GEBEDSDIENST
DONDERDAG 17 november 2022

Het nieuwe paradijs

Lof aan U, o Christus, Bruidegom van de bruid,
en door U, lof aan de Heilige Drie-eenheid
want U bent schepper van de wereld,
U bent haar redding, en degene die haar herstelt.

Door de kracht van de Geest
tekent gij het hart met een zegel
-bij de engel, bij de mens.

O Gij, overvloeiende bron van goedheid,
eeuwige vervulling,
oorsprong van alle dingen,
einddoel van elk geschapen werk,
als metgezel van de menselijke natuur
moge U de mens smaak geven voor de goddelijke zaken .
Wat de Vader wilde, heeft Hij door U, in de Geest, gedaan.
Als een kunstenaar droeg hij zorg voor zijn werk.
U, U onderscheidt U van de geschapen, gevormde dingen.
Maar U ook,  U schildert met levendige toetsen.
U geeft aan bepaalde dingen de weerschijn van uw Gelaat.

Gij,  enige zoon, verwekt uit het hart van de Vader, …
hebt U verwaardigd om ons als broeders te hebben.
En het hart van de mens die deel heeft aan het goddelijke licht ..
wordt niet langer gekwetst  door de schaduwen der duisternis.

Zoals de twijgen aan de wijnstok vastzitten,
zoals de ledematen verbonden zijn met het hoofd ,
zo verbindt U het Lichaam van de kerk met uzelf.
En wat onrein is, wat zwak is,
geeft U leven door de Geest, en zuivert U door het geloof.

Bloem op de stam van Jesse,
zoals u zelf gezalfd bent  
zo zalft u op uw beurt deze Kerk.
Dezelfde zalving die de duif aan Noach bracht bij de Jordaan,
O Christus, Vrede in het hart van de wereld,
Gij onze barmhartigheid, Gij de Noodlijdende,
Gij Bedroefde, Zachtmoedige, Arme,
Gij, vergeef ons onze zonden […]
U, het brood, geef ons het Rijk van de Vader.

Gottschalk van Limburg, een monnik en dichter uit de elfde eeuw, staat bekend om de rijkdom van zijn liturgische hymnen, die bijbelse beelden combineren met dogmatische inhoud. Deze paar verzen doen ons nadenken over de manier waarop Christus in zijn Kerk werkt, net zoals Hij werkte in de schepping van de wereld. De Kerk die zich door Christus laat bewerken is dus geroepen om het nieuwe paradijs te worden.  

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Rome

   (Aan te passen aan de plaats)

1) De internationale groep  ter voorbereiding van  de Gebedsweek voor de Eenheid onder de Christenen kwam van 25 tot 29 september 2022 in Rome bijeen in verbondenheid met de Wereldraad van Kerken en het Dicasterium voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen.

Heer, wij bidden dat onze kerken, gebruikmakend van de bronnen voor de Gebedsweek voor de Eenheid onder de Christenen ( steeds van 18-25 januari ), oecumenisch mogen blijven werken, overeenkomstig de wens van Christus “dat allen één mogen zijn”.

 2) Op 27 oktober kwam een groep evangelische, orthodoxe en katholieke predikanten en priesters (Joh. 17)  samen met paus Franciscus enkele uren bijeen om uit te wisselen, te delen en te bidden.

Heer, wij danken u voor al die plaatsen van uitwisseling die wij als christenen onderling kunnen ervaren; mogen het plaatsen van authentieke broederlijke gemeenschap zijn. Kom ook zulke plaatsen creëren daar waar ze ontbreken.

3) Dit academiejaar werd aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit een nieuwe theologische graad met oecumenische oriëntatie gecreëerd. De betrokken studenten en docenten zijn van diverse geloofstradities.

Heer, we bidden dat dit initiatief een bron van zegen mag zijn, voor hen en voor onze kerken.

4) Heer, in deze tijd waarin wij het fascisme weer zien opleven en onze Joodse broeders en zusters steeds vaker slachtoffer worden van gewelddadige antisemitische handelingen of maatregelen, vragen wij om een geest van vrede, maar ook van moed en van waarheid om deze opvattingen aan de kaak te stellen en ons ertegen te verzetten.

Wij bidden voor allen die betrokken zijn bij de joods-christelijke dialoog, in het bijzonder voor de professoren en studenten van het Kardinaal-Bea-centrum van de Gregoriana te Rome, dat tot taak heeft om vorming te geven en zo bij te dragen tot de kennis van het jodendom en aan de joods-christelijke dialoog.