GEBEDSDIENST
DONDERDAG 14 december 2023

Ontdekken dat er reeds verzoening is

In de geschiedenis van het christendom zijn, door de eeuwen heen, grote groepen mensen op een dag tot de vaststelling gekomen dat ze van elkaar gescheiden waren. Vandaag, omwille van de oecumenische roeping tot verzoening, is het essentieel om te ijveren voor een ommekeer die het mogelijk maakt dat vele groepen christenen tot de vaststelling komen dat ze verzoend zijn met elkaar, zonder daarbij vernedering te ervaren.

En dus is er dringend nood aan het tonen van een grote openheid, zo groot dat we die kunnen zien en er ons om kunnen verheugen: kijk, zij leven als verzoende mensen! Eindeloze discussies voeren – over wie gelijk had en wie niet – zijn voor het streven naar deze openheid volkomen vruchteloos. De oproep van het evangelie is glashelder: laten we ons verzoenen, zonder uitstel!

Christus beminnen, in de liefdesband die de Kerk is, vraagt om innerlijk en in alle eenvoud te vertrouwen op het Mysterie van het geloof. Vraagt om het nederige geloofsvertrouwen van de Apostelen, de Maagd Maria en de hele wolk van geloofsgetuigen die allen doordrongen waren van het verlangen naar Christus en de Blijde Boodschap.

Frère Roger van Taizé (2023): J’irais jusqu’au bout du monde – Fragments inédits 1991-2005,
Les Presses de Taizé, Salvator, pp.74-75

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van het Centre Notre Dame du Roucas

en aan te passen aan de plaats

1/ Eind september kwamen een zestigtal bisschoppen en jongeren uit 29 landen rond de Middellandse Zee, te Marseille samen voor mediterrane ontmoetingen. Het werd een gelegenheid voor warme en broederlijke ontmoetingen tussen christenen van de plaatselijke Kerken en met vele leken-groeperingen en interreligieuze groepen uit stad en regio.

Geef ons de genade, Heer, om samen te blijven getuigen van uw Liefde en het Goede Nieuws dat U aan de wereld wilt bekend maken.

2/ Dit jaar vieren we de 40ste verjaardag van Radio Dialogue RCF, opgericht door de Katholieke, Protestantse, Orthodoxe en Armeens-Apostolische Kerken samen.

Wij prijzen U, Heer, voor die oproep waaraan deze Kerken gehoor gaven. Geef dat zij samen het werk van evangelisatie en verkondiging van uw Blijde Boodschap via de radio mogen voortzetten.

3/ Op 2 december trad broeder Matthew aan als prior van de gemeenschap van Taizé, in de voetsporen van broeder Alois.

Wij prijzen U, Heer, voor het profetisch getuigenis van de gemeenschap van Taizé, die al sinds de jaren ’40 van vorige eeuw bidt en werkt voor de eenheid onder de christenen. Wij vertrouwen br. Matthew en al zijn medebroeders aan u toe en vragen u dat zij altijd zoekers van vrede en verzoening in de wereld mogen zijn en getuigen van uw liefde voor alle mensen.