GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 juni 2022

Leven en hopen in een hopeloze situatie

door Mgr. Munib Younan

Mensen vragen mij al eens of ik optimistisch of pessimistisch ben over het complexe Palestijns-Israëlische conflict. En dan antwoord ik altijd dat ik noch optimistisch noch pessimistisch ben, maar wel vol hoop. Die hoop komt niet uit Washington, Berlijn, Londen of Parijs – zij komt uit het hart van Jeruzalem en uit het lege graf.

Het gebeuren van Pasen, de kracht van het kruis en de opstanding die zich in Jeruzalem manifesteerde, is de enige bron van onze hoop. Op de Via Dolorosa kwam Jezus alle duistere krachten tegen die we nu in het Midden-Oosten kennen. Hij offerde zichzelf op, opdat wij mogen hopen en op zijn macht mogen gaan vertrouwen.

We zullen niet toelaten dat extremisme, onderdrukking, geweld, bloedvergieten, haat, muren, verwoestingen, nederzettingen of inbeslagneming van land onze hoop doen slinken of ons tot wanhoop laten brengen. De hoop op een leven in waardigheid, gerechtigheid en verzoening zal zegevieren over de duistere krachten waarmee wij geconfronteerd worden.

Dat is de kracht van het kruis vandaag. Dit is de hoop van de christenen in Jeruzalem en in het hele Heilige Land. Dit is de taak van de universele Kerk: met liefde en tederheid werken aan de bescherming van het leven en de mensenrechten van elk volk. En zolang de Kerk van Christus in elk land, vooral in het Heilig Land, deze verantwoordelijkheid op zich neemt in de geest van Pasen,  mag iedere gelovige vervuld zijn met hoop.

Ik bid dat deze hoop uw hart en gedachten mogen blijven richten naar Jezus Christus, onze Heer, ondanks al wat de wereld ons in de weg legt. Paulus zegt ons in de brief aan de Romeinen: “En hoop bedriegt niet, want de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, die ons gegeven is”. (Rom. 5:5)

Munib Younan, geboren in Jeruzalem, was van 2010 tot 2017 voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie. Hij is Palestijns bisschop-emeritus van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land.

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de Gemeenschap van Nazareth in het Heilig Land en met een diep verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Refrein  bij de voorbede 

1/ Op 17 juni vond in Nazareth een oecumenische ontmoeting plaats rond het thema “uitdagingen voor het gezin”. Zoals op vele plaatsen in de wereld worden de Arabisch-christelijke gezinnen van Nazareth en het Heilig Land geconfronteerd met de maatschappelijke evoluties. De plaats van het christelijke gezin stond centraal in de gesprekken.

Heer, we bidden dat met uw genade en op voorspraak van de Heilige Familie, echtparen en gezinnen mogen toenemen in liefde door steeds dichter naar U te groeien. Moge de liefde, gesterkt door de genade van het sacrament van het huwelijk, sterker zijn dan elke zwakheid en crisis die een gezin soms doormaakt.

2/ In het Heilig Land, waar joden, christenen en moslims zij aan zij leven in een klimaat van voortdurende spanning en botsingen, staan mannen en vrouwen van de dialoog op om wegen van vrede uit te stippelen.

Heer, wij vertrouwen U in het bijzonder het ontwikkelingsproject voor de soukh in Nazareth toe, waar jongeren en volwassenen de dialoog tussen de inwoners van Galilea van de drie godsdiensten trachten op gang te houden.

Wij vertrouwen u ook de zending toe van onze nieuwe katholieke bisschop voor Israël, monseigneur Rafic Nahra. Heer, geef ieder van hen de moed om vol te houden in hun zending, bescherm hen in de risico’s die zij nemen. Moge hun werk vruchten dragen van wederzijds begrip, vrede en verzoening.

3 / Het Institut Chemin Neuf viert zijn 30-jarig bestaan op het feest van de Geboorte van Johannes de Doper.

Heer, wij danken U voor de weg afgelegde weg. Wij vertrouwen u al onze broeders van het Institut Chemin Neuf toe, opdat zij steeds dieper in u mogen wortelen en de uitdagingen van deze wereld met moed en hoop tegemoet mogen treden.  Wij bidden U in het bijzonder voor onze broeders die op 25 juni in Ars gewijd zullen worden en voor hen die engagementen voor het leven aangaan.