GEBEDSDIENST
DONDERDAG 24 JUNI 2021

De nederdaling van de Heilige Geest over de mensgeworden Zoon Gods

volgens de H . Ireneus

‘Toen de Heer Zijn leerlingen de macht gaf om mensen te  laten herboren worden in in God, zei Hij tot hen: ‘Ga, onderwijs alle volken, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’
Het is deze Geest waarvan Hij bij monde van de profeten de uitstorting heeft beloofd aan het einde der tijden, over de dienaren en dienaressen, opdat zij zouden profeteren. Daarom daalde de Geest af over Gods Zoon,  die Mensenzoon werd, om er aan gewoon te worden met Hem de mensheid te bewonen, om onder de mensen te rusten, om in het werk van God te wonen, om in deze mensen de Wil van de Vader te bewerken, en om hen uit hun vervallen staat te vernieuwen in de nieuwigheid van Christus.

Volgens Lucas is het de Geest die na Hemelvaart, met Pinksteren,  op de Apostelen is neergedaald, die macht heeft over alle volken om hen tot leven te brengen en het nieuwe Verbond voor hen open te stellen. Daarom zongen ze een lofzang tot God in alle talen. De Geest bracht alle rassen die gescheiden waren weer tot eenheid en bood de Vader de eerstelingen van alle volken aan.

Dat is ook de reden waarom de Heer heeft beloofd ons de Paracleet te zenden, die ons aan God aanpast. Het droge meel kan inderdaad niet als geheel deeg worden zonder water, zo ook kunnen wij allen niet één worden in Jezus Christus zonder het water dat uit de hemel komt. Dor land draagt geen vruchten als het geen water ontvangt; zo zouden wijzelf, die aanvankelijk droog hout waren, nooit de vrucht des levens hebben gedragen, zonder het water dat van bovenaf vrijelijk werd gegeven. Zo heeft ons lichaam door het water van de doop de eenheid ontvangen die het onvergankelijk maakt;  onze zielen hebben het van de Geest ontvangen.

Voorbereid door de leden van de Gemeenschap van de Chemin Neuf en de Kleine Zusters van de Kindsheid Jezus van Charcot.

Voorbeden

1/  Wij danken U, Heer voor de intuïtie en inzet van Paul Couturier, priester van het bisdom Lyon, die zich ten dienste heeft gesteld van de eenheid van de kerken “zoals u dat wil en op de manier die u wil”.
We bidden U voor de christenen die zich persoonlijk en ook samen inzetten op dit pad van dialoog tussen alle gedoopten en op het pad van ontmoeting met de gelovigen van andere religies.

2/ Heer, wij danken u voor de verenigingen van Lyon – zoals Notre Dame des Sans Abris (OL Vrouw der daklozen), het Prado, Habitat en Humanisme en zovele anderen – en die zich engageren in dienst van onze broeders die kwetsbaar zijn, arm, in materiële, psychologische, sociale, geestelijke nood.
Wij bidden U, in deze tijd van verkiezingen, voor wie politieke macht uitoefenen. Dat ze zich laten leiden door de zorg voor gerechtigheid en het algemeen belang, laat hen de schreeuw van de aarde horen en van de armen.

3/ Heer, wij danken u voor de martelaren van Lyon die wij deze maand juni gedenken: Pothinus, Blandine en hun broeders. Ze waren voor ons zaad van christenen.
We bidden tot U voor christenen die in onze tijd vervolgd worden omwille van hun geloof. Moge de kracht van de Geest en de broederlijke solidariteit van de andere kerken hen tot troost en hoop zijn in de beproevingen die zij doormaken.

4/ Heer, wij danken u voor de Kerkvaders, waaronder de heilige Iréneus en de vele theologen van de kerk van Lyon, die toen en nu, het voor christenen hebben mogelijk gemaakt, en nog steeds mogelijk maken, om hun geloof te laten wortelen in het begrijpen van de Schriften en de apostolische traditie.
We bidden voor de theologen, de studenten van de Katholieke Universiteit van Lyon, de catechisten van vandaag… dat zij, onder leiding van de heilige Geest, de boodschap van het evangelie in de hedendaagse context weten over te brengen, zodat elk van onze broeders, ongeacht leeftijd of situatie… “hen hoort spreken in hun eigen taal.”