GEBEDSDIENST
DONDERDAG 07 december 2023

Feest van Chanoeka

‘Chanoeka’ is een Joods feest dat door de rabbijnen werd ingesteld. Het herdenkt de herinwijding van het offeraltaar in de Tweede Tempel van Jeruzalem nadat in de 2e eeuw voor Christus, deze werd teruggegeven aan de Judese tempeldienst, na drie jaar onderbreking en sluiting door koning Antiochus IV.

De lichten van Chanoeka zijn heilig. We hebben niet het recht om ze op welke manier ook te gebruiken, enkel om ernaar te kijken. Op deze manier bevestigen we dat het goddelijke onze beperkte menselijke mogelijkheden overtreft.

Fundamenteel bestaat onze levenstaak er in het licht van de dag te kanaliseren zo dat het de nacht verlicht: we streven ernaar om al het goede en goddelijke te cultiveren en deze positieve bronnen te richten op het overwinnen en transformeren van de negatieve aspecten in de ‘donkere kant’ van de schepping. Dit proces werd gesymboliseerd door de Menorakandelaar van de Tempel: ontstoken bij daglicht en geplaatst in het Heiligdom, reikten zijn goddelijke stralen tot diep in de nacht; ontstoken in een het innerlijke heiligdom dat vervuld is van goddelijk licht, straalt zijn gloed tot in de donkere wereld daarbuiten.

Het kan gebeuren dat de gewone procedures niet langer werken. Duisternis die de goddelijke vuurtoren overspoelt, de Menora uitdooft en de heilige olie vervuilt. Het zijn omstandigheden waarbij we niet langer kunnen putten uit het licht van de dag om de nacht te verlichten.

Op zulke momenten moeten we zoeken om van de nacht zelf een bron van licht te maken. We moeten zoeken naar dat éné “vaasje zuivere olie” daar waar het verborgen is, in het wezenlijke van de schepping dat onbezoedeld en onbezoedelbaar is. We moeten verder gaan dan het uiterlijke aspect van “dag” en “nacht” om het bijzondere en oorspronkelijke van licht en duisternis te onthullen.

Fr.Chabad.org

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “