GEBEDSDIENST
DONDERDAG 01 februari 2024

Tu Bishvat

Van 24 tot 25 januari vierden joodse gelovigen het feest van ‘Tu Bishvat’

Tu Bishvat is meer dan enkel een feestdag; het staat symbool voor vernieuwing en verbondenheid met de natuur. Dit feest, dat in de Misjna wordt genoemd, is een van de vier nieuwjaarsfeesten in de Joodse kalender en markeert het “nieuwe jaar van de bomen”.

Het feest kende een evolutie doorheen de tijd en heeft naast haar agrarische belang ook een spirituele en ecologische dimensie gekregen.

Een van haar gebeden is het gebed voor de bomen: (uit de Siddoer)

“Gezegend zijt Gij, O Eeuwige, onze God, Koning van de wereld, die de wereld van niets laat ontberen, die voortreffelijke schepselen en vruchtdragende bomen heeft geschapen tot nut van de zonen van Adam.

Moge het U behagen, o Eeuwige onze God en God van onze vaderen, om ons in vreugde te doen opgaan in ons land, … dit land dat overvloeit van melk en honing, land van beken, fonteinen en bronnen die ontspringen uit valleien en bergen, land van tarwe en gerst, van wijngaarden, vijgen en granaatappels, land van olijven voor olie en honing.”

illustration par Sefira Lightstone

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “