GEBEDSDIENST
DONDERDAG 25 mei 2023

De gaven van de Geest als taak voor de mens

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

De Eenheid van de Kerk is een gave van God. Toch is ze evenzeer een menselijke
taak. Indien ik zo vrijpostig, of lichtzinnig zou zijn om te zeggen: “Heer, ik vraag u
om de eenheid van uw Kerk, maar ik doe er niets voor, ik wil er niets voor doen”,
dan is dat godslastering! Het is zeggen: “Heer, u staat er alleen voor!”
Nee, de eenheid van de Kerk is Gods geschenk maar tegelijk ook een menselijke
opdracht.
[…]
De heiligheid van de Kerk is een geschenk van God. Zéker de heiligheid is dat.
Maar wie zou durven zeggen dat deze heiligheid geen menselijke taak is? Wie
durft tegen God te zeggen: “Maak mij een grote heilige, maar ik beweeg niet”?
Dat is godslastering.
Gave wordt opgave: met andere woorden datgene waardoor heiligheid jouw
taak wordt. En dit is de enige manier om jouw waardigheid en de mijne te laten
samenvallen.
“Ik geloof in de ene, heilige, katholieke Kerk”.
De universaliteit van de Kerk is een geschenk van God. Maar wat een
formidabele menselijke taak! Het is geen abstracte universaliteit. Het gaat erom
dat deze universaliteit werkelijk tot uiting komt door de integratie van zeer
verschillende culturen, enz.. in de geschiedenis van Christus.
[…]
De gave van de Geest in de Kerk bestaat er in om de grenzeloos scheppende
Geest te manifesteren. Het is onze taak te getuigen van deze oneindige
vrijgevigheid met respect voor alle dimensies ervan. Want eenheid is geen
veralgemeende uniformiteit, en universaliteit betekent niet dat alle anderen op
ons moeten gelijken.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 145-146.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Madagaskar
Aan te passen aan de plaats en de actualiteit….

1/ In Madagaskar zet de gemeenschap Chemin Neuf zich in voor kansarme
kinderen. In de wijken waar zij gevestigd is, in Antsirabe en Antananarivo,
ontvangt de gemeenschap elke middag meer dan 400 kinderen voor een warme
maaltijd, en twee keer per week voor schoolondersteuning.
Heer, wij vertrouwen deze missie aan u toe en bidden voor deze kinderen en hun
families. Geef hen kracht en moed om in vertrouwen te groeien en de
uitdagingen van het leven aan te gaan.

2/ In Antananarivo ligt het Opleidingscentrum LOVASOA (pedagogisch
opleidingscentrum) dicht bij het tehuis van de Gemeenschap Chemin Neuf: deze
nabijheid wordt ook gekenmerkt door de slogan van het centrum – “eenheid in
verscheidenheid” – en door haar roeping – “de jeugd van dit land helpen om
onder het oog van God hun wil en geweten te vormen”.
Heer, wij danken u voor al die plaatsen in dit land waar werkelijk aandacht wordt
besteed aan de opvoeding van jongeren, aan de ontwikkeling van hun geweten,
aan het luisteren naar en het opbouwen van hun eigen wil. Wij bidden voor deze
toekomstige leraren die ervoor gekozen hebben u centraal te stellen in hun
roeping: moge hun werk vrucht dragen!

3/ In november 2023 vinden er presidentsverkiezingen in Madagaskar plaats. Het
land leeft al jaren in extreme armoede en groeiende onveiligheid. In deze
context zijn verkiezingen altijd een bron van spanning en crisis.
Heer Jezus, Vredevorst, stort uw Geest van eenheid, wijsheid en vrede uit over
alle inwoners van Madagaskar! Geef leiders die zich om hun volk bekommeren
en de moed hebben om de loop der dingen te veranderen!

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 18 mei 2023

De Geest en de Kerk

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

Een van onze tijdgenoten schreef: “We moeten de stilte van God respecteren.
Toen ik heel jong was, kwam ik er niet toe om te zwijgen. Dus sprak ik in plaats
van God. Ik sprak tegen mezelf van binnen en ik stelde me voor dat het God
was die tegen mij sprak”. Dus, vaker dan we denken, is onze kleine trots aan
het werk met zijn constant gebabbel. En dus zorgt God ervoor ons door de
woestijn te laten trekken. Het is echter belangrijk de bedoeling te beseffen
waarmee God ons daarheen leidt, waarom de Geest ons met alle macht naar
de woestijn drijft. Hij wil erkend worden door de menselijke vrijheid. Het is niet
meer maar ook niet minder dan dat, want van deze ontmoeting hangt de hele
betekenis van de Kerk af. Buiten deze ontmoeting immers, tussen God en de
vrijheid van de mens en van de mensen, heeft de Kerk geen betekenis meer. En
als we niet willen dat de Kerk een macht is die ons een taal oplegt in de naam
van God, moeten we terugkeren naar de bron, namelijk de gave van de Geest
die de Kerk zelf altijd heeft erkend.
De woestijn is ook de plaats waar de keuze voor het geloof, voor de hoop, zich
kan manifesteren. En alleen de keuze voor de kracht van liefde kan echt de
grondslag zijn voor de mens om te hopen. […]. Hoe de echte hoop te
onderscheiden? Degene waarop de mens kan vertrouwen? De wereldse
machten en krachten leggen hun taal op door te zeggen: “Uw hoop, uw geluk
hangt van ons af. Neem ze onbewogen aan en laat je subjectiviteit buiten
beschouwing. Die interesseert ons niet! »
Zo komt de band aan het licht die de Geest en de Kerk verenigt. De Kerk erkent
zichzelf als voortdurend afhankelijk van de gave van de Geest. Zij is dus niet de
bezitter van de waarheid. De relatie van de Geest en de Kerk is van in het begin
en uitsluitend een liefdesrelatie.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 104-105

Voorbeden

 1. Voor het eerst in de geschiedenis waren tijdens de kroning van
  koning Charles de leiders van verschillende kerken aanwezig en
  werden zij uitgenodigd om samen voor de koning te bidden.
  Heer, we vragen u om dit werk van eenheid tussen de kerken in het
  Verenigd Koninkrijk voort te zetten en koning Charles te zegenen in
  zijn dienst.
 2. Na de Lambeth-conferentie die plaatsvond in juli/augustus 2022
  wordt de Anglicaanse gemeenschap nog steeds geconfronteerd met
  de uitdagingen van verdeeldheid, vooral met betrekking tot de
  zegening van koppels van hetzelfde geslacht.
  Heer, we vragen U voor de Anglicaanse Gemeenschap om het
  verlangen naar dialoog te hernieuwen, het verlangen om samen alle
  uitdagingen van onze wereld aan te gaan.
 3. Heer, wij danken u voor het bestaan ​​van de Saint Anselm-
  gemeenschap in Lambeth Palace, wij danken u voor alles wat u
  gedurende deze jaren hebt gegeven. We vragen u om degenen te
  zegenen die volgend jaar lid zullen worden van de Community, en om
  de verantwoordelijken van de St. Anselm Community te inspireren nu
  zij voor financiële uitdagingen staan.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 11 mei 2023

De Geest en de Kerk

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

We spreken van de “gave van de Geest” zoals we zeggen dat het geloof een “gave van
God” is. Wat betekent dit eigenlijk? Dat God altijd voorafgaat. Hij heeft ons eerst
liefgehad. Hij heeft ons als eerste lief. Gods geschenk is universeel. Als God niet
universeel is, wie dan wel? Alleen, we leven alsof we dat niet beseffen. God geeft ons
zijn “universele Geest” zonder onderscheid des persoon. En Hij schenkt die Geest, zelfs
voorafgaand aan elke Kerk, welke die ook moge zijn. Dit betekent nog niet dat ieder
mens die gave van de Geest erkent. De gave van God over het hoofd zien of niet
erkennen is een triest avontuur dat iedereen zonder uitzondering overkomt. En als de
geloofsbelijdenis zegt: “Ik geloof in de heilige Geest…, de Kerk”, dan is dat omdat men
zich zeer duidelijk bewust was van dit eenvoudig gegeven dat alles berust op de gave
van de Geest als fundament en dat de Kerk, zonder deze gave, geen betekenis meer
heeft; of beter gezegd, elke betekenis zal aannemen die men maar wenst. Dit kunnen
we – zoals in elk tijdperk – ook nu vaststellen. Van de enorme verspilling van energie in
naam van het geloof, zullen we de gevolgen betalen. Ik heb gemerkt dat gezonde
geesten, die niet aangetast zijn door een quasi-intellectualisme, de gesel bij uitstek,
deze eenvoudige waarheid heel goed begrepen, en daarin de oorsprong van hun
vrijheid van geest herkenden. En de vrijheid van geest komt van de Heilige Geest.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 94

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in de Democratische Republiek Congo

 1. In de Democratische Republiek Congo (DRC) duiken verschillende zogenaamde opwekkingskerken
  op die veel gelovigen aantrekken met hun boodschap, vaak gebaseerd
  op de welvaartstheologie. Helaas weigeren de meeste van deze kerken een oecumenische dialoog.
  Heer, wij bidden voor al deze opwekkingskerken in de DRC: vergroot in allen die het geloof in
  Christus als Redder en Heer belijden in deze paastijd het verlangen om met elkaar in relatie te treden.
  Wij vertrouwen U toe allen die in deze kerken voor een ambt worden opgeleid,
  geef hun de genade om dienaren te worden naar uw hart!
 2. Sinds 2004 ontwikkelt de Chemin Neuf Community in Congo sociale en
  educatieve missies voor jonge Congolezen via centra voor straatkinderen, een
  beroepsopleidingscentrum en een scholencomplex met meer dan 2.000 leerlingen van
  kleuterschool tot middelbare school.
  Heer, we bidden voor de jonge Congolezen die ontgoocheld zijn omwille van een
  onzekere toekomst of ontmoedigd door complexe en gekwetste gezinssituaties. Mogen
  deze jongeren die naar centra of scholen van de Gemeenschap Chemin Neuf gaan,
  troost, steun en hoop vinden.
 3. Begin februari had de stad Kinshasa de grote vreugde paus Franciscus te mogen
  ontvangen voor een bezoek dat zowel pastoraal als politiek was. De paus kon een
  duidelijke en impactvolle boodschap brengen aan zowel de politieke autoriteiten als aan
  de Congolese bevolking, de jeugd en de plaatselijke geestelijkheid.
  Heer, wij danken u voor dit bezoek dat een mooie boodschap van hoop bracht voor het
  land en de Kerk. Geef aan allen die deze boodschap hebben gehoord om ten volle te
  verwelkomen en te integreren datgene wat de paus als een “geestelijk testament” heeft
  nagelaten.
 4. Verschillende Afrikaanse landen worden geconfronteerd met toenemend geweld
  en onveiligheid: in de DRC woedt al meer dan 20 jaar een oorlog in het oosten van het
  land om economische en politieke redenen, in Soedan gaan de dodelijke gevechten
  steeds verder…
  Heer, wij bidden u voor al deze vreselijke situaties, wij vertrouwen u alle slachtoffers van
  gewapende conflicten op dit continent toe. Wil een echte dialoog aanmoedigen tussen
  de verschillende actoren van dit geweld om een weg van verzoening en vrede te openen.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 04 maart 2023

De wil van onze hemelse Vader doen

Naar een partnerschap tussen joden en christenen
Verklaring van orthodoxe rabbijnen uit Israël, Europa en de Verenigde Staten, over de relatie tussen jodendom en christendom.

Na bijna twee millennia van wederzijdse vijandigheid en vervreemding, onderkennen wij – orthodoxe rabbijnen die gemeenschappen, instellingen en seminaries in Israël, de Verenigde Staten en Europa leiden – de historische mogelijkheid die nu voor ons ligt. Wij streven ernaar om de wil van onze Vader in de hemel te doen door de hand aan te nemen die onze christelijke broeders en zusters naar ons hebben uitgestoken. Joden en Christenen moeten als partners samenwerken om de morele uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

 1. De Shoah eindigde 70 jaar geleden. Het was de perverse climax van eeuwen van verachting, onderdrukking en afwijzing van de Joden, en van de daaruit voortgekomen vijandschap tussen Joden en christenen…
 2. Wij erkennen dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie de officiële leerstellingen van de katholieke Kerk over het Jodendom fundamenteel en onherroepelijk zijn veranderd. De afkondiging van Nostra Aetate, vijftig jaar geleden, heeft een proces in gang gezet van verzoening tussen onze beide gemeenschappen…
 3. Zoals Maimonides en Jehoeda Halevi,1 erkennen ook wij dat het christendom niet een ongeluk of een fout is, maar een door G’d gewild resultaat en een geschenk aan de volken. Met het scheiden van Jodendom en christendom, wilde G’d een scheiding tussen partners met belangrijke theologische verschillen, en niet een scheiding als tussen vijanden …Nu de Rooms katholieke kerk het eeuwige verbond tussen G-d en Israël heeft erkend, kunnen wij joden de blijvende constructieve waarde van het christendom erkennen als onze partner waar het gaat om de verlossing van de wereld, zonder vrees dat dit zal worden benut voor missionaire doeleinden…
 4. Beiden, Joden en christenen, hebben een gemeenschappelijke verbondsmatige missie om de wereld te vervolmaken onder de heerschappij van de Almachtige, zodat de hele mensheid Zijn naam zal aanroepen en gruwelen van de aarde zullen worden verwijderd. Wij begrijpen de aarzeling aan beide zijden om deze waarheid te bevestigen en we roepen onze gemeenschappen op om deze angsten te overwinnen en om een relatie van vertrouwen en respect tot stand te brengen….
 1. Wij Joden en christenen hebben meer gemeen dan wat ons scheidt: het ethische monotheïsme van Abraham; de relatie met de Ene Schepper van hemel en aarde, die ons allen liefheeft en voor ons allen zorgt; de Joodse Heilige Schrift; een geloof in een bindende traditie; de waarden van het leven, van gezin en familie, van barmhartige
  rechtvaardigheid, gerechtigheid, onvervreemdbare vrijheid, universele liefde en uiteindelijke wereldvrede…
 2. Ons partnerschap minimaliseert op geen enkele manier de blijvende verschillen tussen de twee gemeenschappen en de twee religies. Wij geloven dat G’d verschillende boodschappers gebruikt om Zijn waarheid te openbaren, terwijl we
  bevestigen dat alle mensen tegenover G’d de fundamentele ethische verplichtingen hebben, die het Jodendom altijd heeft geleerd – door het universele verbond met Noach.
 3. In het navolgen van G’d moeten Joden en christenen modellen bieden van dienen, onvoorwaardelijke liefde en heiligheid. We zijn allemaal geschapen naar G’ds heilig beeld, en Joden en christenen zullen toegewijd blijven aan het verbond, door met elkaar een actieve rol te spelen in de verlossing van de wereld.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om  ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hun trouw aan uw verbond.

4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
Laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 27 april 2023

Het mysterie van de Hemelvaart: Aanwezigheid in afwezigheid

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

Wat ons gevraagd wordt, is om te begrijpen dat de ware schepping geen grenzen kent.
Laten wij niet bij degenen horen die grote leidingen (tuyauteries) aanleggen om de Heilige
Geest daarin te laten blazen en niet elders! Veel over-ijverige christenen vallen in die
fout: de Geest moet door hun apostolische leidingen komen, en des te meer omdat men
die op een zeer onbaatzuchtige manier voor Christus en voor de Kerk bouwt! Men
veronderstelt dat Hij daar doorheen zal blazen! Helaas kunnen we er zeker van zijn dat de
Geest er naast zal blazen, -zo kennen we Hem-, en men zal zeer verrast zijn!
Dit betekent niet dat we niet moeten nadenken over ons handelen, maar dat we daar
moeten over nadenken volgens de Geest en met de vrijheid van de Geest. De verleiding is
groot om van de Kerk de enige leiding te maken waarin de Geest moet blazen;
bovendien, omdat de Kerk de kraan openhoudt, krijgt ieder zijn deel volgens zijn positie:
een beetje voor de massa, veel voor de Hiërarchie: dat is de God van de piramides!
Maar het Evangelie zegt dat de energie die de mens bevrijdt hem gegeven is zonder maat
en “zonder onderscheid van personen”. […]
Het uitgangspunt zelf van de pedagogie van de Geest is de aankondiging van Christus: “Ik
ga heen…”, als voorwaarde voor mij om volwassen te worden. En als dit vertrek mij met
droefheid vervult, dan is dat omdat ik de vreugde van de schepping nog niet ken, en die
zal ik niet kennen als ik niet rechtop blijf staan. Ik moet door dit verdriet trekken zoals
men door de woestijn gaat, en beetje bij beetje, met de hulp van Gods genade, zal ik
uiteindelijk een menselijk evenwicht vinden, dat zo slecht nog niet is!

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 86-89

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Libanon

1. Libanon heeft altijd een unieke identiteit gehad door zijn religieuze diversiteit,
zijn geografie en zijn geschiedenis. Het volk probeert te leven en tracht
moeilijkheden te overwinnen door de kracht van het geloof.

Heer, wij vertrouwen aan u alle veranderingen toe in dit land, de presidentsverkiezingen
en alle groeiende economische, politieke en sociale problemen. Begeleid het Libanese volk
zodat het oplossingen vindt voor alle problemen.

2. In Libanon zijn verschillende religies en confessies aanwezig:

Heer, wij vertrouwen u de christelijke en islamitische religieuze leiders toe en al hun
gelovigen. Mogen zij zaaiers van vrede zijn en stichters van interreligieuze broederschap.
Verenig ons allen voor het welzijn van het Land van de Ceders dat U zo dierbaar was,
opdat het een teken wordt van een nieuwe mensheid.

3. De gemeenschap Chemin Neuf in Libanon zet zich in voor kinderen met een
handicap:

Heer, wij vertrouwen u deze missie toe, geef allen die eraan deelnemen de kracht en de
middelen die nodig zijn om deze kinderen te blijven dienen.

4. In de huidige crisissituatie van Libanon, gaan jongeren door de beproeving van
onzekerheid, en verliezen zij hoop in de toekomst van hun land:

Moge de Heilige Geest hun geloof, volharding en hoop op de opstanding van Christus
versterken!
Heer, wij vertrouwen u in het bijzonder de nationale bijeenkomst toe van Libanese
jongeren die deze zomer niet naar de Wereldjongerendag in Lissabon kunnen gaan, geef
hun de genade om een levenwekkende ervaring te beleven van de ontmoeting met u, hun
Verlosser!

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 20 april 2023

Het mysterie van de Hemelvaart: Aanwezigheid in afwezigheid

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

“Ik ga heen”, zegt Christus, dat wil zeggen: “U zult mij nooit in uw onmiddellijke ervaring hebben, in de onmiddellijkheid van uw ervaring, want als dat zo zou zijn, zou dat bewijzen dat u niet vrij bent”.

Vrijheid is juist geen slaaf zijn van het onmiddellijke, dankzij een oordeel waarvoor ik verantwoordelijk ben, een oordeel dat mij met betrekking tot de werkelijkheid juist de afstand van de vrijheid doet nemen. Dat is alles!

Je hoeft geen christen te zijn om dit te ontdekken. Het is voldoende mens te zijn om de pedagogie van de vrijheid te begrijpen, te beginnen met die van kinderen in een gezin.

Het opmerkelijke van dit infantilisme, dit “immediatisme” – dat ook wel “fideïsme” wordt genoemd, d.w.z. een geloof dat niet meer werkt via bemiddeling van een vrijheid en een geweten – is dat het onmiddellijk leidt tot atheïsme. Want het blijkt dat de mens in deze omstandigheden zijn verantwoordelijkheid, zijn volwassenheid op het niveau van de menselijke problemen, enkel kan vinden door deze onmiddellijke God te verwerpen: hij zit dus klem tussen een atheïsme en een fideïsme.

Hierin is het echte debat gelegen, en het is niet theoretisch, want het gaat om onze verantwoordelijkheid als mens: maakt Christus ons al dan niet tot ten volle verantwoordelijke wezens, of is het God die aan de touwtjes trekt?

Als er al mensen zijn die zouden moeten getuigen dat zij de vrijheid van de mens hebben ontvangen, dan zijn het wel de christenen! En als zij die hebben ontvangen, is dat niet omdat zij slimmer zijn dan anderen, maar omdat God hen roept, en dat daar hun verantwoordelijkheid ligt.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 84-85

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Burkina

1- Voor de jongeren van het Afrikaanse continent:

Heer, U ziet hun dorst naar geluk en een beter leven, U weet hoezeer werkloosheid, ellende en armoede kwellingen blijven die vernederen en opstandig maken en veel van deze jongeren tot migratie drijven. Mogen wij in u de wijsheid en de kracht vinden om, ieder op zijn eigen plaats, ons te verzetten tegen alles wat het algemeen welzijn in gevaar brengt en de waardigheid van de menselijke persoon in het gedrang brengt.

2 – Voor alle kerkleiders:

Heer, wij bidden voor de voorgangers van onze verschillende Kerken (protestants, anglicaans, orthodox, katholiek, enz.) en voor allen die geroepen zijn de liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus, te verkondigen allerwegen. Mogen hun woorden en daden, in de kracht van de Heilige Geest, hen tot geloofwaardige getuigen maken, zodat zij het Evangelie verkondigen in woorden, maar ook en vooral door het getuigenis van hun eigen leven.

3 – Vrede in West-Afrika :

Heer, wij vertrouwen aan uw barmhartigheid alle slachtoffers van het terrorisme toe, dat zij bij U de ware vrede mogen vinden; dat ten aanzien van alle ontheemden en behoeftigen onze harten zich mogen bekeren tot solidariteit en broederlijke wederzijdse hulp.

We bidden voor de Afrikaanse leiders en politici, dat zij de politieke dialoog en de integrale en rechtvaardige ontwikkeling van de volkeren onder hun verantwoordelijkheid mogen bevorderen.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 13 april 2023

De pedagogie van de Geest

van 3 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

De tijd van de Geest is de scheppingstijd, of de geestelijke tijd, waardoor dit woord zijn volle en onmiddellijke betekenis krijgt, namelijk volgens de Geest.

Wij moeten die leren beleven. Er bestaat een pedagogie van de Geest die ons Christus doet kennen volgens de Geest en niet, zoals de heilige Paulus zegt, “volgens het vlees”.

Het mysterie dat deze pedagogie voor ons aanwijst is dat van de Hemelvaart: het is de sleutel tot Pinksteren, of preciezer gezegd tot de pedagogie van de Geest.

Deze pedagogie van de Geest is een pedagogie van vrijheid, vrijheid die ons door de Geest wordt gegeven, -wat op hetzelfde neerkomt, want onze permanente bekoring is te geloven dat het gebeurd is! Maar God is nooit gebeurd! God is degene die komt, en Hij zal nooit ophouden te komen, eeuwig. Gelukkig maar!

[…]

Elke aanwezigheid, van God, een vader, een opvoeder, in een pedagogie van de vrijheid, is tegelijkertijd afwezigheid. Wij vrezen deze afwezigheid van God zeer, omdat wij haar abstract beleven. Wanneer wij leven, wanneer wij van binnenuit de pedagogie van God begrijpen, en reeds de pedagogie van het Oude Verbond, en wanneer wij alle menselijke pedagogie bekijken, beseffen wij dat er geen pedagogie van de vrijheid bestaat zonder deze aanwezigheid die afwezigheid is. Als we deze twee fasen van aanwezigheid zouden scheiden, zouden we ofwel een verstikkende, infantiliserende aanwezigheid hebben, ofwel een abstracte afwezigheid die eenzaamheid of wanhoop zou zijn, en dus dramatisch. Als opvoeden betekent opvoeden tot vrijheid, dan kan dat niet zonder dat het ouderlijk gezag zich terugtrekt en het kind zich bewust wordt van zijn eigen vrijheid.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 82-83

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Brazilië

 1. Heer, in deze paastijd bidden wij voor allen die met Pasen het doopsel hebben ontvangen, voor alle jonge studenten en jonge professionals die een paasretraite hebben meegemaakt, en voor ieder van ons:  geef ons de vreugde van de Verrijzenis en de genade om die ten volle te beleven!
 2. Heer, wij bidden voor de gezinnen van Brazilië: mogen zij zich met heel hun hart tot de Heer wenden. Mogen vaders zich hun eerste opdracht in het gezin herinneren en hun kinderen zegenen, en mogen de kinderen onder uw bescherming staan.
 3. Heer, wij bidden voor de mensen die vandaag honger en armoede lijden in Brazilië: geef hun de genade en waardigheid om in hun levensonderhoud te voorzien; mogen zij onderweg een luisterend oor, solidariteit en woorden van troost vinden!
 4. Heer, wij bidden voor de gouverneurs en politici: moge uw Geest hen inspireren bij hun handelen, en mogen zij de durf en de kracht hebben om bij te dragen aan initiatieven van rechtvaardigheid en vrede voor het hele Braziliaanse volk, in het bijzonder voor degenen die het meest in nood verkeren.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 30 maart 2023

Jezus, ik vertrouw op u

“Heer, onder het ondraaglijke gewicht van het leed om de gescheiden christenen,
begeeft mijn hart het. Ik vertrouw op U die de wereld heeft overwonnen.
Het is eigen aan de liefde om een hartstochtelijk vertrouwen op te wekken ten aanzien
van degene van wie we houden. Mijn vertrouwen in U is grenzeloos en terecht,
aangezien U de Almachtige bent. Ze werpt me in uw hart, daar waar ik uw gebed
aantref: “Laat hen allen één zijn, Vader, opdat de wereld zou begrijpen dat U mij hebt
gezonden! Vader, dan zullen zij volkomen één zijn!”
Mijn gebed is mijn enige geruststelling. Wanneer? Hoe zal de eenheid tot stand
komen? Wat zijn de obstakels die moeten worden overwonnen? Dat is uw zaak.
Mijn geloof kan mij tot niets anders oproepen dan mee met U te bidden, in U, dat Uw
eenheid er kome, die eenheid die U altijd al wilde, die U op het oog hebt, die U aan het
voorbereiden bent, die U al zou hebben tot stand gebracht indien iedereen, ook ikzelf,
als kristal zouden zijn geweest -tussen wat vanuit de schepping door de christenen tot
U wil opstijgen, en wat vanuit U, weer door de christen, in de wereld wil afdalen”.
Deze gebedsformule is eenvoudig, loyaal. Het is een convergentiepunt waar, onder het
teken van de liefde, de gebeden voor de eenheid van alle ware kinderen van de Liefde,
van alle ware christenen, ook al zijn ze gescheiden, samen kunnen vloeien in het Hart
van Christus … Inderdaad, deze wijze van bidden zal op geen enkele manier de
talrijke dogmatische verschillen die de scheidingen kenmerken verdoezelen,
verzachten of “vertroebelen”. Iedereen ervaart dat heel goed en weet dat heel goed.
Daarom blijft iedereen trouw aan zichzelf en oprecht naar de anderen toe. Moeiteloos,
met grote vleugelslagen, vliegt dit gebed over alle grenzen heen en laat ons allen
samen rusten in het Hart van onze Christus.

Tekst van Abbé Paul Couturier

Uit : Œcuménisme spirituel. Les écrits de l’abbé Paul Couturier. Présentation et commentaire par
Maurice Villain. Préface de S. B. Maximos IV. Casterman, Paris, 1963, pp. 146-147

Voorbeden

VOORBEREID DOOR DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN SAINT DENIS DE LA CHAPELLE (PARIJS)

1/ Van 12 tot 15 maart werd in Rome een voorbereidende bijeenkomst
gehouden [in het kader van de komende bisschoppensynode] voor de
“Vergadering van het volk van God” op initiatief van de gemeenschap
van Taizé, die een beroep deed op vele oecumenische partners.

Heer, wij vertrouwen U het initiatief toe van de gemeenschap van Taizé en de
met Taizé verbonden oecumenische gemeenschappen en bewegingen: moge dit
proces een teken van eenheid en solidariteit zijn.

2/ Sinds tientallen jaren zijn er parochies in de bisdommen van Frankrijk en
in andere landen toevertrouwd aan de Gemeenschap van Chemin Neuf met een
zending van evangelisatie onder kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Heer, wij danken U voor deze parochies die aan de gemeenschap Chemin Neuf
werden toevertrouwd, voor hun culturele diversiteit, en wij vertrouwen ze aan U
toe opdat de gemeenschap Chemin Neuf samen met iedere gelovige, uitdrukking
mogen geven aan de christelijke roeping doorheen nieuwe initiatieven.

3/ “Er zijn verschillende genadegaven, maar er is één Geest. Er zijn
verschillende diensttaken, maar het is slechts één Heer. Er zijn
verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die in
alles en in allen tot stand brengt” (1Kor 12, 4-6)

Heer, wij danken u voor de diversiteit en vruchtbaarheid van de verschillende
vormingshuizen van de gemeenschap Chemin Neuf. Moge uw Heilige Geest de
verschillende teams helpen die ervoor zorgen dat deze vormingshuizen de
oecumenische roeping van de gemeenschap over de hele wereld ondersteunen.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 maart 2023

Christus, in ons, tot zijn Vader laten bidden voor de Eenheid

Tekst van Abbé Paul Couturier

Niemand kan de naam van “Jezus” zeggen tenzij door de Geest van God, zo
leert ons de heilige Paulus. De naam van “Jezus” uitspreken geeft uitdrukking
aan een gebed, een elan, een verheffing van de ziel tot de Vader. Want het
echte uitspreken van deze naam is een ​​ “daad”, een menselijk en arm “ja-
woord”: het armzalige “ja-woord” van onze menselijke ellende – we zijn
zondaars! – maar ook het volmondig “ja-woord” van onze menselijke
grootsheid – we zijn immers vrij- zijn geliefde kinderen, levende beelden van
God. Dit “ja” kan ver gaan om weerklank te krijgen in de onontgonnen
gebieden van ons geestelijk wezen. Het kan gedeeltelijk zijn, of min of meer
bijna totaal zijn, zonder dat ooit volledig te kunnen worden.
Hoe meer we God smeken om ons van onszelf te ontledigen, des te meer
treden we binnen in de goddelijke zelfverloochening – “hij die zijn ziel verliest,
redt haar”- des te meer krijgen we ook de mogelijkheid om Christus in ons te
horen bidden, tot zijn Vader, door zijn Geest. Er vindt een onuitsprekelijke
transformatie plaats van ons gebed naar Zijn gebed. In het aandachtige
luisteren in de stilte van onze ziel wordt de aanhankelijkheid aan Hem van heel
onze wil bevestigd, en niet alleen met onze woorden, onze gevoelens of onze
verlangens. Hoe meer we onszelf “ontdekken” in Hem, daar waar we werkelijk
zijn, of Hij in ons daar waar Hij werkelijk is, hoe meer ons gebed ook effectief
wordt, want dan is Hij het die in ons bidt zonder het gewicht van onszelf.

uit : Abbé Paul Couturier door M. Villain, Casterman, 1957, pp. 354-355

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van de Karthuis Aula Dei te Zaragossa, Spanjes

     (aan te passen aan de plaats)

1) “De Katholieke Kerk 60 jaar na het Tweede Vaticaans Concilie” was de titel van de conferentie voor bisschoppelijke afgevaardigden en directeurs der secretariaten voor interreligieuze betrekkingen, van 27
februari tot 1 maart in Madrid. Spanje, ooit beschouwd als een katholiek bolwerk, geeft als land tegenwoordig een veel meer gemengd beeld van het geloof, dat gekenmerkt wordt door zowel machtige katholieke bewegingen als door een ontwikkeling van religieuze onverschilligheid en
atheïsme in de jongere generatie.

Heer, we bidden voor dit geweldige land van Spanje, zodat uw naam in al zijn volheid wordt verkondigd aan iedereen, en vooral aan de jongsten.

2) Tijdens de Aula Dei Experiment (ADEx; voorheen Cyclus A en C) vormingscyclus van dit jaar zijn verschillende christelijke denominaties vertegenwoordigd onder de deelnemers. Lutheranen, gereformeerden, samen met katholieken zoeken we Gods wil voor ons leven.

Heer, toon ons de weg van gemeenschap die U voor ons wilt en schenk ons ​​de genade van eenheid.

3) De Vereniging voor de Dialoog tussen Religies en Overtuigingen (ADIA) van Aragon (regio Zaragoza) organiseert in maart een reeks conferenties getiteld: “De leegte: ontmoetingsruimte. »

Heer, we bidden voor het succes van dit initiatief en voor de groei van de oecumenische weg in Spanje. Moge uw Heilige Geest harten vinden die openstaan ​​voor zijn actie. Moge de eenheid tussen christelijke denominaties groeien en de grote familie van Spaanse christenen regenereren.

4) De gemeenschap Chemin Neuf neemt actief deel aan een oecumenische groep die wordt gevormd door vertegenwoordigers van verschillende kerken in Zaragoza, zoals de gereformeerde kerk, de anglicaanse kerk, de Roemeens-orthodoxe kerk, de katholieke kerk, enz. Wij geloven dat de
genade van eenheid ook komt door meer persoonlijke broederlijke relaties. We onderhouden ook mooie relaties van vriendschap en wederzijdse hulp met een evangelisch kerk in de buurt van de Karthuis,
waarvan we hopen dat die kunnen bijdragen aan het verruimen van dit werkverband voor eenheid in deze stad.

Heer, U die de Weg, de Waarheid en het Leven bent, laat ons en uzelf nieuwe wegen openen in deze streek van Aragon opdat “allen één mogen zijn…opdat de wereld gelove”.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 maart 2023

Tijdens de vastentijd beluisteren we dit jaar in onze gebedsdienst voor de eenheid dus Paul Couturier. Hij werd geboren in 1881 in Lyon, en werd in 1906 tot priester gewijd. Lange tijd leraar natuurwetenschappen en natuur- en scheikunde, kwam pas later zijn oecumenische roeping, en dit dankzij verschillende ontmoetingen. In 1936 organiseerde hij de eerste interkerkelijke geestelijke bijeenkomst (katholieken en protestanten) in het Zwitserse Erlenbach, waaruit in 1937 de “Groupe des Dombes” ontstond. Abbé Paul Couturier was de pionier van de geestelijke oecumene en de initiatiefnemer van de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen, waarin gebeden wordt voor de eenheid “zoals Christus die wil en met de middelen die Hij wil”.

Hij stierf in Lyon op 24 maart 1953.

Van liefde naar waarheid

Het is zinloos te denken dat eerst eenheid van geest in de waarheid tot stand komt,  en vervolgens de vereniging van de harten in liefde.

De waarheid wordt maar begrepen door een ziel die klaar is om haar te ontvangen, die zich althans er aan heeft overgegeven door een begin van verlangen en liefde, hoe onvolmaakt ook. Naastenliefde is voorbode van de waarheid. Het Woord is begonnen met naastenliefde en nederigheid van de incarnatie, zodat Hij in de “gedaante van een slaaf” de harten van mensen kon winnen, het enige middel dat Hij in staat achtte om in vrijheid het gehoor van hun geest te verkrijgen. […]

Wat de liefde betreft, moeten we krachtig tegenspreken dat die geen proces is, geen “vaardigheid”. Nee!   Ze is een psychologische noodzaak. We gaan van liefde naar waarheid. Proberen het tegenovergestelde te doen is proberen een boom omgekeerd te planten.  Persoonlijk en collectief, plukken wij waarheid uit de boom van de liefde; ze is de bloem of de vrucht van de liefde: liefde tot God (geeft persoonlijke waarheid), liefde tot de naaste in God (geeft collectieve waarheid).

uit : Pierre Michalon, L’abbé Paul Couturier,apôtre de l’unité des chrétiens,
Nouvelle Cité, coll. “Prier 15 jours”, 2003, pp. 66-67.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van St Sulpice

     (aan te passen aan de plaats)

1 – Sinds enkele jaren organiseert de ‘Alliance Biblique Française’  (franse bijbelstichting)  de ‘Maand van de Bijbel’ om belangstelling te wekken voor de Bijbel en de ontdekking ervan te bevorderen. Dit jaar staat daarbij solidariteit centraal.

Heer, wij presenteren U alle projecten die hier en daar in het kader van dit evenement ontstaan: dat zij bron van grotere broederlijkheid mogen zijn rond het Woord van God.

2 – De religieuze leiders van Frankrijk hebben op 9 maart een ontmoeting gehad met president Emmanuel Macron bij een diner,  omtrent het debat over het levenseinde, in aanwezigheid van ministers, artsen en andere actoren in het debat, terwijl de Burgerconventie over dit onderwerp over een maand haar conclusies zal aanbrengen.

Zij herinneren eraan dat zij niet de enigen zijn die zich verzetten tegen de wetgeving inzake actieve stervenshulp.

Heer, wij bidden voor allen die beslissingen zullen nemen over het levenseinde, dat uw Geest hun geweten zal verlichten.

3 – In de Gemeenschap- en Kring-Chemin Neuf zijn een aantal gemengde interreligieuze of niet-katholieke echtparen teken van oecumene in het dagelijks leven.

Heer, dank u voor al wat zij bijdragen aan de christelijke eenheid; wij vertrouwen u hun weg toe, hun gezin, hun Kerk, geef hun de vreugde en de kracht om te blijven getuigen van de eenheid van uw Lichaam.