GEBEDSDIENST
DONDERDAG 09 maart 2023

Het gebed: een kosmische kracht

Uit : “Geestelijke oecumene. De geschriften van Paul Couturier”

Door te bidden worden we opgenomen in de kosmos.
Door te bidden worden we opgenomen in de Drie-eenheid.
Door te bidden worden we opgenomen in het scheppingshandelen.

Wij maken deel uit van dit scheppingshandelen, we worden erin meegenomen door het vertrouwen dat God van alle eeuwigheid in ons heeft gesteld. Het vertrouwen dat wij heel de menigvuldigheid van zijn schepping zullen terugvoeren tot Hem door het terugvloeien van de liefde, van onze liefde. Door ons gebed kan iets in de schepping vooruitgaan of mislukken. Voor een deel hebben wij dus het lukken of mislukken van de schepping in handen. We hebben dit in handen dankzij Gods vrije gave. Immers, Hij heeft ons “naar zijn beeld” gemaakt. Het gebed is dus een kosmische kracht. Ze verandert, ze wijzigt het aangezicht van de kosmos. Gebed draagt bij aan de ordening van chaos tot kosmos. De drie-ene God wil dus handelen doorheen ons, samen mét ons scheppen; en in ons kan Hij aanvangen met de eenheid te maken uit menigvuldigheid. Hij roept ons op om arbeiders te zijn, terwijl Hij in ons aanwezig is; en terwijl Christus in ons aanwezig is en in ons werkt door de heilige Geest, worden wij opgeroepen om te werken aan de voltooiing van alles in de Volheid van Christus.

Œcuménisme spirituel. Les écrits de l’abbé Paul Couturier.
Présentation et commentaire par Maurice Villain. Préface de S. B. Maximos IV. Casterman, Paris, 1963, p. 172
(Geestelijke oecumene. De geschriften van Paul Couturier. Presentatie en commentaar door Maurice Villain.
Voorwoord door zijne Heiligheid  Maximos IV )

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van de Abbaye des Dombes

     (aan te passen aan de plaats)

1.        De Wereldgebedsdag voor vrouwen, is sinds haar begin in 1887 in de Verenigde Staten, en wereldwijde oecumenische gebeurtenis geworden, waaraan meer dan 120 landen deelnemen. Dit jaar zijn het de vrouwen van Taiwan die uitnodigen tot deze oecumenische viering. Zij gebruiken de brief aan de Efeziërs (1:15-19) als uitgangspunt: “Uw geloof daagt mij uit”. In Bourg en Bresse, Frankrijk, werd op 4 maart een bijeenkomst georganiseerd door de Evangelische Kerk “Pierres Vivantes” waaraan ook de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk en de Rooms-Katholieke Kerk deelnamen.

Heer, wij vertrouwen u deze gebedsbeweging toe rond de plaats van de vrouw in de wereld en in de Kerk. Moge zij vruchten dragen van eenheid, moge de uitwisselingen die zij mogelijk heeft gemaakt aanleiding geven tot oecumenische vriendschappen.

2.        Sinds enkele jaren ontvangt de Abbaye des Dombes “workaway” jongeren, die tijdens hun vakantie of tussenjaar een tijd van dienstbaarheid doormaken. Ze komen uit alle werelddelen. Ze zijn soms ongelovig of komen uit verschillende kerken.  De abdij is voor hen vaak een kans om een andere Kerk te ontdekken en om samen te bidden.

Heer, wij bidden dat de broeders en zusters van de abdij mogen getuigen van de eenheid van uw Lichaam, dat zij in hun dagelijks leven de oecumene beleven. Wij bidden voor deze jongeren die U zoeken, dat hun verblijf in les Dombes geestelijke vruchten mag dragen die hen dichter bij U brengen.

3.        Deze week herdachten de Joden hun koningin Esther bij het Poerim-feest. Zij hebben gevast op maandag, net zoals Esther voordat zij naar Ahasveros ging, en vierden dinsdag of woensdag vol vreugde de overwinning op hen die het volk wilden vernietigen, zoals Minister Haman.

Heer, wij bidden dat het antisemitisme, dat in zoveel delen van de wereld nog springlevend is, overwonnen mag worden en de vreugde van het U kennen sterker moge zijn.

4.        Op 11 oktober 2022 heeft de bisschop van Belley-Ars, Mgr. Pascal Roland, om uiting te geven aan de eenheid van de katholieke kerk in zijn diocees, alle priesters van zijn diocees uitgenodigd om de liturgische hervorming uit te voeren waar paus Franciscus in zijn motu proprio ‘Traditionis custodes’ om vraagt.
De bisschop vermaande: “Subjectivisme, individualisme en consumentisme dreigen ons te verdelen, terwijl het dringend nodig is de Blijde Boodschap te verkondigen door het geven van een getuigenis van broederlijke verbondenheid.”

Heer, wij vertrouwen u dit bisdom toe met zijn verschillende tendensen binnen de katholieke Kerk. Geef elk de genade om te bidden voor christelijke eenheid en de kracht om bewerker van deze eenheid te zijn.