GEBEDSDIENST
DONDERDAG 26 januari 2023

Het leven als gedoopte is een roeping van liefde

De christen is dus een Godszoeker die al zijn of haar krachten wil wijden aan het
zich eigen maken van Gods liefdevolle blik, om te handelen naar de opvattingen
van Hem die Christus ons leerde Vader te noemen. Maar wat houdt liefhebben
dan in voor de christen? De uitspraak van Christus’ “heb elkaar lief” eindigt met
“… zoals ik jullie heb liefgehad”. Het werkelijke eindpunt echter van Christus’
manier van liefhebben was het kruis op Golgotha, echt een “waanzinnig
schrikbeeld” voor mannen en vrouwen die vandaag de dag luidkeels hun
opstandigheid uiten bij de geringste ervaring van lijden. Liefhebben ‘zoals
Christus’ deed, kan niet worden beleefd of gedacht zonder de uitdrukking van
vergeving, die ermee verbonden is als de andere kant van dezelfde munt.


De geest van heldhaftigheid, die de ouderen ertoe bracht hun leven in te richten
in het licht van een horizon van heiligheid, lijkt achterhaald en verouderd voor
onze technologische en elektronische beschaving, met de overwaardering van
zovele genoegens die de wereld overspoelen. […] Voelen dat de ander ànders is
en zich niet altijd leent voor de uitdrukking van mijn gevoelens van liefde, is nog
het minste leed in deze zaak. Een liefde zonder te lijden, omwille van het loutere
feit dat men een wezen liefheeft dat anders en vrij is, heeft weinig betekenis.

Abbé Jean-Pierre NINGAINA
La morale dans l’Eglise catholique en Afrique – Aux croisements de l’agir chrétien
dans la traversée des coutumes traditionnelles du Tchad, P. 138.

Voorbeden

Opgesteld door onze broeders en zusters in Tsjaad
(Aan te passen aan de plaats)


1-De Anglicaanse Kerk in Tsjaad beleefde een grote gebeurtenis op zaterdag 21
januari 2023. In Ndjamena werden door aartsbisschop Samy Fawzy Shahata van
de Anglicaanse Kerk van Egypte twee diakens zijn tot priester gewijd. Bij die
gelegenheid werd deze aartsbisschop in het katholieke aartsbisdom verwelkomd
door aartsbisschop Edmond Djitangar, aartsbisschop van Ndjamena.


Heer, we bidden dat deze broederlijkheid tussen de katholieke kerk en
anglicaanse kerk een open deur zal zijn voor christelijke eenheid in Tsjaad.

2- Op 20 oktober 2022 waren er in heel Tsjaad demonstraties die tot bloedige
botsingen leidden. Hierna riepen de katholieke bisschoppen op tot vrede en
dialoog. Op 6 januari 2023 werden zij in Ndjamena ontvangen door de
overgangspresident om het thema “samen onderweg in waarheid” te bespreken.


Heer, wij bidden u, dat deze stap tussen de katholieke kerk en de zittende regering
een dialoog op gang brengt en bijdraagt tot de eenheid van het volk van Tchaad.

3-In het gezondheidscentrum en de school van de gemeenschap Chemin Neuf in
Ku Jericho start elke dag met gebed. Omdat we uit verschillende kerken komen,
stelt dit dagelijkse gebed ons in staat om te groeien in broederlijkheid en om ons
meer samen in te zetten voor de plaatselijke bevolking.


Heer, dank u voor dit kleine begin. Wij bidden voor al die plaatsen waar christenen
van verschillende kerken elkaar ontmoeten, samen werken en één van hart tot U
bidden. Vermenigvuldig zulke initiatieven van dialoog en samenwerking, zodat
deze weg van eenheid in de harten kan ontkiemen en meer weerklank vindt in
Tsjaad.