GEBEDSDIENST
DONDERDAG 30 november 2023

Goede Herder

uit een preek van Augustinus over de Goede Herder

5. Hoe komt het dan dat u, goede herders, wanneer u dé Goede Herder vernoemt, naar slechts één iemand verwijst? Waarom anders dan omdat u in deze ene Herder de eenheid zelf wil prediken. En inderdaad, eminenties, de Heer gaat gebruik maken van mijn ambt om zijn gedachte duidelijker aan u uit te leggen; terwijl Hij u door het Evangelie onderricht en Hij lijkt te zeggen: “Luister naar wat Ik jullie met deze woorden ‘Ik ben de goede Herder’ wilde leren; als ik zo gesproken heb, dan is dat omdat alle anderen, al die goede herders, mijn ledematen zijn. Eén hoofd, één lichaam, één Christus. Dus er is de Herder van de herders, de herders van de Herder, en de schapen met hun herders onder het leiderschap van de Herder. Deze leer is niets anders dan die van de apostel Paulus: “Want gelijk het lichaam één is en vele ledematen heeft, en al de ledematen van het lichaam, door ledematen te zijn, één lichaam vormen, zo dan is Christus” (I Kor. 12:12). Als Christus zo dan is, kunnen we zeggen dat Christus, die in zijn persoon alle goede herders vertegenwoordigt, ons de eenheid predikt door te zeggen: “Ik ben de goede Herder”: Ik bén het; Ik ben de enige; met mij zijn allen één die met mij in eenheid verbonden blijven. […]

10. Luister, broeders, ik dring er op aan, ik verzoek u, ik smeek u […] : heb deze Kerk lief, blijf in deze Kerk, wees zelf deze Kerk. Heb de goede Herder lief, deze prachtige Echtgenoot die niemand bedriegt, die niemand verloren wil laten gaan. […]

Uit Augustinus, A., «Sur l’unité de l’Eglise (Sermon CXXXVIII)»,
dans Les plus beaux sermons de saint Augustin, II, Paris 1986, 257-270.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Rome

1/ Begin november werd in Rome dominee Tara Curlewis geïnstalleerd als eerste oecumenische verbindingspersoon voor de ‘World Communion of Reformed Churches’, wereld-gemeenschap der gereformeerde kerken. Haar installatie vond plaats in de Waldenzer evangelische kerk.

Christus, we bidden voor de bediening van eenheid van dominee Tara Curlewis, en voor alle mannen en vrouwen die in Rome werken voor de eenheid van uw Kerk in de vele vertegenwoordigende lichamen.

2/ Al meer dan 30 jaar werkt de Anglicaanse Kerk aan de verspreiding van Alpha, een programma voor de herontdekking van het christelijk geloof. Om zich voor te bereiden of te sterken in dit apostolaat, konden enkele van onze broeders met vrucht deelnemen aan de Alpha-leader-opleiding in Londen.

Christus, geef ons een ‘stroom van energie’ om de vreugde U te kennen met anderen te delen, zeker nu Alpha in de komende weken opstart in de parochie-communiteit van Sint Vito.

3/ Op de bijeenkomst van Charis Catholic Renewal begin november bevestigde Raniero Cantalamessa dat “de passie voor christelijke eenheid in het DNA van de charismatische vernieuwing zit”.

Christus, moge uw Geest ons steeds meer openen om onze broeders en zusters te ontmoeten en om gezamenlijk te werken aan de eenheid van uw Kerk.

4/ In het Heilige Land hebben de patriarchen en verantwoordelijken der christelijke kerken een verklaring afgelegd uit solidariteit met het Armeense patriarchaat. Want in de afgelopen weken is de Armeense wijk geconfronteerd met groepen kolonisten die proberen om hen te onteigenen.

Christus, u die onze aarde bewoonde, geef aan allen die haar vandaag bewonen dat ze gerechtigheid en vrede zoeken.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 november 2023

De drie missies van de Kerk

De missie van de Kerk is niets anders dan het dienen van Gods liefdevolle relatie met de wereld. “God heeft de wereld zo liefgehad dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven.” Hij hield zoveel van de wereld, niet van de Kerk. Daarom heeft de Kerk niets anders te doen dan ten dienste te staan van de liefde waarmee God de wereld liefheeft.

Een rondreis door de Middellandse Zee laat je zien in hoeverre Gods mededogen op meerdere manieren moet kunnen tot uitdrukking worden gebracht voor de volkeren die rond deze zee wonen: in situaties van ondervoeding, nood aan onderwijs, oorlog, armoede, enz.

De missie van de Kerk is in wezen leren samenwerken met de Heilige Geest. (…) We raken snel uitgeput omdat we in de plaats van de Geest willen “blazen”. Johannes Paulus II zei: “de Heilige Geest is aanwezig en actief, niet enkel in mensen, maar ook in culturen, in samenlevingen, in de geschiedenis en in religies” (Encycliek Redemptoris Missio, hoofdstuk 28). De taak is groot…

De missie van de Kerk is het ontplooien van haar roeping van katholiciteit.

Haar roeping van katholiciteit is om aan de mensheid de eigen menselijkheid te openbaren. Haar diepste eenheid bestaat erin om zich in te zetten om gebaren te stellen die deze eenheid concreet belichamen.

Dit de betekenis van katholiciteit. Geen label dat ons van elkaar onderscheidt, maar een roeping. Daarom hebben katholieken geen monopolie op katholiciteit. Het is een roeping.

Kardinaal Jean-Marc Aveline, aartsbisschop van Marseille,
op 19 augustus 2023 in de abdij van Hautecombe

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van de abdij Hautecombe

1. In de abdij Hautecombe beleven 54 studenten van de Discipleship School uit 21 landen de week over oecumene.

Heer, wij danken U voor de kerkelijke en culturele diversiteit die aanwezig is in de abdij. Schenk ons uw Geest van eenheid opdat de wereld moge geloven.

2. “Niet een geest van angstvalligheid heb ik u gegeven, maar een geest van kracht”, dat is het thema van de “Sisters”-conferentie die in het weekend van 2 en 3 december in Lyon wordt georganiseerd , met deelname van vrouwen uit verschillende achtergronden.

Heer, wij vertrouwen deze oecumenische bijeenkomst toe en de vrouwen die zich inzetten voor meer gerechtigheid in de wereld, vooral in landen waar de waardigheid van vrouwen niet gerespecteerd wordt.

3. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van het overlijden van père Paul Couturier, vindt in Chambery aanstaande maandag 27 november een conferentie plaats getiteld “ père Paul Couturier, eenheid onder de christenen en een unieke mensheid. ».

Heer, wij danken u voor het voorbeeld van p. Paul Couturier en zijn passie voor de eenheid van uw Lichaam. Geef ons, naar zijn voorbeeld, om de tekenen van de tijd te lezen en gehoor te geven aan uw oproep om bouwers te zijn van een meer broederlijke wereld

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 november 2023

De heilige Geest is de geest van Gods liefde

Er is maar één aanleiding waarbij de heilige Geest zich terugtrekt, waar Hij het zwijgen er toe doet, en dat is wanneer we zelfgenoegzaam en ongehoorzaam zijn. De heilige Geest aanvaardt zelfgenoegzaamheid en ongehoorzaamheid nooit! De heilige Geest is de geest van Gods liefde, en liefde betekent jezelf helemaal geven. Het is de heilige Geest die altijd bewerkt dat je jezelf volledig geeft, met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht; en dat je altijd vraagt, als een kind: “Heer, wat nu? Hier ben ik, uw kind, ga door (met uw werk); ik wil nog steeds helemaal vervuld, helemaal verzadigd, helemaal vernieuwd worden; ik wil branden van deze liefde”.

Doorheen de geschiedenis van het christelijke Westen
hebben wij onze eigen signatuur aangebracht,
waarbij wij weinig ruimte hebben gelaten voor de heilige Geest,
waarbij wij Hem telkens opnieuw grenzen hebben gesteld,
waarbij wij Hem hebben buitengesloten,
waarbij Hij in onze Kerken alleen volgens de regels kon werken,
waarbij wij Hem in het gareel hebben gehouden
en Hem hebben getemd tot in de liturgische formule.

We moeten dan ook niet verwonderd zijn dat er een hele afstand overbrugd moet worden vooraleer onze geest, ziel en lichaam die vervulling van de heilige Geest volledig kunnen ontvangen. Vaak is ons hart als een wedstrijdpiste met vele, vele hindernissen. En ook met veel angsten, zodat er vaak tijd over gaat vooraleer de heilige Geest het centrum van ons wezen kan bereiken en we helemaal dit kind-zijn kunnen binnentreden.

De heilige Geest echter is er klaar voor!

Deze liefde van God overwint alles.

Met elk gebaar echter dat we maken – misschien gewoon door onze handen op te heffen of door neer te knielen om te bidden – zal God opnieuw antwoorden. God zegt: “Als u uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal ik u de heilige Geest geven (Lucas 11, 13). Ik wil jullie toch bekleden en liefhebben met deze tederheid en deze kracht, en ik wil in jullie dit volle leven laten ontvlammen”.

uit “Vader. Een kijkje in het hart van God” door Geri Keller, p 126-127.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Zwitserland

1/ Zwitserland is een federaal land, rijk aan verscheidenheid: verscheidenheid aan talen, christelijke denominaties, politieke overtuigingen… Het is een uitdaging om met elkaar in eenheid te leven zonder te vervallen in onverschilligheid onder het mom van respect voor anderen.

We danken U, Heer, voor alle initiatieven van samenwerking en ontmoeting die U laat groeien. In het bijzonder vertrouwen wij u de sessies en plaatsen toe waar de gemeenschap Chemin Neuf samenwerkt met anderen en waar de uitdagingen van eenheid aanwezig zijn: het Metanoïa-festival, de pastoraal met echtparen en het jeugdpastoraat in Fribourg, de Evangelische Kerk in Luzern… Moge uw Geest de eenheid in het hart van het Zwitserse volk blijven bevorderen.

2/ Heer, wij danken u voor de visie “Jesus Celebration 2033” en het initiatief “Decennium van de Verrijzenis 2023-2033”, dat goed van start is gegaan en waarin we op weg zijn naar 2033, jaar van de 2000e verjaardag van de Verrijzenis van Jezus Christus.

We bidden dat alle christenen en alle christelijke kerken op weg mogen gaan en dichter bij elkaar mogen komen, om een getuigenis van verbondenheid te geven aan de wereld, en dat ze zich mogen inzetten voor meer gerechtigheid en vrede.

3/ Nicolaus von Flüe en zijn vrouw Dorothée waren vredestichters in het Zwitserland van de 15e eeuw. Zij verdedigden de overtuiging dat de verschrikkelijke conflicten die de wereld verscheuren het gevolg zijn van een algemeen gebrek aan innerlijk leven.

Heer, wij vertrouwen u ons kunstproject toe dat zich in het klooster van Bethaniën mag realiseren: “Niklaus & Dorothee Alive”, met als centrale thema: “Van oorlog naar duurzame vrede”. Kom en leid alles ten goede. Moge deze meeslepende ‘immersieve’ tentoonstelling, die cultuur, geschiedenis en spiritualiteit verenigt, spoedig de harten raken van de mannen en vrouwen van onze tijd .

4/ Heer, wij vertrouwen u alle plaatsen in de wereld toe waar conflict en oorlog woeden: zend uw Heilige Geest, uw Geest van Wijsheid en Vrede, uw Geest van Liefde en Waarheid naar alle leiders en naar alle beleidsmakers in onze wereld. Geef hen de vrijheid om te handelen in overeenstemming met uw wil.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 9 november 2023

Naastenliefde, sleutel tot echte dialoog

Waar naastenliefde heerst, daar is God. Maar het is moeilijk om naastenliefde te laten heersen omdat elk van ons gekneed is door egoïsme, trots en misplaatste eigenliefde; ja, wij allemaal, buitenlanders zowel als inwoners van Madagaskar, zijn in de greep van egoïsme. We moeten ons voortdurend inspannen om ons daaraan te onttrekken, maar we raken er nooit eens en voorgoed uit. Nooit raken we vol van ware naastenliefde; we worden, we moeten worden: minder egoïstisch en minder trots, elke dag, zodat we een beetje meer naastenliefde betonen.

Dit is de sleutel tot echte dialoog… Als we ons daartoe nederig en geduldig inspannen, zonder ooit ontmoedigd te geraken, zullen we de waarheid kunnen zeggen zonder bitterheid, objectief en bovenal met de oprechte wil om op te bouwen en niet te vernietigen, om aan te moedigen en niet te ontmoedigen.

Ik heb geprobeerd deze inspanning te leveren, maar zoals altijd is er een afstand tussen wat we wilden bereiken en wat we daadwerkelijk hebben bereikt, tussen de christelijke naastenliefde die we in elk van onze woorden wilden leggen en de middelmatige werkelijkheid van wat er daadwerkelijk is gezegd.

Wie kan dit tekort aanvullen? Wie kan rechtzetten wat verkeerd is gegaan? Wie kan verzachten wat hard is geweest? Niemand anders dan Hij die onze zonden en ellende op Zich nam. Aan Hem, en aan Hem alleen, vertrouw ik de dialoog tussen ons toe. Hij wil dat we elkaar als broeders liefhebben. Moge Hij ons daarbij helpen en moge Zijn Genade in ons niet tevergeefs zijn.

Meditatie-tekst ontleend aan Remy RALIBERA, s.j, “Vahaza et Malgaches en dialogue”, Saint Paul 13323, 1966, p.87
In Malagasy (de taal van Madagaskar) betekent het woord vazaha “buitenlander” en verwijst het bij uitbreiding naar een persoon van blanke Europese afkomst.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van Madagaskar

1. Dit jaar heeft de Charismatische Vernieuwing in Madagaskar haar 50ste verjaardag gevierd. Gebedsgroepen zijn nu aanwezig in verschillende steden en hun ledenaantal groeit.

Dank U Heer voor wie, luisterend naar de Heilige Geest, het aangedurfd hebben om deze gebedsgroepen op te richten. We vertrouwen U de weg toe die voor ons ligt en we vragen U dat deze beweging meer en meer ten dienste mag staan van de eenheid onder de christenen.

2. Te midden van een politieke, sociale en economische crisis wordt het volk van Madagaskar opgeroepen om naar de stembus te gaan voor de presidentsverkiezingen, op 16 november.

Heer, we bidden voor vrede in Madagaskar, voor een bevolking die vandaag verdeeld is en op de rand van een burgeroorlog staat. Bidden we dat de beleidsmakers proberen bij te dragen aan vrede en aan wederzijdse opbouw van het algemeen welzijn.

3. De Protestantse Lutherse Gemeenschappen en sommige Gereformeerde Kerken vierden op 31 oktober het Feest van de Reformatie ter herdenking van de Protestantse Reformatie.

Heer, wij zegenen u voor het getuigenis, in woord en daad, van al onze luthers-gereformeerde broeders en zusters over de hele wereld. Heer, we bidden dat we onze harten in uw Woord mogen laten wortelen, zodat we de naam die we als christenen dragen eer aandoen!

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 02 november 2023

Heer, God van vrede, hoor onze smeekbeden!

“Heer, God van vrede, verhoor ons smeekgebed!
We hebben zo vaak en zo veel jaren geprobeerd
om onze conflicten op te lossen met onze kracht en ook met onze wapens;
zo veel momenten van vijandigheid en duisternis;
zo veel bloedvergieten; zo veel levens verbrijzeld,
zo veel hoop begraven…
Maar onze inspanningen zijn tevergeefs geweest.
Nu, Heer, help ons!
Geef ons vrede, leer ons vrede, leid ons naar vrede.
Open onze ogen en onze harten en geef ons de moed om te zeggen:
“nooit meer oorlog”; “door oorlog raakt alles vernietigd”.

Geef ons een infuus van moed
om concrete actie te ondernemen om vrede op te bouwen.
Heer, God van Abraham en de Profeten, God van Liefde
die ons geschapen heeft en ons oproept om als broeders en zusters te leven,
geef ons de kracht om elke dag vredestichters te zijn;
geef ons het vermogen om met welwillendheid te kijken
naar alle broeders en zusters die we tegenkomen op on ze weg.
Maak ons beschikbaar om te luisteren
naar het roepen van onze medeburgers die ons vragen
om onze wapens om te zetten in instrumenten van vrede,
onze angst in vertrouwen, en onze spanningen in vergeving.

Houd brandend in ons de vlam van de hoop,
opdat we met geduldige volharding
de keuze voor dialoog en verzoening kunnen maken,
opdat eindelijk de vrede moge zegevieren.
En mogen dan de woorden “verdeeldheid, haat, oorlog”
verbannen worden uit het hart van ieder mens!
Heer, ontwapen onze tong en onze hand,
vernieuw onze harten en gedachten,
opdat het woord dat ons samenbrengt altijd “broeder” moge zijn,
opdat de stijl van ons leven moge worden: shalom, vrede, salam! Amen”.

Gebed voor vrede in het Midden-Oosten “Heer God van de vrede, hoor onze smeekbeden!” door paus Franciscus, in juni 2014 in het Vaticaan, bij de ontmoeting tussen de president van de staat Israël, Shimon Peres, en de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “

GEBEDSDIENST
DONDERDAG
26 oktober 2023

Christus kijkt ons met liefde aan

Tijdens de oecumenische gebedswake van 3 augustus 2023, tijdens de Wereldjongerendagen in de São Domingos-kerk in Lissabon,  hoorden we een verhaal uit het Evangelie volgens Lucas,  waarbij Jezus antwoord geeft op de vraag van een Schriftgeleerde: “Wie is mijn naaste?” » […]

Dit verhaal nodigt ons uit om te ontdekken dat Christus ons aankijkt met liefde. In hem komt God de gewonde mensheid nabij. Hij komt niet om te veroordelen, maar om te verzorgen en om te genezen. En hij nodigt ons op onze beurt uit om hetzelfde te doen.

Ja, we kunnen de barmhartigheid van Christus in ons toelaten en ons laten zenden naar wie gewond zijn. Laten we, zoals de Samaritaan, er niet voor terugdeinzen om tegemoet te treden wie langs de kanten  van onze wegen worden achtergelaten. Ik denk dan in het bijzonder aan het groeiend aantal migranten over de hele wereld.[…]
Na het verhaal vindt er een ommekeer plaats, omdat Jezus aan de Schriftgeleerde vraagt: “Wie van deze drie was volgens jou de naaste van dit slachtoffer? » De naaste is niet langer enkel de ander die ik moet liefhebben, helpen of redden, maar degene die zelf er is om lief te hebben, te helpen en te redden.[…]
Uit deze tekst kan ook een mooie oproep klinken als we aan de eenheid onder de christenen denken. Als we broeders en zusters in Christus zijn, hoe kunnen we dan niet een oproep zien om dringend ons te verzoenen, om de wonden van onze verdeeldheid te helen, om samen hulp te bieden aan degenen die lijden?

Meditatie van broeder Alois (Taizé)

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Berlijn

Aan te passen aan de plaats

1) Meer dan 60 kerken en christelijke verenigingen uit Duitstalige landen kwamen op woensdag 18 oktober 2023 online samen rond het initiatief “Deutschland betet” (Duitsland bidt), voor een oecumenisch gebed voor vrede in het Heilige Land.

Heer, in dit ogenschijnlijk hopeloze conflict tussen de twee volken van uw Beloofde Land bidden wij tot U om een geest van onderscheidingsvermogen en wijsheid bij de politieke leiders, en om een geest van troost, hoop en vergeving bij de overlevende slachtoffers van geweld aan beide kanten.

2) In verband met de huidige situatie in het Midden-Oosten nemen antisemitische opvattingen en daden ook in Duitsland toe. Deze week werd een Berlijnse synagoge aangevallen en de Joodse gemeenschap wordt nog steeds bedreigd.

Heer, wij bidden tot U voor een vreedzaam en begripvol samenleven tussen de verschillende ideologische en religieuze groeperingen in Duitsland. Geef ons allen een geest van tolerantie en wederzijds respect om de verspreiding van haat te voorkomen.

3. Op 31 oktober vieren we in Duitsland de Dag van de Reformatie. We denken in het bijzonder aan onze Lutherse broeders en zusters. We danken u ook voor onze broer Oliver Matri, die sinds september 2023 in Berlijn werkt als de eerste protestantse dominee van de Chemin Neuf-gemeenschap in Duitsland.

Heer, wij bidden  U voor de oecumene in Duitsland.  Zegen alle initiatieven tussen de verschillende protestantse kerken en de katholieke kerk. Geef ons uw geest van eenheid en een blik van liefde voor elkaar. Laat Oliver ook een teken en een instrument van uw eenheid zijn, waar u hem ook roept.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG
19 oktober 2023

De schepping, openbaring van God

Het ontwikkelen van een christelijke eco-spiritualiteit vereist dat we ons losmaken van een aantal godsbeelden die wijdverspreid zijn in de monotheïstische tradities. Als God de Schepper van de wereld is, betekent dit niet dat hij een alleenheerser is die gans alleen de schepping bestuurt en alles op absolute wijze in de hand heeft. Hoewel God overal aanwezig is, is hij geen invasieve, totalitaire aanwezigheid. Zijn almacht is niet willekeurig, maar wijs en barmhartig. De God die zichzelf heeft geopenbaard in Jezus Christus regeert niet door te overheersen, door het uitoefenen van heteronome macht, maar door samenwerking. Niet als een despoot, maar met de gevoeligheid en kracht van een kunstenaar. Niet als een autoritaire vader, maar als een moeder-vogel die haar nest verzorgt met de warmte van de Heilige Geest. Hij is een God van “kenosis” die zich “terugtrekt” om ruimte te laten voor vrijheid en autonomie van zijn schepselen. “Hij bestuurt heel zijn schepping zodanig dat de schepselen zelf hun eigen bewegingen kunnen voortbrengen en sturen. Want hoewel ze zonder hem niets zijn, zijn zij ook niet wat hij is. God staat toe dat schepselen aan zichzelf toe te behoren, dat ze hun stuwende en creatieve energie de vrije loop laten. Natuurlijk met het risico dat het kwaad gebeurt, maar nog meer met een onmetelijk vertrouwen in wat hij heeft geschapen.

Gods scheppen van de wereld is fundamenteel een daad van liefde en geloof. Scheppen is geboorte geven aan iets anders, iets aparts, iets nieuws. Tussen de Schepper en zijn schepping bestaat er dus niet alleen continuïteit […] maar ook een relatieve discontinuïteit […]. Het is deze ontologische kloof, dit primaire onder-scheid zonder af-scheiding, deze relatieve andersheid..   die voorkomt dat de kosmos wordt opgeslokt en wordt opgelost in het goddelijke, en vice versa.

Uit : « La terre comme soi-même, repères pour une écospiritualité »
de Michel Maxime EGGER, éd. Labor et Fides, 2012, p.155-156

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in de Abbaye des Dombes

1-  De opkomst van nieuwe gewapende conflicten en het blijven voortduren van bestaande conflicten veroorzaken een toename van het aantal slachtoffers over de hele wereld: Oekraïne, Armenië, Palestina en Israël. Deze situaties brengen de kwetsbaarheid aan het licht, van onze samenleving, onze relaties en onze prioriteiten.

Heer, laat ons niet onverschillig worden bij deze hardnekkige situaties, maar geef ons de kracht om ervoor te bidden en om onze hoop levend te houden. Geef dat we vredestichters zijn op de plaats waar we zijn, opdat de wereld uw vrede mag leren kennen.

2 – Elk jaar brengen tientallen jongeren van over de hele wereld, waaronder christenen van verschillende denominaties, 2 tot 6 weken door in de Abdij Notre Dame des Dombes. Deze jongeren, met de naam ‘work-aways’, delen het dagelijks leven van gebed en dienstbaarheid binnen de gemeenschap Chemin Neuf .

Heer, vernieuw in ons het verlangen om iedereen welkom te heten die u ons stuurt. Verbreed onze horizon en geef ons de kracht om te getuigen van uw aanwezigheid voor allen die u niet kennen.

3. Bij land-arbeid worden mensen soms geconfronteerd met onverwachte situaties. Klimaatverandering verstoort het ritme van de natuur en veroorzaakt extreme weersomstandigheden waardoor sommige boeren niet meer kunnen leven van de vruchten van hun arbeid.

Heer, inspireer ons tot een nieuwe manier om met deze veranderingen om te gaan, om ons in te zetten voor het behoud van ons gemeenschappelijke huis en om hen die het land bewerken naar waarde te schatten.

4. Veel volken lijden onder het optreden van hun politieke leiders, onder de gevolgen van corruptie en totalitaire regimes.

Heer, in al deze situaties van onrecht, smeken wij om uw Geest van mededogen, onderscheidingsvermogen en wijsheid voor al wie verantwoordelijkheid bekleden in de wereld van de politiek. Mogen zij geïnspireerd worden door uw rechtvaardige en welwillende manier om over uw schepping te heersen.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG
12 oktober 2023

Laudate Deum

De Bijbel vertelt ons : “en God zag al wat Hij geschapen had, en het was zeer goed” (Gn 1, 31). Aan Hem behoren “de aarde en al wat daarop leeft” toe (Dt 10, 14). Daarom zegt Hij ons: “Het land zal niet verkocht worden met verlies van alle rechten, want het land is van Mij en jullie zijn slechts vreemdelingen en gasten bij Mij” (Lev 25:23). Bijgevolg “impliceert deze verantwoordelijkheid voor een land  -dat God toebehoort-   dat menselijke wezens, begiftigd met intelligentie, de wetten van de natuur en het delicate evenwicht tussen alle schepselen van deze wereld respecteren”.

Jezus “kon anderen uitnodigen om aandachtig te zijn voor de schoonheid die in de wereld bestaat, omdat hij zelf voortdurend in contact stond met de natuur en er met genegenheid en verwondering aandacht aan schonk. En wanneer hij door alle uithoeken van zijn land trok, kon hij stilstaan bij de schoonheid die zijn Vader had gezaaid, en hij nodigde zijn leerlingen uit om een goddelijke boodschap te herkennen in de dingen “.

De joods-christelijke visie op de kosmos verdedigt de bijzondere en centrale waarde van de mens te midden van het wonderlijke concert van alle wezens, maar vandaag zijn we verplicht te erkennen […] dat zonder de andere schepselen het menselijk leven onbegrijpelijk en onhoudbaar is, want “wij en alle wezens van het universum zijn verenigd door onzichtbare banden en we vormen een soort universele familie, een sublieme gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect”.

Ik nodig iedere mens uit om ons te vergezellen op onze tocht van verzoening met de wereld die ons onthaalt, en om deze aarde mooier te maken met een eigen bijdrage, want deze toewijding houdt verband met onze persoonlijke waardigheid en grote waarden.

Uit de encycliek LAUDATE DEUM van paus FRANSISCUS ,  paragrafen 62, 64,67, 69

Voorbeden

Voorbereid door onze zusters en broeders van de Foyer Henri Planchat
Aan te passen aan de locatie

1.        Het offensief van Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach op 19 september heeft geleid tot een massale uittocht van Armeniërs, gedwongen om het land te verlaten waar ze al 3000 jaar wonen, terwijl de internationale gemeenschap zwijgt over het geweld waaraan ze worden onderworpen.

Heer, inspireer gevoelens van rechtvaardigheid en dialoog in de leiders van Azerbeidzjan, Rusland en Armenië, zodat de waardigheid en het geloof van alle inwoners van deze regio worden gerespecteerd.

2.        Op woensdag 4 oktober opende de slotfase van de synode over synodaliteit in de katholieke Kerk.

Dankbaar voor wat werd ervaren op de bijeenkomst ‘Together’ van 30 september te Rome, vertrouwen we deze tijd van de Synode aan U toe, Heer.  Kom en zegen alle deelnemers, vooral hen die geen deel uitmaken van de katholieke Kerk. Moge deze gebeurtenis een gelegenheid zijn voor broederlijke en kerkelijke toenadering tussen broeders en zusters van verschillende christelijke denominaties.

3.        Sinds enkele weken vergroot de spanning in het Heilige Land , en dit heeft  sinds afgelopen zaterdag opnieuw tot extreme gewelddaden  geleid.

Heer, in het licht van deze verdeeldheid en het onvermogen van mensen om samen te leven, smeken we om uw geest van verzoening, openheid en vrede, zodat het wonder van eenheid moge plaatsvinden, vooral in deze regio.

4.        Als vervolg op ‘Laudato si’  en als antwoord op de klimaatcrisis heeft paus Franciscus zojuist de Apostolische Exhortatie “Laudate Deum” (Looft God) gepubliceerd.

Heer, wij danken u voor alle mannen en vrouwen van goede wil die zich elke dag inzetten om onze tijdgenoten bewust te maken van de levensbelangrijke zaak van het behoud van ons gemeenschappelijk huis. We bidden U voor de reeds afgelegde weg en vertrouwen aan U toe de leiders die weer zullen samenkomen bij de volgende COP 28 .

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 05 oktober 2023

Soekot

Op de vijftiende dag van de zevende maand, als de oogst van het land is gehaald, moet bij zeven dagen het feest van Jahwe vieren. Haal op de eerste dag citrusvruchten, palmblaren, twijgen van loofbomen en wilgetakken bijeen en wees vol vreugde voor Jahwe uw God, zeven dagen lang. Ieder jaar moet gij zeven dagen feest vieren voor Jahwe; dat is een blijvende wet, al uw geslachten door. In de zevende maand moet gij dat feest vieren. Zeven dagen achtereen moet ge in loofhutten wonen; iedere geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Dan zullen de komende geslachten blijven beseffen, dat Ik de Israëlieten in loofhutten heb doen wonen, toen Ik hen uit Egypte leidde. Ik ben Jahwe uw God       (Lev 23, 39-43)

Deze week viert de Joodse gemeenschap Soekot. Het is een joodse feestdag van een week die vijf dagen na Jom Kipoer plaatsvindt. Het is één van de drie Joodse pelgrimsfeesten. Soekot viert de oogst en herdenkt de wonderbaarlijke bescherming die God aan de kinderen van Israël gaf toen ze Egypte verlieten.

De traditie is om een ​​hut te bouwen die bedekt is met gebladerte (een zogenaamde Sukkah), om gedurende de week in te wonen en om de specifieke “Vier Soorten” planten mee te nemen.

Van alle Joodse feestdagen is Soekot de enige waarvan de datum geen historische gebeurtenis lijkt te herdenken. De Torah verwijst ernaar onder twee namen: “het Feest van de Oogst” en “het Loofhuttenfeest”, die elk een motief voor de feestdag uitdrukken.

“Het Feest van de Oogst” omdat in Israël de gewassen in de winter groeien en in het late voorjaar klaar zijn om geoogst te worden. Sommigen van hen blijven echter een paar maanden op de velden drogen en zijn pas in de vroege herfst klaar om te oogsten.

“Het Loofhuttenfeest” herdenkt de tijdelijke woningen die God maakte om zijn volk te beschermen toen ze Egypte verlieten: sommigen zeggen dat dit de wonderbaarlijke wolkkolom van Gods glorie was die hen beschermde tegen de woestijnzon, terwijl anderen zeggen dat dit de tenten zijn waarin ze leefden tijdens hun 40-jarige reis door de Sinaï-woestijn.

Een ander element van de Soekot-viering is het bijeenhouden van de Vier Soorten (arba’a miniem): een etrog (soort geurige en smakelijk citrusvrucht) , een palmblad (loelav), drie mirtetakken (hadassiem)  en twee wilgentakjes (aravot). Elke dag van de week (behalve Shabbat) nemen leden van de Joodse gemeenschap de Vier Soorten, reciteren er een zegen over, verzamelen ze bij elkaar en zwaaien ze in de zes richtingen: rechts, links, vooruit, omhoog, omlaag en terug. De wijzen uit de Midrasj vertellen dat de Vier Soorten de verschillende soorten persoonlijkheden vertegenwoordigen die deel uitmaken van de gemeenschap van Israël, persoonlijkheden die, hoewel verschillend, in eenheid samengebracht worden op Soekot.

Op de laatste dag van Soekot, Simchat Tora (‘Vreugde der Wet’) wordt de cyclus van de jaarlijkse Toralezing beëindigd en weer opnieuw begonnen. Om de blijdschap over de Tora te uiten, danst men met de Torarollen in de synagoge.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 28 september 2023

Laat gerechtigheid en vrede ontspringen

“Laat gerechtigheid en vrede ontspringen” is het thema van de Oecumenische viering van de Schepping van dit jaar, geïnspireerd door de woorden van de profeet Amos: “Laat recht stromen als water en gerechtigheid als een altijd stromende beek” (5:24).

Dit sprekende beeld uit Amos vertelt ons wat God wil. God wil dat gerechtigheid heerst, welke even essentieel is voor ons leven als kinderen naar Gods beeld, als water is voor ons lichamelijke overleven. Deze rechtvaardigheid moet ontluiken waar het nodig is, en zich niet verstoppen in de diepte of verdwijnen -zoals water dat verdampt voordat het ons kan ondersteunen. God wil dat iedereen ernaar streeft om in elke situatie rechtvaardig te zijn, om er altijd naar te streven om volgens zijn wetten te leven, en zo het leven ten volle te laten openbloeien. Als we eerst het koninkrijk van God zoeken (vgl. Mt 6, 33), door in een juiste verhouding te staan ten aanzien van God, de mensheid en de natuur, dan kunnen gerechtigheid en vrede ontspringen, zo als een onuitputtelijke stroom van zuiver water, dat de mensheid en alle schepselen voedt.

[…] Zoals een rivierbekken met haar vele zijrivieren, grote en kleine, zo is de Kerk een gemeenschap van ontelbare plaatselijke Kerken, religieuze gemeenschappen en verenigingen die hun voedsel putten uit hetzelfde water. Elke bron levert een eigen unieke en onvervangbare bijdrage, totdat ze allen uitmonden in de grote oceaan van Gods barmhartige liefde. Zoals een rivier een bron van leven is voor de omgeving er omheen, zo moet onze synodale Kerk een bron van leven zijn voor het gemeenschappelijke huis en allen die erin wonen. Zoals een rivier leven geeft aan allerlei dieren en planten, zo moet een synodale Kerk leven geven door gerechtigheid en vrede te zaaien op elke plek die ze bereikt.

Fragmenten uit de boodschap van paus Franciscus voor de Periode van de Schepping 2023

Voorbeden

Voorbereid door onze zusters en broeders in Chambéry
Aan te passen aan de locatie

1/ Sinds enkele jaren moedigen de orthodoxe, katholieke, protestantse en anglicaanse kerken christenen over de hele wereld aan om van 1 september tot 4 oktober te bidden voor de Schepping en zich samen in te zetten voor concrete acties om het milieu te beschermen en te vrijwaren.

We bidden dat deze toenadering vruchten van gerechtigheid en vrede mag voortbrengen, zoals het woord van Amos ons dit jaar uitnodigt.

2/ Van 17 tot 24 september vond in Marseille de Rencontres Méditerranéennes plaats: 70 jongeren van alle belijdenissen en religies en 70 katholieke bisschoppen uit de 30 landen rond de Middellandse Zee ontmoetten elkaar en wisselden ideeën uit opdat “het mozaïek van volkeren, culturen en religies die samen het Middellandse Zeegebied vormen, dezelfde hoop kan opbouwen en met elkaar delen”.

We bidden dat we samen, vanuit verschillende geloven en religies, ertoe komen om beter voor migranten te zorgen. Moge de pelgrimstocht van paus Franciscus naar Marseille vruchten afwerpen die blijvend zijn!

3/ De jongeren van de eerste lichting van de Gemeenschap “at the Crossing” hebben hun engagement aangegaan op zondag 24 september in de kathedraal Saint John The Divine in New York.

We bidden voor deze jongeren die behoren tot allerlei christelijke achtergronden in de Verenigde Staten, dat ze een echte gemeenschap van liefde mogen beleven en getuigen van de eenheid van het Lichaam van Christus.