GEBEDSDIENST
DONDERDAG 13 januari 2022

Een meditatie op de dag van de sabbat

door Abraham Heschel

Iedereen die de heiligheid van deze dag wil binnengaan, moet afstand nemen van al de heisa over profane zorgen; hij moet zich onttrekken aan het rumoer van verstoorde dagen, aan de agitatie en de zucht naar winst, aan een soort zelfoverschatting. Laat het juk van pijn en zwoegen los. Vaarwel dwangarbeid!

Men moet leren inzien dat de wereld geschapen is en zal voortbestaan zonder menselijke tussenkomst. Zes dagen lang worstelen we met de wereld en onttrekken we aan de aarde haar rijkdom; maar op de sabbat moeten we zorgen voor het zaad van de eeuwigheid dat aan onze ziel is toevertrouwd.

Onze handen behoren aan de wereld, maar onze ziel aan Iemand Anders. Zes dagen lang werken we om de wereld te beheersen; op de zevende dag proberen we onszelf te beheersen. (…)

De sabbat is niet gemaakt voor de zes dagen van de week; het zijn de zes dagen van de week die de sabbat als doel hebben (Zohar, I, 75).

Ze is niet een ontspannen moment in de loop van je leven, maar het hoogtepunt van het leven.

Uit :   Abraham Heschel, Les bâtisseurs du temps, p. 111-113

Voorbeden

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1 / altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,

we bidden voor vrede in het Heilige Land,

het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:

voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.

(stilte)

We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien

tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,

geef uw vreugde aan het Joodse volk

en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,

geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,

laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

Vader van Jezus Christus,

breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,

U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,

U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.

In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:

“Maranatha, kom o Heer! “