GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 november 2023

De drie missies van de Kerk

De missie van de Kerk is niets anders dan het dienen van Gods liefdevolle relatie met de wereld. “God heeft de wereld zo liefgehad dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven.” Hij hield zoveel van de wereld, niet van de Kerk. Daarom heeft de Kerk niets anders te doen dan ten dienste te staan van de liefde waarmee God de wereld liefheeft.

Een rondreis door de Middellandse Zee laat je zien in hoeverre Gods mededogen op meerdere manieren moet kunnen tot uitdrukking worden gebracht voor de volkeren die rond deze zee wonen: in situaties van ondervoeding, nood aan onderwijs, oorlog, armoede, enz.

De missie van de Kerk is in wezen leren samenwerken met de Heilige Geest. (…) We raken snel uitgeput omdat we in de plaats van de Geest willen “blazen”. Johannes Paulus II zei: “de Heilige Geest is aanwezig en actief, niet enkel in mensen, maar ook in culturen, in samenlevingen, in de geschiedenis en in religies” (Encycliek Redemptoris Missio, hoofdstuk 28). De taak is groot…

De missie van de Kerk is het ontplooien van haar roeping van katholiciteit.

Haar roeping van katholiciteit is om aan de mensheid de eigen menselijkheid te openbaren. Haar diepste eenheid bestaat erin om zich in te zetten om gebaren te stellen die deze eenheid concreet belichamen.

Dit de betekenis van katholiciteit. Geen label dat ons van elkaar onderscheidt, maar een roeping. Daarom hebben katholieken geen monopolie op katholiciteit. Het is een roeping.

Kardinaal Jean-Marc Aveline, aartsbisschop van Marseille,
op 19 augustus 2023 in de abdij van Hautecombe

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van de abdij Hautecombe

1. In de abdij Hautecombe beleven 54 studenten van de Discipleship School uit 21 landen de week over oecumene.

Heer, wij danken U voor de kerkelijke en culturele diversiteit die aanwezig is in de abdij. Schenk ons uw Geest van eenheid opdat de wereld moge geloven.

2. “Niet een geest van angstvalligheid heb ik u gegeven, maar een geest van kracht”, dat is het thema van de “Sisters”-conferentie die in het weekend van 2 en 3 december in Lyon wordt georganiseerd , met deelname van vrouwen uit verschillende achtergronden.

Heer, wij vertrouwen deze oecumenische bijeenkomst toe en de vrouwen die zich inzetten voor meer gerechtigheid in de wereld, vooral in landen waar de waardigheid van vrouwen niet gerespecteerd wordt.

3. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van het overlijden van père Paul Couturier, vindt in Chambery aanstaande maandag 27 november een conferentie plaats getiteld “ père Paul Couturier, eenheid onder de christenen en een unieke mensheid. ».

Heer, wij danken u voor het voorbeeld van p. Paul Couturier en zijn passie voor de eenheid van uw Lichaam. Geef ons, naar zijn voorbeeld, om de tekenen van de tijd te lezen en gehoor te geven aan uw oproep om bouwers te zijn van een meer broederlijke wereld