GEBEDSDIENST
DONDERDAG 4 november 2021

Onze ware wortels zijn te vinden in Gods Licht

door Claude Vigée, joods schrijver en dichter.

“De oorsprong van licht is de Heilige, geprezen zij Hij (…).

Aan het eind van Psalm 36 lezen we “In uw licht zien wij het licht”.

Toch hebben we er nog naar te verlangen, het te zoeken in onszelf, het binnenstromen ervan in ons innerlijk domein te ontvangen, want “in U is de bron van het leven”.

Het enige dat er voor ons echt kan toe doen, is de zachte en verborgen uitstraling van het “kleine waaklampje” dat diep in het binnenste van ons persoonlijk wezen brandt: het is haar uitstraling die alles verandert en ons, in de diepste zin van het woord, tot kinderen van de Heer maakt.

In dat licht hebben wij onze echte wortels, ze zijn onderwerp van Israëls onderricht aan z’n zonen, evenzeer als aan die naties die samen met hen hun oor te luisteren leggen.

Uittreksel uit

Claude Vigée, joods schrijver en dichter.
Hij werd geboren in 1921 in de Elzas (Frankrijk).
Hij doceerde Franse literatuur aan Amerikaanse universiteiten en vervolgens te Jeruzalem.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters te Melleray, Frankrijk.

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1/  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

u die treurde om het geweld tussen Kaïn en Abel,

we bidden voor vrede in het Heilige Land,

het land dat Gij hebt uitverkoren om ons tegemoet te komen in ons mens-zijn.

2/ altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:

voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.

(stilte)

We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien

tussen het Joodse volk en de anderen volkeren.

3/ altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,

geef uw vreugde aan het Joodse volk

en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4/ altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,

geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5/ altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,

laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6/ altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

Vader van Jezus Christus, breng in eenheid alle christelijke kerken samen

7/ altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,

U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.

In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:

“Maranatha, kom o Heer! “