GEBEDSDIENST
DONDERDAG 28 september 2023

Laat gerechtigheid en vrede ontspringen

“Laat gerechtigheid en vrede ontspringen” is het thema van de Oecumenische viering van de Schepping van dit jaar, geïnspireerd door de woorden van de profeet Amos: “Laat recht stromen als water en gerechtigheid als een altijd stromende beek” (5:24).

Dit sprekende beeld uit Amos vertelt ons wat God wil. God wil dat gerechtigheid heerst, welke even essentieel is voor ons leven als kinderen naar Gods beeld, als water is voor ons lichamelijke overleven. Deze rechtvaardigheid moet ontluiken waar het nodig is, en zich niet verstoppen in de diepte of verdwijnen -zoals water dat verdampt voordat het ons kan ondersteunen. God wil dat iedereen ernaar streeft om in elke situatie rechtvaardig te zijn, om er altijd naar te streven om volgens zijn wetten te leven, en zo het leven ten volle te laten openbloeien. Als we eerst het koninkrijk van God zoeken (vgl. Mt 6, 33), door in een juiste verhouding te staan ten aanzien van God, de mensheid en de natuur, dan kunnen gerechtigheid en vrede ontspringen, zo als een onuitputtelijke stroom van zuiver water, dat de mensheid en alle schepselen voedt.

[…] Zoals een rivierbekken met haar vele zijrivieren, grote en kleine, zo is de Kerk een gemeenschap van ontelbare plaatselijke Kerken, religieuze gemeenschappen en verenigingen die hun voedsel putten uit hetzelfde water. Elke bron levert een eigen unieke en onvervangbare bijdrage, totdat ze allen uitmonden in de grote oceaan van Gods barmhartige liefde. Zoals een rivier een bron van leven is voor de omgeving er omheen, zo moet onze synodale Kerk een bron van leven zijn voor het gemeenschappelijke huis en allen die erin wonen. Zoals een rivier leven geeft aan allerlei dieren en planten, zo moet een synodale Kerk leven geven door gerechtigheid en vrede te zaaien op elke plek die ze bereikt.

Fragmenten uit de boodschap van paus Franciscus voor de Periode van de Schepping 2023

Voorbeden

Voorbereid door onze zusters en broeders in Chambéry
Aan te passen aan de locatie

1/ Sinds enkele jaren moedigen de orthodoxe, katholieke, protestantse en anglicaanse kerken christenen over de hele wereld aan om van 1 september tot 4 oktober te bidden voor de Schepping en zich samen in te zetten voor concrete acties om het milieu te beschermen en te vrijwaren.

We bidden dat deze toenadering vruchten van gerechtigheid en vrede mag voortbrengen, zoals het woord van Amos ons dit jaar uitnodigt.

2/ Van 17 tot 24 september vond in Marseille de Rencontres Méditerranéennes plaats: 70 jongeren van alle belijdenissen en religies en 70 katholieke bisschoppen uit de 30 landen rond de Middellandse Zee ontmoetten elkaar en wisselden ideeën uit opdat “het mozaïek van volkeren, culturen en religies die samen het Middellandse Zeegebied vormen, dezelfde hoop kan opbouwen en met elkaar delen”.

We bidden dat we samen, vanuit verschillende geloven en religies, ertoe komen om beter voor migranten te zorgen. Moge de pelgrimstocht van paus Franciscus naar Marseille vruchten afwerpen die blijvend zijn!

3/ De jongeren van de eerste lichting van de Gemeenschap “at the Crossing” hebben hun engagement aangegaan op zondag 24 september in de kathedraal Saint John The Divine in New York.

We bidden voor deze jongeren die behoren tot allerlei christelijke achtergronden in de Verenigde Staten, dat ze een echte gemeenschap van liefde mogen beleven en getuigen van de eenheid van het Lichaam van Christus.