GEBEDSDIENST
DONDERDAG 18 november 2021

Mens worden is lijden aan het lijden van God

Geschreven door Dietrich Bonhoeffer gedurende zijn gevangenschap

Ik moet denken aan een gesprek met een jonge Franse predikant, dertien jaar
geleden in Amerika. We hadden ons eenvoudig de vraag gesteld wat we
eigenlijk wilden met ons leven. Hij zei: “ik zou een heilige willen worden” (en ik
acht het niet onmogelijk dat hij het geworden is). Dat maakte een diepe indruk
op me. (…)

Later heb ik ervaren en ik ervaar het tot op dit moment, dat je pas leert te
geloven als je midden in de aardsheid van dit leven staat. Als je er ten volle aan
verzaakt iets van jezelf te willen maken – zij het een heilige, een bekeerde
zondaar, iemand van de kerk, een rechtvaardige of een onrechtvaardige, een
zieke of een gezonde, en dat noem ik aardsheid van het leven, dus met alle
taken en problemen, successen en mislukkingen, met alle ervaringen en
twijfels; want dan geef je je helemaal over aan God, dan neem je niet meer je
eigen lijden, maar Gods lijden in de wereld au sérieux, dan waak je met
Christus in Ghetsemane. Dat is, meen ik, geloven, dat is ‘metanoia’; zo word je
een mens, een christen.

Hoe zou je bij successen arrogant kunnen worden of bij mislukkingen van de
slag geraken, als je in dit aardse leven het lijden van God mee-lijdt? Jij begrijpt
wat ik bedoel, al zeg ik het nog zo kort. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen
inzien en ik weet dat ik tot dit inzicht alleen kon komen langs het pad dat ik ooit
ben ingeslagen. Daarom denk ik dankbaar en in vrede aan het verleden en het
heden.

Moge God ons met welwillendheid door onze tijd leiden; maar moge vooral Hij
ons leiden naar Hem.

“Brieven uit de gevangenis”, brief van 21 juli 1944

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters van de abdij Notre-Dame des Dombes, Frankrijk.

1/  Het 4e Forum voor de Vrede in Parijs werd op donderdag 11 november
geopend. Het bracht belangrijke actoren van de samenleving samen:
staatshoofden of ondernemingsleiders, tal van vertegenwoordigers van
verenigingen en kerken, en dit om verder na te denken over een meer
rechtvaardige wereld, over hoe we samen de uitdagingen van vandaag het
hoofd kunnen bieden, zoals pandemie, digitale ontwikkelingen , of de kwestie
van migratie.
Heer, leid ons in deze zoektocht naar vrede. Moge de zorg voor een meer
rechtvaardige wereld leiden tot wegen van eenheid tussen onze Kerken.

2 / Afgelopen vrijdag eindigde de klimaatconferentie (COP-26) in Glasgow.
Sommigen juichen de genomen maatregelen toe, anderen blijven sceptisch en
verwachtten meer. Hoe dan ook, we danken u voor deze momenten van delen
en uitwisselen die ons in staat stellen om samen verder te gaan in deze
kwestie.
Heer, kom en bekeer ons hart zodat we meer zorg gaan dragen voor onze
planeet. Inspireer ons tot concrete vormen van ecologisch engagement en
bewaar ons in de hoop dat de wereld kan veranderen.

3 / Sinds enkele jaren ontstaan er tal van oecumenische banden tussen onze
Kerken, en met name tussen vormingsinstituten. Zo werd pastor René Léonian
van de Evangelisch-Armeense Kerk, dit jaar benoemd tot houder van de
leerstoel Armenologie aan de Katholieke Universiteit van Lyon. Caroline Bauer
van de Protestantse Kerk en Georges Vasilakis, Grieks-orthodox, zijn eveneens
hoogleraar aan deze katholieke universiteit.
Dank u Heer voor de samenwerking die mogelijk wordt vandaag tussen onze
Kerken en voor het vertrouwen waarvan dit getuigt. Heer, kom en laat in onze
Kerken deze geest van samenwerking groeien.