GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 mei2024

over de Heilige Geest

De Heilige Geest, de derde Persoon van de Drie-eenheid. […] Het
is de Geest zelf, die het leven van Jezus bezielt, die ook aan ons
wordt gegeven. Alleen in en door de Geest kunnen wij Jezus
navolgen. Het is dezelfde Geest die Jezus tot een “er-zijn-voor”,
een zijn voor God en voor de mensen, heeft gemaakt; het is die
Geest die ons wordt gegeven opdat ook ons eigen wezen een “er-
zijn-voor” zou worden, t.t.z. opdat wij uit naastenliefde zouden
leven. Voor mij is dit het essentiële punt.
De heilige Geest is zozeer de essentie van alles, dat we er moeten
over waken om er geen “categorie” van te maken. Dat we
spreken over Christologie of Pneumatologie, …dat is ok om
mensen te helpen alles te begrijpen. Maar in wezen is Pinksteren
de voltooiing van het Paasmysterie; het mysterie van Pinksteren
is zelfs de kern van het Paasmysterie. Alles, werkelijk alles, wat
we vroeger Gods doel en het hele leven van de christen
noemden, bestaat met het oog op de gave van de Geest. Het is
de gave van de Geest die alles weer onder één hoofd brengt.
[…]
We zijn een beetje de woorden van de heilige Paulus vergeten:
we kunnen enkel zeggen dat Jezus Heer is in de Geest en het is de
Geest die in ons bidt, die ons “Abba, Vader” doet zeggen. Heel
onze relatie met God wordt getekend van de Geest.


François Varillon, Beauté du monde et souffrance des hommes, 
Le Centurion, 1980, pp. 332-334

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van Montagnieu

Aan te passen aan de plaats

1/ In Montagnieu staat de missie van Siloé al 25 jaar ten dienste van de eenheid van
de persoon en van verzoening, in het bijzonder door een weg voor te stellen van het
herlezen van de eigen geschiedenis.
Deze missie bestaat ook in de verschillende landen waar de Chemin Neuf
gemeenschap is gevestigd.
Heer, zend uw Geest van waarheid en naastenliefde opdat in onze lijdende wereld
deze plekken mogen getuigen van uw barmhartigheid.

2/ Op 28 april was er in Versailles de ceremonie met zegening en installatie van Zr
Anne als nieuwe priorin van de Protestantse gemeenschap van de Diaconessen van
Reuilly.
Dank U Heer voor de grote oecumenische openheid van deze gemeenschap en voor
haar uitstraling.
Zegen Zr Anne, schenk haar wijsheid en onderscheidingsvermogen in haar leiding
van de Gemeenschap. Sterk ook elke zuster in haar monastieke roeping.

3/ De Orthodoxe Kerken vierden Pasen op 5 mei. In 2025 echter zal de datum van
Pasen gemeenschappelijk zijn voor alle christelijke confessies.
Het zal ook de 1700e verjaardag zijn van het 1e Oecumenische Concilie van Nicea.
Dank u Heer voor de schoonheid, diepte en rijkdom in de spiritualiteit der Oosterse
Kerken. Heer, zend uw Geest van eenheid om de verschillende christelijke confessies
naar een waarlijk verzoende verscheidenheid te leiden.