GEBEDSDIENST
DONDERDAG 15 februari 2024

Verlossing is liefde

In deze veertigdagentijd zullen we teksten van Catherine en William Booth lezen, stichters van het Leger des Heils.

Nee, er is niets heerlijker dan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en zelfs tot middernacht bezig te zijn met het blijde nieuws te verkondigen dat vergiffenis gratis is. Heb je het woord genade gehoord? Heb je de kracht ervan gevoeld? Kun je de verborgen, ondoordringbare betekenis van genade beschrijven?

Laat elk briesje het woord genade aanvoeren! Roep allerwegen genade uit, totdat er niet meer één wezen is dat geen vergiffenis heeft ontvangen, één geest die nog verdorven of bezeten is, één ziel die niet geheiligd is, totdat het bestaan ontdaan is van elk spoor van vervloeking, er geen pijn is die niet getroost is, geen tranen die niet weggeveegd zijn, totdat verlossing de wereld overspoelt en de mensheid in haar levengevende wateren baadt.

Uittreksel uit “Prier 15 jours avec William et Catherine BOOTH, fondateurs
de l’Armée du Salut”, Ed. Nouvelle Cité, 2008, p. 47, door Corinne Gossauer-Peroz.

Voorbeden

We wenden ons tot U, Heer, in verbondenheid met onze broeders en zusters in de Democratische Republiek Congo en met een diep verlangen naar eenheid tussen onze kerken, en wij bidden tot U.

1. Al twee decennia wordt het oosten van de Democratische Republiek Congo getroffen door oorlog. Op dit moment zijn duizenden gezinnen en kinderen ontheemd en levend in ellende.

Heer, wij vertrouwen ons toe aan uw mededogen om de hoop te herstellen voor allen die lijden onder de conflicten in dit deel van het land. Geef het Congolese volk vrede en eenheid.

2. In Kinshasa heeft de gemeenschap Chemin Neuf een missie voor straatkinderen. Deze missie zorgt voor jongens, meisjes en oudere kinderen die door hun familie zijn verlaten en verstoten, en die leven en opgroeien temidden van het straatgeweld.

Gezegend bent u, Heer, omdat u ons uw geliefde kinderen toevertrouwt.

Kom vandaag, met uw genade en zachtheid, om de stappen te leiden van alle opvoeders die betrokken zijn bij deze missie, zodat elk van deze kinderen verwelkomd, beluisterd en geliefd kan worden. Geef elk kind de genade om te ontdekken dat geweld niet de weg van het leven is, maar dat liefde vandaag mogelijk is, omdat U de Vader van allen bent.

3. Elke zaterdag biedt de gemeenschap Chemin Neuf in Menkao een omgeving voor spel, leren en training aan de kinderen van het dorp. Deze ontmoetingen met de kinderen zijn altijd momenten van vreugde en broederschap.

Heer, geef alstublieft meer menselijke en materiële middelen voor het welzijn van deze kinderen.