GEBEDSDIENST
DONDERDAG 02 februari 2023

De joodse wortels van het christendom

Na het Tweede Vaticaans Concilie werd de Kerk, beetje bij beetje, en  zonder iets van haar eigenheid te verliezen, zich ervan bewust dat ze des te meer jong groen voortbrengt als ze leeft vanuit haar Joodse wortels. Het voortbestaan ​​van het Joodse volk brengt voor de Kerk niet alleen een probleem met zich mee van een te verbeteren externe verhouding, maar ook een intern probleem dat haar eigen zelfverstaan raakt. Is deze verhouding, die alleen als een serene spanning kan worden ervaren, niet juist een van de elementen van de dynamiek van de heilsgeschiedenis? Net als in de parabel herinnert ze ons eraan dat geen van de twee zonen beslag kan leggen op de hele erfenis: ieder is, zonder jaloersheid,  voor de ander getuige van het geschenk van de onvoorwaardelijke barmhartigheid van de Vader…

Maar wie de dialoog tussen de zonen van Abraham bepleiten, hebben daarom niet minder gelijk. De hier voorgestelde reflectie over de joodse wortels van het christendom is bedoeld om de uitverkiezing van het volk van Israël en de goedgunstigheid van God in herinnering te brengen. Deze reflectie maakt niets nieuw, maar maakt deel uit van een lange traditie omdat Origenes in de 3e eeuw de joodse lezing van het Hooglied al kende, en Hiëronymus in de volgende eeuw in dialoog ging met Rabbi Bar Hanina van Bethlehem. Als het miskennen van de Schrift hetzelfde is als het miskennen van Christus, is het miskennen van de joodse wortels van het christendom te vergelijken met het blootstellen aan de verleiding van Marcion die de God van het Eerste Testament tegenover die van het Nieuwe Verbond stelde. De Kerk leeft vanuit haar wortels.

Uit “De menswording”
door Frédéric MANNS- 2006

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1 / altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om  ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hun trouw aan uw verbond.

4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
Laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “