GEBEDSDIENST
DONDERDAG 03 november 2022

Gebedsdienst in de verbondenheid met het Joodse volk

Het dagelijkse gebed in het leven van het volk Israël:  kracht geven aan Gods optreden in het universum

Tijdens zijn kinderjaren en z’n adolescentie neemt Jezus deel aan het gebed in de synagoge, waarbij zegening het essentiële element is, bij uitstek diepgeworteld. Jezus kwam voort uit een volk dat wist te bidden, terwijl de Hellenistische wereld de draak stak met het gebed of het nutteloos vond. In het Jodendom daarentegen worden mannen van jongs af aan getraind in het gebed.

Eigenlijk is bidden een werk van het hart. Zoals de mens de aarde bewerkt om voedsel te verkrijgen en zijn lichaam te voeden, zo voeden wij door het werk van het gebed onze geest.  Het idee van werk impliceert ook de deelname van mijn hele wezen, mijn gedachten, van mijn beleving,  en van mijn lichaam, en soms het wiegen van het lichaam tijdens het gebed. … Het Joodse gebed gaat dus over het versterken van Gods handelen in het universum, niet, zoals bij meer recente gebeden, over het ombuigen ervan in de richting van menselijke behoeften. Dit is de sleutel die de relatie tussen het universum en de mens bepaalt. Het belangrijkste dus  is bidden, het belangrijkste is zegenen.

     van Serge Jacquemus,
pastor van de Union de Prière te Charmes

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “