GEBEDSDIENST
DONDERDAG 09 februari 2023

Mogen allen één zijn, opdat de wereld gelove…

In de loop van de geschiedenis raakten de volgelingen van Christus verdeeld, gescheiden en met elkaar in strijd. Op 24 augustus herdachten we in Nantes de 450e verjaardag van de massamoord op Sint-Bartholomeusdag. Dit was zeker een gelegenheid om onze zonde te erkennen en om vergeving te vragen, maar vooral om te danken voor de prachtige weg van dialoog die sinds het begin van de 20e eeuw, en vooral sinds het Tweede Vaticaans Concilie, is ingeslagen. Dankzij het Concilie zijn de wegen naar een hervonden eenheid tussen de kerken geopend.

Het is waar dat we nog onderweg zijn, en we kunnen het gevoel hebben dat we niet echt snel vooruitgaan… Maar we boeken vooruitgang en we weten nu dat oecumene niet het zoeken is naar de kleinste gemene deler van eenheid, noch de onderdanigheid van de een aan de ander.

          Oecumene betekent verbondenheid tussen onze kerken om de ander te kunnen erkennen als een geschenk en niet als een concurrent.

          Ze is het verwelkomen van de ander als een uitnodiging om het eigen geloof te verdiepen in het licht van dat van de ander, in eenzelfde belijdenis van de Naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

          Het is broederschap met de ander op de werven van onze wereld waar de leerlingen van Christus worden verwacht: werven van solidariteit en vrede, van dialoog, van een perspectief van zingeving – wat onze tijdgenoten zo pijnlijk missen- , al deze werven waarop Christus handelde, en die de geboorte van het Volk van de Hoop mogelijk maakten, door de adem van de Geest.

Uittreksel uit de pastorale brief van Mgr. Laurent Percerou,
bisschop van Nantes, november 2022

Voorbeden

voorbereid door de novicen van Chemin Neuf in Melleray

    (aan te passen aan de plaats)

1.   Op 21 januari ll., tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid, organiseerde de parochie van Sainte-Marie de Belle-Beille in Angers een oecumenische viering. Maar deze bijeenkomst werd onderbroken door jonge traditionalistische katholieken, die zich ertegen kwamen verzetten door “Weesgegroetjes” te zingen.

Heer, wij vertrouwen U de verschillende Kerken in Angers toe, en hun onderlinge eenheid. We vertrouwen u ook deze vijftien jonge mensen toe: zegen hen en geef dat zij sereniteit van hart vinden.

2. De bisschop van Nantes, Mgr. Percerou, bezocht de novicen van de communiteit Chemin Neuf in Melleray om bij hen te getuigen. Hij noemde verschillende werken van solidariteit van het bisdom Nantes, in samenwerking met lokale kerken van verschillende denominaties.

Heer, we vertrouwen U toe elk van deze kerken en hun gezamenlijke projecten rond sociale rechtvaardigheid.  Kom, zegen hen en zend uw Heilige Geest om hen te leiden.

3. “Ach, hoe zoet, hoe weldadig is het voor broeders om samen te wonen” (Ps 132).

Heer, zend uw Heilige Geest in onze harten: moge Hij ons laten branden van het verlangen om alles te overwinnen wat ons van elkaar scheidt; moge Hij de ogen van ons hart openen zodat we onszelf kunnen herkennen als verenigd in Christus, voorbij onze eigen wonden.