GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 maart 2023

Christus, in ons, tot zijn Vader laten bidden voor de Eenheid

Tekst van Abbé Paul Couturier

Niemand kan de naam van “Jezus” zeggen tenzij door de Geest van God, zo
leert ons de heilige Paulus. De naam van “Jezus” uitspreken geeft uitdrukking
aan een gebed, een elan, een verheffing van de ziel tot de Vader. Want het
echte uitspreken van deze naam is een ​​ “daad”, een menselijk en arm “ja-
woord”: het armzalige “ja-woord” van onze menselijke ellende – we zijn
zondaars! – maar ook het volmondig “ja-woord” van onze menselijke
grootsheid – we zijn immers vrij- zijn geliefde kinderen, levende beelden van
God. Dit “ja” kan ver gaan om weerklank te krijgen in de onontgonnen
gebieden van ons geestelijk wezen. Het kan gedeeltelijk zijn, of min of meer
bijna totaal zijn, zonder dat ooit volledig te kunnen worden.
Hoe meer we God smeken om ons van onszelf te ontledigen, des te meer
treden we binnen in de goddelijke zelfverloochening – “hij die zijn ziel verliest,
redt haar”- des te meer krijgen we ook de mogelijkheid om Christus in ons te
horen bidden, tot zijn Vader, door zijn Geest. Er vindt een onuitsprekelijke
transformatie plaats van ons gebed naar Zijn gebed. In het aandachtige
luisteren in de stilte van onze ziel wordt de aanhankelijkheid aan Hem van heel
onze wil bevestigd, en niet alleen met onze woorden, onze gevoelens of onze
verlangens. Hoe meer we onszelf “ontdekken” in Hem, daar waar we werkelijk
zijn, of Hij in ons daar waar Hij werkelijk is, hoe meer ons gebed ook effectief
wordt, want dan is Hij het die in ons bidt zonder het gewicht van onszelf.

uit : Abbé Paul Couturier door M. Villain, Casterman, 1957, pp. 354-355

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van de Karthuis Aula Dei te Zaragossa, Spanjes

     (aan te passen aan de plaats)

1) “De Katholieke Kerk 60 jaar na het Tweede Vaticaans Concilie” was de titel van de conferentie voor bisschoppelijke afgevaardigden en directeurs der secretariaten voor interreligieuze betrekkingen, van 27
februari tot 1 maart in Madrid. Spanje, ooit beschouwd als een katholiek bolwerk, geeft als land tegenwoordig een veel meer gemengd beeld van het geloof, dat gekenmerkt wordt door zowel machtige katholieke bewegingen als door een ontwikkeling van religieuze onverschilligheid en
atheïsme in de jongere generatie.

Heer, we bidden voor dit geweldige land van Spanje, zodat uw naam in al zijn volheid wordt verkondigd aan iedereen, en vooral aan de jongsten.

2) Tijdens de Aula Dei Experiment (ADEx; voorheen Cyclus A en C) vormingscyclus van dit jaar zijn verschillende christelijke denominaties vertegenwoordigd onder de deelnemers. Lutheranen, gereformeerden, samen met katholieken zoeken we Gods wil voor ons leven.

Heer, toon ons de weg van gemeenschap die U voor ons wilt en schenk ons ​​de genade van eenheid.

3) De Vereniging voor de Dialoog tussen Religies en Overtuigingen (ADIA) van Aragon (regio Zaragoza) organiseert in maart een reeks conferenties getiteld: “De leegte: ontmoetingsruimte. »

Heer, we bidden voor het succes van dit initiatief en voor de groei van de oecumenische weg in Spanje. Moge uw Heilige Geest harten vinden die openstaan ​​voor zijn actie. Moge de eenheid tussen christelijke denominaties groeien en de grote familie van Spaanse christenen regenereren.

4) De gemeenschap Chemin Neuf neemt actief deel aan een oecumenische groep die wordt gevormd door vertegenwoordigers van verschillende kerken in Zaragoza, zoals de gereformeerde kerk, de anglicaanse kerk, de Roemeens-orthodoxe kerk, de katholieke kerk, enz. Wij geloven dat de
genade van eenheid ook komt door meer persoonlijke broederlijke relaties. We onderhouden ook mooie relaties van vriendschap en wederzijdse hulp met een evangelisch kerk in de buurt van de Karthuis,
waarvan we hopen dat die kunnen bijdragen aan het verruimen van dit werkverband voor eenheid in deze stad.

Heer, U die de Weg, de Waarheid en het Leven bent, laat ons en uzelf nieuwe wegen openen in deze streek van Aragon opdat “allen één mogen zijn…opdat de wereld gelove”.