GEBEDSDIENST
DONDERDAG 25 november 2021

Christelijke oecumene is een actieve verwelkoming van anderen

Door kardinaal François Marty

Eenheid is een geschenk van God; ze heeft haar bron in God, want God is één: één God en Vader van allen, die onvermoeibaar het Goede Nieuws aan iedereen aanbiedt; één Christus, die ons redt,  zonder  onderscheid; één Geest die verstand en hart vervult om zo ons de taal te leren van ons eigen antwoord.

Deze taal, waarvan Paulus ons zegt dat ze naastenliefde is: “Maakt u door de liefde voor elkaar tot dienaren van elkaar. Heel de wet wordt vervuld door dit ene gebod: je zult je naaste liefhebben als jezelf.”

De oecumene van de christen is ook een actieve verwelkoming van anderen. […]

We willen daarom, met een universele broederlijke blik, samen de wereld van de mensen verwelkomen,     om deze te laten binnentreden in de evangelische naastenliefde; deze is revolutionair; in deze zin vereist ze bekering, een voorbij gaan aan zichzelf, een verzaken;   ze is ten volle menselijk, authentiek menselijk.

Door deel te nemen aan elke strijd ten dienste van de mens, aan elke inzet voor gerechtigheid, aan elke actie ten gunste van de vrede, zullen wede weg ten volle weten te gaan : samen zijn om nederig en concreet te getuigen van de liefde voor elkaar : dat is het ontvangen en geleefde Woord van God.

Francois Marty, Dieu est tenace, Éditions du Cerf, 1973, p. 17-18

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters van de parochie St. Denys de la Chapelle in Parijs, Frankrijk.

1/  Heer Jezus Christus, we vertrouwen U toe de verschillende kerkgemeenschappen die elke zondag hun eredienst houden in de ruimten van de katholieke parochie van St. Denys de la Chapelle  in Parijs: de Bulgaars-orthodoxe kerk, de episcopaalse kerk van de Filippijnen en de Methodistengemeenschap van de  diaspora uit Ivoorkust. Wij danken u voor hun aanwezigheid en voor dit samen-wonen op eenzelfde plaats.

Zend uw Heilige Geest naar elk van onze bijeenkomsten opdat onze gemeenschap in U moge haar voedsel vinden  . Mogen onze bijeenkomsten, levend  door het gebed en in het geloof in uw opstanding, steeds meer een teken worden van uw aanwezigheid voor ons en voor de buurtbewoners.

2 / Heer Jezus Christus, we vertrouwen U toe onze broeders- en zusters-migranten  die in de regio Noord-Parijs in grote nood verkeren. Wees hun kracht en wees aanwezig temidden van hun lijden. We vertrouwen u toe de nederige dienst van onthaal op elke zaterdagochtend   tijdens het solidariteitsontbijt in de parochie van St. Denys de la Chapelle. We vertrouwen jU ook toe de samenwerking met de vereniging Utopia 56 waarin we met verschillende parochianen en gastgezinnen betrokken zijn om een ​​nachtopvang te garanderen voor gezinnen en alleenstaande vrouwen op straat.

Zend uw heilige Geest opdat deze samenwerking met het maatschappelijk middenveld vruchten van vrede en naastenliefde moge dragen.

3 / Heer Jezus Christus, wij bidden U voor allen die betrokken zijn bij het werk van oecumenische instellingen. In het bijzonder bidden we dat het schrijfwerk aan het document van de Dombes-groep getiteld “Voor de katholiciteit van de kerken” moge worden volbracht in het licht van uw Heilige Geest. We vertrouwen u ook het voorbereidende werk toe voor de Oecumenische Jongerenbijeenkomst van de Oecumenische Raad van Kerken van augustus 2022.

Zend uw adem naar deze verschillende instellingen en naar de christenen van iedere confessie die de vrucht van hun arbeid zullen ontvangen. Mogen zij vernieuwd worden in de hoop en in het zoeken naar wegen voor de Eenheid tussen de Kerken.