GEBEDSDIENST
DONDERDAG 06 oktober 2022

YOM KIPPOER – DE GROTE VERZOENDAG

Overgenomen van de Chabad-website

De Joden vierden Yom Kippoer, de Grote Verzoendag. Wat betekent dat ?

“Een paar maanden nadat de kinderen van Israël Egypte verlieten in 2448 na de schepping (1313 voor onze tijdrekening), zondigden zij door een Gouden Kalf te aanbidden. Mozes ging de berg Sinaï op en bad tot God om vergeving. Na twee keer 40 dagen op de berg, werd volledige goddelijk vergeving verkregen. De dag dat Mozes van de berg afdaalde (de 10e van de maand Tisjrei) zou voortaan bekend staan ​​als de Grote Verzoendag: Yom Kippoer.

In dat jaar werd de Ontmoetingstent gebouwd, een draagbaar huis voor God.

De Ontmoetingstent was de plaats voor gebeden en offergaven. De dienst in de Ontmoetingstent vond haar hoogtepunt op Yom Kippoer, wanneer de Hogepriester een dienst verrichtte die speciaal voor die dag was voorgeschreven. Tot de hoogtepunten van deze dienst behoorden het offeren van wierook in het Heilige der Heiligen (waar de Ark des Verbonds stond opgesteld) en het loten tussen twee bokken, waarvan er één werd geofferd en de andere naar de woestijn werd gestuurd (naar Azazel)   […]

Deze praktijk ging honderden jaren door, gedurende de tijd van de Eerste Tempel in Jeruzalem, gebouwd door Salomo, en de Tweede Tempel, gebouwd door Ezra…

“Het vermogen om te vergeven is een van die middelen die God je heeft geschonken. Maar het is aan jou om ervoor te kiezen om het te gebruiken […]

Het gaat niet alleen om het vergeven van de persoon die ons pijn heeft gedaan, het gaat ook om het vergeven van onszelf, het vergeven van God, en om het vergeven van het leven zelf met al zijn vreemde – en vaak wrede – risico’s. Vergeven is loslaten en het vertrouwen opbouwen dat nodig is voor een gezonde en positieve ontwikkeling. Vergeving kost moeite. Maar eerst is er een verbinding met God nodig, de gever van het leven.”

Voorbeden

kunnen aangepast worden naargelang de regio

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “