora.

In de oudheid werden twee tarwebroden geofferd in de Heilige Tempel op Shavuot. Het was ook in deze tijd dat mensen Bikurim begonnen te brengen, hun eerste en beste vruchten (de eerstelingen), om G-d te bedanken voor de overvloed van het land Israël.

Deze feestdag wordt gevierd door kaarsen aan te steken, de hele nacht wakker  te blijven om Thora te bestuderen, te luisteren naar het voorlezen van de Tien Geboden in de synagoge, zich tegoed doen aan zuivelproducten en dies meer.

Het geven van de Thora was een spirituele gebeurtenis van grote betekenis, die de essentie van de joodse ziel voor eeuwig markeerde. Onze wijzen vergeleken het met een huwelijk tussen God en het Joodse volk.

Shavuot betekent ook “eed”, en op deze dag legde G-d een eed af van een eeuwigdurend verbond met ons, en in ruil daarvoor zwoeren we eeuwige trouw aan Hem.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om  ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hun trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
Laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “