GEBEDSDIENST
DONDERDAG 9 juni 2022

Liefde tot eenheid

Uit de preken over het Evangelie van Johannes
van de heilige Augustinus

“Doe afgunst weg, en wat van mij is, is van jou; laat mij afgunst wegdoen, en wat van jou is, is van mij. Wij hebben dus de heilige Geest als wij de Kerk liefhebben; wij hebben de Kerk lief als wij in haar eenheid en naastenliefde gevestigd zijn. Want na de verscheidenheid van gaven te hebben opgesomd die aan verschillende mensen worden verleend zodat elk lid een eigen taak heeft, voegt dezelfde apostel eraan toe: “Ik zal u een weg wijzen die boven alle andere uitgaat” (1 Kor. 12, 31) en hij begint te spreken over de naastenliefde. Hij plaatst haar boven de gave van het spreken in tongen van mensen en van engelen.
Hij plaatst haar boven de wonderen van het geloof. Hij plaatst haar zelfs boven dat grote werk van barmhartigheid dat erin bestaat de goederen die men bezit uit te delen aan de armen. En tenslotte gaat hij zelfs zover dat hij haar plaatst boven het martelaarschap van het lichaam. Boven al deze zo grote gaven plaatst hij de naastenliefde. Heb naastenliefde en je zult alles hebben, want zonder naastenliefde zal alles wat je hebt je niet helpen.”

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de Gemeenschap Chemin Neuf in Nancy en Straatsburg, en met een diep verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Refrein bij de voorbede :            

1/ In de begintijd van de Charismatische Vernieuwing heeft de Heer ons opgeroepen tot eenheid: “mogen zij één zijn, opdat de wereld moge geloven”. In 1982 vond de eerste charismatische bijeenkomst van Europese kerken plaats in Straatsburg, en wij baden samen en evangeliseerden samen. Dit verlangen naar eenheid leeft nog steeds voort in de Elzas, o.a. via FORA (Fraternité Œcuménique du Renouveau Alsace, de oecumenische Fraterniteit van de Vernieuwing), die samen bidt en die regelmatig bijeenkomsten en vorming organiseert.

Dit initiële elan zijn we wat kwijtgeraakt: kom, Heer, en vernieuw dit verlangen naar eenheid in alle plaatselijke oecumenische initiatieven temidden van ons dagelijks leven; geef dat wij het ijs te breken dat tussen ons kan bestaan weten te breken, door de zonneschijn van uw Liefde en door ontvankelijk te zijn voor de intuïties die U ons geeft.

2/ Terwijl op het noordelijk halfrond de Week van Gebed voor de Eenheid onder de Christenen gevierd wordt van 18 tot 25 januari gaat op het zuidelijk halfrond, waar in januari de zomervakantie plaatsvindt, deze week van de Eenheid door rond Pinksteren.

Laten we bidden voor Eenheid samen met de kerken op het zuidelijk halfrond die nu deze belangrijke tijd beleven. Heer, geef christenen alle gelegenheid om samen te bidden voor de volle eenheid die Christus verlangde.

3/ Het Centrum voor Oecumenische Studies te Straatsburg zal van 4 tot 8 juli 2022 het 55e Internationale Oecumenische Seminarie organiseren met als thema “Verenigd op afstand: Oecumene in het digitale tijdperk”.

Het online-seminar zal sprekers en deelnemers uit verschillende christelijke confessies en uit vele delen van de wereld samenbrengen.

Heer, wij vertrouwen U deze samenkomst rond de Eenheid toe en alle deelnemers die zullen nadenken over de kansen en gevaren van de digitalisering voor de oecumene.  Moge uw heilige Geest eenieder verlichten om criteria te ontwikkelen voor de bevordering van de oecumenische dialoog.