GEBEDSDIENST
DONDERDAG 28 oktober 2021

De kracht van wat alle christenen verenigt, is van onschatbare waarde

door paus Franciscus, in Querida Amazonia, § 108-110

De kracht van wat alle christenen verenigt, is van onschatbare waarde. We
kunnen zoveel aandacht besteden aan wat ons onderling verdeelt dat we soms
niet meer waarderen of naar waarde schatten wat ons verenigt. […]

Wij christenen zijn allen één in het geloof in God de Vader, die ons leven geeft
en ons zozeer liefheeft.
We zijn verenigd door het geloof in Jezus Christus, de ene Verlosser, die ons
met zijn kostbare bloed en glorierijke verrijzenis verlost heeft.
We zijn verenigd door het verlangen naar zijn Woord dat onze stappen leidt.
We zijn verenigd door het vuur van de Geest die ons op missie stuurt.
We zijn verenigd door het nieuwe gebod dat Jezus ons heeft nagelaten, de
zoektocht naar een beschaving van liefde, de passie voor het Koninkrijk dat de
Heer ons vraagt met Hem op te bouwen.
We zijn verenigd door de strijd voor vrede en gerechtigheid.
We zijn verenigd door de overtuiging dat niet alles eindigt met dit leven, maar
dat we geroepen zijn tot het hemelse feestmaal, waar God alle tranen zal
wissen en alles zal opnemen wat we hebben gedaan voor hen die lijden.

Dit alles verenigt ons. Waarom zouden we dan ook niet samen strijden, samen
bidden, en zij aan zij werken om de armen van het Amazonegebied te
verdedigen, om het heilige gelaat van de Heer zichtbaar te maken en te zorgen
voor zijn schepping?

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters te Melleray, Frankrijk.

1/  Op 16 oktober jongstleden was het Wereldvoedseldag. De Wereldraad van
Kerken nodigde ons uit om te bidden en om op te treden tegen de honger die
meer dan 800 miljoen mensen over de hele wereld treft en de ontwikkeling van
veel kinderen bedreigt.

Heer, geef dat elke christen toegewijd zoekt naar een rechtvaardiger
voedselverdeling en een delen van voedselbronnen met de meest kwetsbaren.

2/ Van 15 tot 18 november vindt in Lyon de bijeenkomst plaats van de Franse
afgevaardigden voor de oecumene rond het thema “Samen de Bijbel lezen”.
Wij geloven dat dit gemeenschappelijk lezen van de Bijbel het fundament is van
christelijke eenheid, want de Schrift zelf creëert eenheid doorheen diversiteit.

Heer, zegen deze oecumenische ontmoeting. Moge uw Heilige Geest de
deelnemers leiden en inspireren. Moge uw Woord steeds meer een bron van
Eenheid zijn voor uw Kerk.

3/ Op zaterdag 20 november vindt de diocesane WJD (“Wereldjongerendag”)
plaats in Nantes: een tijd van ontmoeting tussen jongeren, een tijd van
straatevangelisatie en van gebedswake, en waarin verschillende initiatieven
voorgesteld worden.

Kom Gij, Heer, deze samenkomst voorbereiden; kom en geef deze jonge mensen
de vreugde u te ontmoeten en om te getuigen van uw liefde.