GEBEDSDIENST
DONDERDAG 22 februari 2024

Redding vloeit voort uit de liefde

In de veertigdagentijd van 2024 luisteren we naar teksten van Catherine en William Booth, stichters van het Leger des Heils.

Doet je hart pijn en krijg je tranen in de ogen bij het zien van mannen en vrou-wen die de liefde van de Vader niet kennen? Zucht je ziel wanneer je merkt hoe zij zich overgeven aan het kwaad en de brede, maar de duistere weg inslaan die naar de ondergang leidt? Hoeveel tranen van medelijden heb jij geweend over deze verloren wereld? Hoeveel van je productieve tijd besteed jij aan het werk van verlossing?

Ik weet best dat voor de meesten van jullie het dagelijkse werk het beste deel van je krachten opslokt. Maar stel dat je op een avond thuiskomt en het huis van je buurman staat in brand: dan vergeet je je vermoeidheid en het gewicht van de dag en ga je levens in gevaar te hulp snellen.

En dus zou je, hoe zwaar de gewone taken ook zijn, evenzeer een deel van je krachten moeten wijden aan het tegemoet snellen van zondaars, om hen aan kwaad en verderf te ontrukken. Daartoe immers gaf God zijn Zoon.

Uittreksel uit “Prier 15 jours avec William et Catherine BOOTH, fondateurs
de l’Armée du Salut”, Ed. Nouvelle Cité, 2008, p. 50, door Corinne Gossauer-Peroz.

Voorbeden

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de abdij van Melleray en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

1. Aanstaande maart heeft in de abdij van Melleray een vormingsweek plaats voor de novicen van Chemin Neuf over het thema oecumene.

Dit is een gelegenheid voor ons om een voorbede te doen voor de verschillende vormingscursussen die door de Gemeenschap worden gegeven en die gericht zijn op de eenheid van de christenen.

Vader, wij geloven dat het gebed van uw Zoon “mogen allen één zijn, opdat de wereld gelove” op een dag werkelijkheid zal worden. Kom en vernieuw ons in onze passie voor eenheid en in de gave van ons leven voor de Eenheid van uw Volk.

2. Aan het begin van deze maand namen de aartsbisschop van Parijs, Mgr. Laurent Ulrich, en de voorzitter van de Fédération Protestante de France, domi-nee Christian Krieger, deel aan het nationale eerbetoon voor de slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas, en riepen op tot een breuk met de logica van de haat die zich verspreidt naar de vier hoeken van de wereld.

Vader, U die ons Jezus hebt gezonden, de Prins van Vrede, wij vragen U om elk hart tot rust te brengen en te openen voor dialoog. Moge ieder van ons in de ander niet een vijand zien, maar een broeder of zuster.

3. De Wereld-dag voor Gebed is een wereldwijde oecumenische beweging die op het einde van de 19e eeuw door christelijke vrouwen werd opgestart. Ze vertaalt zich meer concreet in een dag van gemeenschappelijk gebed elke eer-ste vrijdag van maart, in ruim 120 landen.

Vader, wij danken U voor dit toegewijd bidden, getuigen en delen. Moge uw Heilige Geest ons verlangen naar eenheid aanwakkeren evenals onze inspannin-gen om wachters te zijn op uitkijk naar de zichtbare eenheid van het lichaam van Christus.