GEBEDSDIENST
DONDERDAG 14 oktober 2021

Verzoening – een weg van liefde in diversiteit

Verzoening betekent voor ons mensen niet dat we in alles met elkaar overeenstemming vinden; het is leren om elkaar lief te hebben  temidden van een fundamenteel gebrek aan overeensemming. Dàt is echte verzoening. Het betekent ànders zijn. God is zo geweldig, en wij we zijn zo verschillend. Het wonderlijke van de kerk is niet dat we het eens zijn en elkaar liefhebben; het is eerder dat we het niet met elkaar eens zijn en desondanks  elkaar liefhebben.  Dit is het wonder dat de Heilige Geest bewerkstelligt. En wat gebeurt er als we met elkaar verzoend zijn, als we deze diversiteit in liefde tonen? Wel, dan bevinden we ons al meteen in de laatste zeven of acht verzen van Johannes 17:  ‘en de wereld zal dan zien dat Jezus de Zoon van God is, en zij zullen geloven…’

Maar verzoening  – en dat kan ik jullie wel vertellen na vele jaren met dit onderwerp gewerkt te hebben, zowel in mezelf als professioneel , in oorlogsgebieden over de hele wereld –  wordt geschreven met twee S’en: service (dienstbaarheid) en sacrifice (zelf-opoffering).  Indien we dus op weg willen gaan naar verzoening, naar welwillendheid en respect binnen dat gebrek aan overeenstemming, dan zullen er offers nodig zijn. Verzoening vergt altijd een prijs.

uit de toespraak van aartsbisschop Justin Welby
op de jaarlijkse bijeenkomst vanverantwoordelijken  van “Churches Together in England”, 7 oktober 2013.

Voorbeden

1/  De Anglicaanse Kerk is op 80 plaatsen aanwezig in Frankrijk. Naast Britse expats verwelkomt zij gelovigen uit vele landen en uit verschillende christelijke tradities. Leden van Chemin Neuf maken deel uit van  Anglicaanse bijeenkomsten in Parijs, Lyon en Fontainebleau.

Heer, we bidden U voor de Anglicaanse Kerk in Frankrijk in deze tijd, nu ze de gevolgen van de Brexit voor haar missie en haar functioneren begint te zien. We vertrouwen u in het bijzonder de “chaplaincy day” toe  (letterlijk  de dag van de kapelaans, van de parochie-verantwoordelijken)  in de kerk van St. George in Parijs ,  die een tijd van onderscheiding zal inluiden over haar missionaire engagement in de komende jaren.   Heer, leid deze dag,  en laat de Anglicaanse kerk zien hoe ze u in deze nieuwe fase kan dienen.

2/ In Chartres zijn de contacten tussen de Chemin-Neuf-gemeenschap en de Roemeens-Orthodoxe Kerk al lange tijd heel sterk . De groei van haar parochiegemeenschap heeft haar onlangs gedwongen op zoek te gaan naar een nieuw pand. En ook wensen leden van de Syrisch-Orthodoxe Kerk sinds kort een parochie in de regio te stichten.

Heer, we bidden voor deze twee orthodoxe kerken te Chartres in hun zoektocht naar een locatie. Moge uw Voorzienigheid hen voorafgaan waar u ze ook heen stuurt en moge ze hen de kracht geven om uw kerk daar te laten groeien.

3/ Afgelopen dinsdag heeft de katholieke kerk van Frankrijk met ontzetting het rapport ontvangen van de onafhankelijke commissie voor seksueel misbruik in de kerk (CIASE). Dit rapport belicht de overweldigende omvang van het misbruik tussen 1950 en 2020 door priesters, religieuzen en leken.

Heer, we bidden voor alle slachtoffers van seksueel misbruik, in het bijzonder voor hen wier lijden is veroorzaakt door bedienaars van de katholieke kerk. Kom en genees hun wonden en verzacht al hun fysieke, psychologische en spirituele lijden