GEBEDSDIENST
DONDERDAG 27 MEI 2021

De stem van God tot ons hart laten spreken 

Tekst van mgr. Ian Ernest, directeur Anglicaans Centrum, Rome

De  ultieme uitdrukking van wie we zijn zullen we opnieuw vinden door  een levensgemeenschap, in geloof en liefde, te leiden. Deze gemeenschap vindt haar kracht in God die de bron van alle liefde is. We worden wie we zijn als we ermee instemmen om met anderen te leven, ondanks onze verschillen. Hebben we het niet op ons genomen om onszelf en anderen lief te hebben zoals God ons liefheeft? Zo zullen we het dienstwerk van de verzoening volvoeren door in de ander het beeld van Christus te herkennen. Jezus is het volmaakte voorbeeld en Hij belichaamt dit dienstwerk van de verzoening. Geheel en al mens, maar één met God, kiest Jezus ervoor om om te gaan met onaangename situaties, misverstanden, afwijzing en minachting. Al deze dingen tasten menselijke relaties aan, maar Hij riskeert het om zich kwetsbaar op te stellen om onze toestand van kwetsbaarheid, verscheurdheid en gebrokenheid te herstellen.

We eren het mysterie van God wanneer het verlangen in ons wordt opgewekt om toenadering tot anderen te zoeken, zonder angst en in volle vrijheid. In de stilte zoeken we geen begrip, maar heel eenvoudig het mysterie van God die liefde in zichzelf is en liefde in de ander. Om echt ambassadeur te kunnen worden, moeten we bidden voor degenen die anders zijn dan wij: verzoening gebeurt niet door onze eigen inspanning, maar door God. God nodigt ons uit tot emotionele eerlijkheid met onszelf en met anderen. Laten we dus  de stem van God, die liefde is, tot ons hart spreken.

Fragment uit de aansporing van mgr. Ian Ernest, Mauritiaan, directeur van het Anglicaanse Centrum in Rome, voor het ‘Just The Beginning’ – festival, Grand Baie, 25 juli 2019  

Voorbereid door de broeders en zusters van Mauritius

Voorbeden

1/ op het eiland Mauritius ondertekende in 2010 een Oecumenische Vergadering, bestaande uit verantwoordelijken van verschillende kerken (anglicaans, katholiek, presbyteriaans, pinkster- en evangelische kerken) een handvest van onderlinge verstandhouding.
Heer, wij vertrouwen U hun volgende vergadering in de maand juli toe: dat de te nemen beslissingen meer openheid tot andere kerken mogelijk maken, in een geest van eerlijkheid en barmhartigheid als het gaat over gevoelige kwesties.

2/ In oktober wordt er een oecumenische retraite gepland in het zuiden van het eiland, open voor iedereen die de ander beter wil leren kennen en zichzelf wil vormen in een oecumenische houding. De ‘Nine Path Community’ investeert vooral in de voorbereiding van dit weekend.
Moge uw Geest in allen het verlangen wekken om deel te nemen aan deze retraite, om zich samen tot U te wenden en om vurig te werken aan de eenheid die U voor uw Kerk verlangt.

3/ Op Pinksterzaterdag organiseerde CHARIS, de Internationale Dienst voor katholieke Charismatische Vernieuwing een online wake, waarbij broeders en zusters uit andere kerken betrokken waren.
Ontsteek uw vuur in het hart van hen die verlangen naar de eenheid van uw Lichaam. Wek in ons het vermogen om lief te hebben zoals U het wil. Geef dat we intreden in uw immense verlangen dat allen één mogen zijn. Moge dit gebed in ons hart branden.