GEBEDSDIENST
DONDERDAG 07 maart 2024

De onmogelijke vervanging – Joden en christenen van de 1e tot de 3e eeuw

Hoe beter we Jezus begrijpen in de religieuze context van Israël tegen het einde van de Tweede Tempel, hoe duidelijker het wordt dat Jezus niet alleen geen andere religie stichtte, maar dat Hij ook niets gedaan of gezegd heeft dat erop wees dat Hij dit wilde doen. Niet dat het thema van het nieuwe afwezig zou zijn in het Nieuwe Testament, maar dit thema ligt altijd in lijn met Gods beloften aan Israël.

Dit geldt in het bijzonder voor het Nieuwe Verbond. Deze uitdrukking verschijnt op het centrale moment wanneer Jezus de beker zegent tijdens het Laatste Avondmaal (…)

Jezus kwam niet om af te schaffen, maar om “de Wet en de Profeten te vervullen”.

De eerste betekenis, wat christenen maar al te vaak vergeten, van deze vervulling is Jezus’ religieuze naleving van de Wet.

Jezus, zegt de heilige Paulus, was “geboren uit een vrouw” ( dus uit een Joodse vrouw), geboren onder de Wet (Galaten 4:4).

Hij leefde als een praktiserende Jood en bleef dat zijn hele leven lang, en dit zowel als persoon, als met zijn leerlingen.

Uit het boek van Jean Michel Garrigues,
L’impossible substitution – juifs et Chrétiens du 1er- au 3ème siècle, p 35 en 38.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “