GEBEDSDIENST
DONDERDAG 12 januari 2023

Lofzang met twee stemmen

God heeft het niet zo gewild en het heeft het Hem ook niet behaagd,

dat er in het concert maar één stem zou zijn.

Het heeft zijn wijsheid niet behaagd,

noch zijn instemming.

Hij wou niet met één stem geprezen worden. Door éen enkel koor

overwonnen worden.

Maar net als in een kerk op het platteland zijn er meerdere stemmen

Die God loven.

Bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Of mannen en kinderen.

Dus in de hemel was het aangenaam, beviel het zijn wijsheid.

En zijn instemming.

Om geprezen te worden, om toegezongen te worden,

En door twee stemmen gewonnen te worden.

Door twee talen, door twee koren.

Door wie rechtvaardig was en door wie zondaar was.

Opdat Rechtvaardigheid stap voor stap zich zou terugtreden

ten voordele van Barmhartigheid.

En opdat Barmhartigheid moge voortgang maken.

En opdat Barmhartigheid moge winnen.

Immers, indien er enkel Rechtvaardigheid zou zijn

en indien Barmhartigheid zich hierin niet mengde,

Wie zou er dan gered worden?

Charles Péguy, Porche du mystère de la deuxième vertu,
(over het mysterie van de tweede deugd)

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van het Studium de Chartres

Aan te passen aan de plaats

1. Van 18 tot 25 januari vindt de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen plaats, met als thema “Leer goed te doen, zoek gerechtigheid” (Jesaja 1:17). Bij de vele vieringen, organiseert de gemeenschap Chemin Neuf op woensdag 18 januari een internationale avond van aanbidding; en in Chartres wordt de week gevolgd door een “Weg van het Licht”, een reis van drie avonden onder leiding van een Baptisten pastor, in de kathedraal van Chartres.

Heer, wij danken u voor de Gebedsweek voor de Eenheid onder de Christenen en voor de kans die deze ons elk jaar biedt om vooruit te gaan in de relaties met deze kerken. Wij vertrouwen u alle vieringen en bijeenkomsten toe die zullen plaatsvinden, opdat zij het verlangen mogen wekken om samen te werken aan gerechtigheid om ons heen.

2. “Manifestaties van goede gevoelens volstaan niet […] er zijn concrete gebaren nodig die de ziel doordringen en het geweten beroeren”, verklaarde paus Benedictus XVI in 2005.

Dank u Heer voor zijn leven in dienst van uw woord en voor zijn inzet voor de oecumenische dialoog. Wij bidden voor allen die uw Kerk dienen: versterk hen in hun bedieningen en vernieuw hen in het luisteren naar uw Geest van eenheid.

Wij vertrouwen in het bijzonder aan u toe ds. Jerry Pillay, die recent aan het hoofd kwam van de leiding van de Wereldraad van Kerken.

3. Christenen wereldwijd hebben uw komen onder ons gevierd.

Heer, wij vertrouwen U toe alle plaatsen die hopen op uw vrede.
Geef uw troost bij het begin van dit jaar aan allen die lijden onder conflicten;
geef kracht aan wie werken aan dialoog en verzoening;
en leid ons op de weg ten leven.