GEBEDSDIENST
DONDERDAG 05 mei 2022

Een wereld zonder het Joodse volk is een wereld zonder de God van Israël

door Abraham Heschel

“Ik spreek als lid van een gemeenschap waarvan Abraham de stichter was, en de naam van mijn rabbijn is Mozes.

Ik spreek als een man die Warschau, zijn geboortestad, heeft kunnen verlaten amper zes weken voor het begin van de rampspoed. Mijn bestemming was New York, ze had Auschwitz of Treblinka kunnen worden. Brandhout ben ik, ontrukt aan het vuur waarin mijn volk is omgekomen. Brandhout ontrukt aan het vuur van Satans altaar, waarop miljoenen mensen werden uitgeroeid tot meerdere eer en glorie van de Boze, het altaar waarop nog zoveel andere dingen werden verteerd: het beeld van God in zovele mensen, het geloof van zovele mensen in een God van rechtvaardigheid en mededogen, en een groot deel van de geheime en aantrekkelijke kracht van de Bijbel, gekoesterd in de harten van de mensen gedurende bijna 2.000 jaar.

“Een christen moet beseffen dat een wereld zonder Israël [in de zin van het Joodse volk] een wereld zonder de God van Israël zou zijn. Anderzijds heeft een Jood de essentiële rol van het christendom te erkennen in het goddelijke verlossingsplan van de gehele mensheid.”

Abraham Heschel werd geboren in 1907 en stierf in 1972. Hij was rabbijn en filosoof.
Hij was een pionier voor de dialoog binnen het jodendom, vertegenwoordigde het jodendom
op het tweede Vaticaans Concilie in bijzondere verbondenheid met kardinaal Bea
en ondernam een poging om de dialoog tussen jodendom en islam te herstarten.

Voorbeden

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om  ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte : voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hun trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
Laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “