GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 mei2024

Zonder de Heilige Geest is God ver weg, blijft Christus in het verleden,…”

door Metropoliet Ignatios van Latakia (1920-2012)

“Zonder de Heilige Geest is God ver weg,
blijft Christus in het verleden,
blijft het Evangelie een dode letter,
is de Kerk slechts een organisatie,
is gezag een overheersing,
is missie een propaganda,
aanbidding een evocatie
en christelijk handelen een slavenmoraal.
Maar in Hem:
wordt de kosmos opgetild en zucht bij de geboorte van het Koninkrijk,
is de verrezen Christus er,
is het Evangelie de kracht van het leven,
betekent de Kerk gemeenschap in de Drie-eenheid,
is gezag een bevrijdende dienst,
is missie een Pinksteren,
wordt liturgie een gedenken en anticiperen,
en wordt menselijk handelen vergoddelijkt.
Het zij zo.

Gebed voor de Wereldraad van Kerken in Upsalla, in 1968, door metropoliet Ignatios van Latakia
(1920-2012), ook bekend als patriarch Ignatius IV van Antiochië.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Brazilië

Aan te passen aan de plaats

1 – Allerheiligste Vader, God van hemel en aarde, u die de bron van Liefde bent, leer
ons lief te hebben zoals u liefhebt: door te geven, door ervoor te kiezen de ander te
zien als uw geliefde schepsel en niet als een vijand. Help ons in het bijzonder om
ervoor te zorgen dat onze kerken samenwerken voor uw koninkrijk.
2 – Heer Jezus Christus, u die bron van verlossing bent, genees de oren van ons hart
zodat we uw oproep kunnen horen om tot u te naderen en in u te blijven. Mogen we,
door uw aanwezigheid en uw genade, in vriendschap en eenheid leven met onze
broeders en zusters.
3 – Heilige Geest, u die adem van het leven bent, u die de hoop in onze harten doet
herleven, daal over ons neer en breng ons in beweging. Kom en inspireer ons om in
het bijzonder allen te troosten die lijden onder de overstromingen in het zuiden van
Brazilië. Mogen de mensen door onze daden van solidariteit het gelaat zien van
Christus die bij hen is.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 mei2024

over de Heilige Geest

De Heilige Geest, de derde Persoon van de Drie-eenheid. […] Het
is de Geest zelf, die het leven van Jezus bezielt, die ook aan ons
wordt gegeven. Alleen in en door de Geest kunnen wij Jezus
navolgen. Het is dezelfde Geest die Jezus tot een “er-zijn-voor”,
een zijn voor God en voor de mensen, heeft gemaakt; het is die
Geest die ons wordt gegeven opdat ook ons eigen wezen een “er-
zijn-voor” zou worden, t.t.z. opdat wij uit naastenliefde zouden
leven. Voor mij is dit het essentiële punt.
De heilige Geest is zozeer de essentie van alles, dat we er moeten
over waken om er geen “categorie” van te maken. Dat we
spreken over Christologie of Pneumatologie, …dat is ok om
mensen te helpen alles te begrijpen. Maar in wezen is Pinksteren
de voltooiing van het Paasmysterie; het mysterie van Pinksteren
is zelfs de kern van het Paasmysterie. Alles, werkelijk alles, wat
we vroeger Gods doel en het hele leven van de christen
noemden, bestaat met het oog op de gave van de Geest. Het is
de gave van de Geest die alles weer onder één hoofd brengt.
[…]
We zijn een beetje de woorden van de heilige Paulus vergeten:
we kunnen enkel zeggen dat Jezus Heer is in de Geest en het is de
Geest die in ons bidt, die ons “Abba, Vader” doet zeggen. Heel
onze relatie met God wordt getekend van de Geest.


François Varillon, Beauté du monde et souffrance des hommes, 
Le Centurion, 1980, pp. 332-334

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van Montagnieu

Aan te passen aan de plaats

1/ In Montagnieu staat de missie van Siloé al 25 jaar ten dienste van de eenheid van
de persoon en van verzoening, in het bijzonder door een weg voor te stellen van het
herlezen van de eigen geschiedenis.
Deze missie bestaat ook in de verschillende landen waar de Chemin Neuf
gemeenschap is gevestigd.
Heer, zend uw Geest van waarheid en naastenliefde opdat in onze lijdende wereld
deze plekken mogen getuigen van uw barmhartigheid.

2/ Op 28 april was er in Versailles de ceremonie met zegening en installatie van Zr
Anne als nieuwe priorin van de Protestantse gemeenschap van de Diaconessen van
Reuilly.
Dank U Heer voor de grote oecumenische openheid van deze gemeenschap en voor
haar uitstraling.
Zegen Zr Anne, schenk haar wijsheid en onderscheidingsvermogen in haar leiding
van de Gemeenschap. Sterk ook elke zuster in haar monastieke roeping.

3/ De Orthodoxe Kerken vierden Pasen op 5 mei. In 2025 echter zal de datum van
Pasen gemeenschappelijk zijn voor alle christelijke confessies.
Het zal ook de 1700e verjaardag zijn van het 1e Oecumenische Concilie van Nicea.
Dank u Heer voor de schoonheid, diepte en rijkdom in de spiritualiteit der Oosterse
Kerken. Heer, zend uw Geest van eenheid om de verschillende christelijke confessies
naar een waarlijk verzoende verscheidenheid te leiden.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 09 mei2024

Jezus’ Hemelvaart is er uit respect voor onze vrijheid

Hemelvaart is toch het vertrek van Christus, in die zin dat het voor ons niet meer mogelijk is om, bij het nemen van een beslissing, Hem de vraag te stellen wat we moeten doen. Het is waar dat we Hem – die in ons meer onszelf is dan wijzelf – in gebed kunnen en zelfs zouden moeten bevragen. Maar Hij antwoordt ons niet door de verantwoordelijkheid voor onze beslissingen en onze daden over te nemen. Eén zin van Jezus, in de gesprekken na het Laatste Avondmaal, is zeer verhelderend: “Het is goed voor u dat ik ga, want als ik niet ga, kan de Heilige Geest niet komen” (Joh 16,7).

De Heilige Geest dicteert onze beslissingen niet; Hij is wel degene die ze inspireert. God zal altijd weigeren om onze geschiedenis te schrijven. Als Hij dat zou doen, zouden we niet kunnen zeggen dat Hij van ons houdt, omdat Hij ermee zou instemmen dat we kinderen blijven, minderjarigen, kleuters zelfs. We drukken ons niet goed uit als we zeggen dat God een plan heeft met de mens. Mijn menselijke waardigheid verbiedt me immers om te accepteren dat iemand een plan met mij heeft (zelfs als die iemand God is!). Voor velen is dit een fundamenteel motief voor atheïsme. De waarheid is niet dat God een plan heeft voor de mens, maar dat de mens Gods plan is. Dat is iets heel anders.

[…] Claudel vertaalde Jezus’ zin “Het is goed voor jullie dat ik heenga, want als ik niet heenga, kan de Heilige Geest niet komen” heel goed op een heel eigen manier en schreef: “Ik moet mijn gelaat aan jullie onttrekken, zodat jullie mijn ziel kunnen hebben”.

Het is aan ons, ik herhaal het, om met volle verantwoordelijkheid beslissingen te nemen die bijdragen aan de komst van een meer menselijke wereld, maar Christus is aanwezig in elke beslissing die meer menselijkheid brengt, om ze een goddelijke dimensie te geven.

François Varillon, Joie de croire, joie de vivre,
Le Centurion, 1981, pp. 103-105

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van Paradise House in Lyon

Aan te passen aan de plaats

1/ – In het  Paradise House te Lyon bereiden we verschillende zomersessies voor jongeren voor. Wij danken U, Heer, voor allen tot wie U ons zendt en wij bidden U voor de verschillende voorbereidingen. Moge uw Heilige Geest ons leiden, zodat we de vreugde van het kennen en volgen van U kunnen doorgeven en getuigen van uw liefde voor deze tieners en studenten.

2/ – Heer, wij danken u voor de zichtbare tekenen van de eenheid van uw Lichaam in de stad Lyon. We bidden voor het evenement dat Charis Lyon rond Pinksteren organiseert, waar we samen kunnen bidden voor eenheid onder de christenen. Moge uw Heilige Geest over dit evenement ademen, om onze broederlijke banden te versterken. Kom en zegen het Charis-team en hun werk.

3/ – Heer, wij danken u voor onze drie broeders die op zaterdag 11 mei om 10.30 uur in Evry tot priester gewijd worden. Dank U voor de gave van hun leven voor de eenheid van de christenen en voor de Kerk. In ons bidden voor hen betrekken we ieder lid -van de gemeenschap en  van de kring- van  Chemin Neuf,: laat ons groeien in onze passie voor uw Lichaam, de Kerk, en in ons verlangen om te werken aan haar eenheid.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 02 mei 2024

de Seder: een spirituele reis

door Rebbetsin Heller

De Seder is Gods ‘gebod’ om van geestelijke slavernij naar geestelijke vrijheid te
gaan.
De Seder is een reis van duisternis naar licht.
Het woord Seder betekent ‘orde’.
De Seder geeft aan wat we doen op de eerste avond van Pesach (het joodse
paasfeest). We volgen het gebod van God, dat aangeeft hoe we van geestelijke
slavernij naar bevrijding kunnen gaan.

KADESH
De eerste fase van de Seder wordt Kadesh genoemd. Het omvat het reciteren van de
Kiddush, een specifieke zegening, over een beker wijn. Er is een belangrijk principe
dat zegt dat als het gaat om spirituele realiteit, je enkel kan verkrijgen wat men
werkelijk zoekt.
Bijgevolg is de eerste stap in spirituele groei een leven in heiligheid te willen leiden…
De eerste fase van de Seder is daarom Kadish, want om verder te gaan naar het licht
moeten we onszelf engageren om een leven van heiligheid te leiden. Dit vereist dat
we ons afscheiden van wat negatief is en ons bewegen in de richting van het
bewustzijn van God.

URCHATZ
De volgende fase van de Seder heet Urchatz, wat betekent “zich wassen” .
Het bestaat erin om tweemaal water uit te gieten over de handen, uit een beker,
zonder een zegening te reciteren.
Je handen wassen in dit stadium van de maaltijd lijkt een overbodig verzoek.
Wat hier wordt gesuggereerd is dat iedereen die heiligheid wil bereiken, reine
handen moet hebben. Zoals het vers in Psalmen zegt: “Heft uw handen in heiliging,
zegent de Heer”. Wat betekent dit?
Heiligheid kan zich in jou enkel manifesteren als ze in overeenstemming is met
concrete daden.

JACHATZ
Jachatz bestaat uit het nemen van de matze, het ongedesemde brood, van de
Sedertafel en het breken ervan in twee ongelijke stukken.
Jachatz laat ons zien dat, als we echt vooruitgang willen boeken op de weg naar
verlossing, bepaalde aspecten van onszelf gebroken moeten worden.
Zoals het vers in de Psalmen zegt: “God is dicht bij wie gebroken zijn.”

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 25 april 2024

De pelgrims van Emmaüs

Voor de leerlingen van Emmaüs was het schandaal van het kruis
duidelijk iets té confronterend. En zulks was onvermijdelijk, als het
werd losgemaakt van de Schriften. De hoop, die bij deze twee
mannen verdwenen was, vraagt om deel uit te maken van een proces
van bevrijding. Als dat gebeuren niet wordt gevat in een proces van
bevrijding, kan het in de nabije toekomst misschien nog iets
betekenen, maar niet meer op langere termijn.
We moeten dit beseffen als we de crisis van de moderne wereld
willen begrijpen. Als mensen van onze tijd niet inzien dat Christus en
de Kerk actoren van de menselijke bevrijding zijn, hoe kan je dan
verwachten dat ze zich tot hen zullen wenden? Omgekeerd zal, en
voor zover men zich daar rekenschap van geeft, het gevaar bestaan
​​deze bevrijding te reduceren tot een pure tijdelijke bevrijding. En dit
is een groot gevaar, want dan zal Christus verschijnen als een expert
op het gebied van het socialisme, een profeet van de revolutie,
degene die aanmoedigt om mensen te gaan bevrijden door hen hun
waardigheid als mens terug te geven, wat niet gering is, en dan
brood, huisvesting, enz. Maar het is niet omdat in deze tijd sommigen
overdrijven en Christus reduceren tot een profeet van een
tijdsgebonden bevrijding, dat we moeten ophouden te begrijpen dat
zijn boodschap in wezen een boodschap van bevrijding is, dat wil
zeggen van vrijheid, en dat het vasthouden aan Christus er in bestaat
hem te kiezen als meester van de vrijheid en als opvoeder van de
vrijheid. Ben je christen? Ja, ik ben een christen, dat betekent dat ik
Christus heb gekozen als de opvoeder van mijn vrijheid en de vrijheid
van de wereld.

François Varillon,
Het Pascha van Jezus. Levend christendom. T. 3.
Bayard-edities, 2000, p. 177

Voorbeden

Voorbereid door de broeders en zusters uit het dorp Mont Carmel (Avranches)
Aan te passen aan de locatie

1/ Heer, wij danken u voor de recente ontmoeting van de
oecumenische afgevaardigden van het departement Manche met de
nieuwe bisschop van Coutances.
Dank u Heer, voor wat er in de loop van dit jaar samen opgebouwd
zal worden. Heer, wij vertrouwen u al deze groeiende
vriendschappen toe.

2/ Heer, wij danken u voor de mogelijkheid en de vreugde om elke
zondagmiddag in onze lokalen in Avranches de samenkomst van de
Anglicaanse Kerk van Manche te mogen verwelkomen.
Heer, dank u om kracht te geven aan onze Anglicaanse broeders en
zusters.

3/ Heer, wij vertrouwen u de nawerking toe van de vierde mondiale
bijeenkomst, georganiseerd door het Global Christian Forum (GCF) in
Accra, Ghana, van 15 tot 19 april.
Heer, dank u voor het versterken van de vriendschappen die de
oecumene in onze verschillende landen helpen bevorderen.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 18 april 2024

HET EVANGELIE LEZEN

De lezing van het Evangelie is een intieme dialoog met Christus. Haast onverstaanbaar voor “nieuwsgierigen”, wordt die onthuld aan zielen van goede wil, dat wil zeggen degenen die de wil ten goede hebben. Die wil kennen volstaat al om gedaan te worden. Denken dat voor de transcendentie van de levende God en de openbaring van zijn mysterie een loutere intellectuele nieuwsgierigheid van de mens volstaat om zich mee te delen, is wel een vreemde opvatting. Voor degenen die met beide vuisten hun oren afsluiten, opzettelijk doof, is het Evangelie een verzegeld boek. Het Woord van God is volgens de heilige Jacobus een spiegel; we kijken niet naar een spiegel, maar we kijken naar onszelf in een spiegel (Jakobus 1, 24). Het is tot ons dat God spreekt, en het is over ons dat Hij spreekt. Dit is het enige dat Hem interesseert: ons leven. Als Hij ons iets over Zijn leven zegt, dan is dat met het oog op ons leven. Wanneer ons leven afstand neemt van onze lezing (van het Evangelie), houdt God ook op om met ons te spreken. […]

Het Evangelie verkondigt niet alleen; het stelt voor en verwacht een reactie van onze vrijheid. Het is een voorstel van liefde, waarop het antwoord alleen maar liefde kan zijn. Nu is liefde altijd vanwege Iemand en jegens iemand. Dit is de reden waarom wij, door het Evangelie, de persoon van Jezus Christus benaderen en, voorbij de woorden die hij spreekt, zoeken door te dringen tot de Geest die deze woorden inspireerde…

François Varillon, Crossings of a believer,
Keuze van teksten gepresenteerd door Charles Ehlinger,
Bayard, 2005, pp. 111-112

Voorbeden

Voorbereid door de broeders en zusters te Nantes
Aan te passen aan de locatie

1. Heer, wij danken U voor alle mensen die met Pasen gedoopt zijn in de Katholieke Kerk van Frankrijk. Wij danken u in het bijzonder voor de dorst van jonge mensen, die de Kerk verbaast, bemoedigt en versterkt.

Wij vertrouwen deze jongeren aan u toe, en in het bijzonder de oordelen en spanningen die kunnen ontstaan uit hun uiteenlopende christelijke gevoeligheden, van de meest traditionalistische tot de meest charismatische. Kom Heilige Geest en breng eenheid in de verscheidenheid en openbaar de rijkdom van gemeenschap.

2. Heer, wij danken u voor de groeiende vriendschap tussen de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk en de Gemeenschap door middel van plaatselijke bijeenkomsten en initiatieven. Help ons deze band verder uit te diepen en verder te gaan in het uitwisselen van onze gaven, zodat we kunnen getuigen van verzoening en van de tekenen van uw Koninkrijk.

3. Deze zomer organiseert de jongerenmissie (18-30-jarigen) op verschillende plaatsen “Welcome To Paradise”-festivals. De vermenigvuldiging van dit evenement is een geweldige kans geworden om voorgangers van verschillende kerken uit heel Europa uit te nodigen, samen te brengen, een stem te geven en om een broederlijk netwerk tussen de leiders van deze kerken tot stand te brengen.

Wij bidden U, Heer, voor deze voorgangers en deze kerken die onze missie komen verrijken. We bidden ook dat het “Welcome To Paradise” Festival steeds meer een plek wordt waar jonge mensen het belang van de christelijke eenheid kunnen ontdekken en er mee vertrouwd worden.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 11 april 2024

De Opstanding: kracht van radicale omvorming

In Christus geloven is geloven dat er een dynamisch principe van transformatie
bestaat, dat wil zeggen van bevrijding. Want ik ben niet vrij, vermits ik zondaar ben,
en dat weet ik. Ik kan alleen vrij worden door om-vormd te worden. Dàt is
opstanding. Het gaat niet over de re-animatie van een lijk, het gaat over de overgang
naar vrijheid, de vrijheid om lief te hebben. En deze overgang naar vrijheid impliceert
een radicale om-vorming.
Dit is eens te meer een andere manier om te zeggen wat geloof is. Geloof is het
verwelkomen van een levende kracht van radicale om-vorming. Geloven is het
onthaal van deze kracht van radicale transformatie die de verrezen Christus is. Hij is
de schepper, niet de “maker”. Pater Teilhard de Chardin heeft dit uitgewerkt, in het
lang en in het breed: scheppen is om-vormen, scheppen is transformatie, een nieuw-
ontstaan, en niet het maken van een object. Wij zijn geen objecten.
De omvorming die de Verrezen Christus in mij teweegbrengt, die kan ik me niet
voorstellen. Dat moet ik opgeven. In het centrum van het geloofsleven ligt een
radicale versterving. Ik kan mij die niet voorstellen, ik kan alleen maar het ritme ervan
volgen.

François Varillon, La Pâque de Jésus. Het christianisme beleven. T. 3. Bayard Editions,
2000, pp. 143-144

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van het internaat Sainte Marie in Lyon
Aan te passen aan de locatie

1) Heer, wij danken U dat U de communiteit van Chemin Neuf hebt geroepen voor
de missie te Sainte Marie Lyon. Dank U voor alle broeders en zusters die zo
onbaatzuchtig zichzelf hebben gegeven op deze plek. Geef ons een nederig hart
dat luistert naar de Geest en de Kerk. We danken U ook voor de paters
Maristen die deze school, en zovele andere, hebben gesticht. Dank U voor Uw
werk, toen en nu, doorheen deze missionaire gemeenschap. Kom en zegen en
bemoedig haar, zodat zij uw roeping tot het einde kan beleven.

2) Heer, U die gekomen bent om een vuur op aarde te ontsteken, wij danken u
voor uw brandend hart, dat vurig verlangt om te troosten, op te beuren, te
genezen… Wij vertrouwen de 5000 leerlingen en studenten van Sainte-Marie
Lyon toe, hun ouders, hun leraren en het personeel aan uw barmhartigheid toe.
U kent de tragedies en het soms verborgen lijden in de harten van de mensen.
Heer, openbaar U, kom ons redden.

3) Heer, wij danken U voor de roeping om U te dienen in de wereld van de
opvoeding. Geef dat allen die u zendt, in het bijzonder de animatoren voor de
schoolpastoraal (APS), de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de priesters,
met vreugde mogen getuigen van uw barmhartigheid. Wij vertrouwen hen toe
die pastorale verantwoordelijkheid dragen. Geef hun een moedig hart om het
Goede Nieuws te verkondigen in uw Geest van wijsheid.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 21 maart 2024

De wereld voor Christus

In de veertigdagentijd van 2024 luisteren we naar teksten van Catherine en William Booth, stichters van het Leger des Heils.

[..] Zijn we werkelijk datgene wat we lijken te zijn? Wat is het doel van een godsdienstige organisatie? De naam van God bestendigen? Dat is een prijzenswaardig doel, maar God, zo stel ik me voor, heeft ons niet nodig om zijn naam en glorie te bestendigen. Is het om God te loven en God te aanbidden? Zeer goed. Maar dat is niet alles. Het belangrijkste doel moet zijn het werk van Christus te bestendigen tot aan zijn voltooiing: de wereld redden en bevrijden van de machten van de hel.

We moeten iets doen dat meer uitgesproken, concreter, gedurfder en absoluut goddelijker is dan alles wat tot nu toe geprobeerd is. Om praktischer te zijn hebben we een meer medelijdend, liefdevol hart nodig. We hebben een godsdienst nodig die overloopt van menselijke sympathie. De kilte en hardheid van hart van veel zogenaamde christenen is een groter obstakel gebleken dan alle andere weerstanden samen. Als we de wereld voor God willen winnen, moeten we onze godsdienst voorzien van een extra dosis tederheid, menselijkheid en gelijkenis met Christus. We hebben nood aan meer hart.

William en Catherine Booth (geciteerd door Corinne Gossauer-Peroz,
in Prier 15 jours avec William et Catherine BOOTH,
fondateurs de l’Armée du Salut, Ed. Nouvelle Cité, 2008, p. 101 – 102).

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Oeganda

Aan te passen aan de plaats

1. Voor gemengde interkerkelijke koppels.

Laten we bidden voor jonge Oegandezen van verschillende christelijke denominaties die zich voorbereiden op het huwelijk. Deze weg van voorbereiding wordt steeds langer en leidt ertoe dat kerkleiders een standpunt innemen voor de kennis van, dialoog met en eenheid tussen de kerken.

Heer, geef hoop, moed en geduld aan deze jonge mensen die kiezen voor eenheid en dit dagelijks beleven in hun voorbereiding op het huwelijk en in hun leven als echtpaar en gezin.

Geef ook dat christelijke leiders vooruitgang mogen maken in de oecumene.

2. Voor de niet-katholieke christenen die deelnemen aan de missies Cana et Jongeren in Oeganda.

Heer, wij danken u voor de missies van de Chemin Neuf Gemeenschap in Oeganda: Cana, de jongerenmissies en de retraites. Dank U voor de broeders en zusters van verschillende christelijke denominaties die betrokken zijn bij deze missies, die daar een plek vinden om met Christus op weg te gaan en te groeien in broederschap.

We bidden dat onze gemeenschap trouw mag blijven aan haar oecumenische roeping en als plaats van gastvrijheid en ondersteuning voor christenen van verschillende denominaties.

3. Voor christenen die betrokken zijn bij politiek en bestuur.

Een aantal christenen is betrokken bij de Oegandese politiek, op nationaal en lokaal niveau, in de verschillende dorpen en steden.

We bidden dat u deze broeders en zusters zult beschermen tegen corruptie en het verlangen om zichzelf te verrijken, maar dat de Heilige Geest hen mag bewaren in eenheid in dienst van gerechtigheid, waarheid en de verdediging en ontwikkeling van de allerarmsten.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 14 maart 2024

Toewijding aan Christus

In de veertigdagentijd van 2024 luisteren we naar teksten van Catherine en William Booth, stichters van het Leger des Heils.

“Zonder daden is geloof steriel. God vraagt dat geloof gepaard gaat met werken. Ik zeg wel eens dat geloof en werken hand in hand moeten gaan, elkaar afwisselend zoals bij het ritme van een mars : eerst geloof, dan actie, dan weer geloof, en weer actie, enzovoort, tot je het ene nog nauwelijks van het andere kunt onderscheiden” […].

[…]

Blijf rustig en in vrede. Rust in God en kwel jezelf niet. Het is zijn zaak; als je gedaan hebt wat je kon, is dat genoeg. Hoe weinig toch bezitten we het geloof om “rustig op bevrijding vanwege de Eeuwige” te wachten. Wat zou jij doen als je net als Paulus twee jaar in de gevangenis zat? En toch was het door deze gevangenschap dat het evangelie zich in Rome verspreidde. Gods wegen zijn niet onze wegen. Hij omgeeft gans het ruime werkveld van de wereld en werkt daarin zoals Hij wil. Onze zwakke menselijke wijsheid is nooit in staat geweest om zijn plannen op het moment zelf te begrijpen, maar in de loop van de jaren ontdekt men de hele wijsheid ervan. Laten we leren om onszelf aan Hem toe te vertrouwen – zelfs in het duister – en onze geest rustig te houden.

William en Catherine Booth (geciteerd door Corinne Gossauer-Peroz,
in Prier 15 jours avec William et Catherine BOOTH,
fondateurs de l’Armée du Salut, Ed. Nouvelle Cité, 2008, p. 98).

Voorbeden

In verbondenheid met onze broeders en zusters van van Saint Sulpice en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Aan te passen aan de plaats

1/ Op 16 februari jl. vierde de gemeenschap Chemin Neuf naast het 50-jarig jubileum van haar stichting, ook haar 30 jaar aanwezigheid in Egypte. Het werd een tijd van dankzegging en broederlijke vreugde. Verschillende bisschoppen van de Oosterse Kerken waren aanwezig, evenals religieuzen uit verschillende gemeenschappen, waaronder een koptisch-orthodoxe monnik.

Dank U Heer voor het zegenen en begeleiden van onze groeiende gemeenschap in dit land.

2/ Heer, wij vertrouwen aan u toe het dagelijks leven van onze broeders en zusters in Egypte, die lijden onder een zeer moeilijke economische situatie.

Zegen dit land met haar diverse kerkelijke en religieuze gemeenschappen. Steun en bescherm de koptisch-orthodoxe paus Tawadros II, die dagelijks bidt voor de eenheid van de christenen en die op voorzienige wijze leden van onze gemeenschap heeft ontmoet.

3/ Heer, wij vertrouwen U alle groepen toe die wij in onze huizen ontvangen: katholieken en protestanten, allen die persoonlijk U zoeken, jongeren en adolescenten, zij die werken aan de eenheid in hun relatie, maar ook die groep van mensen die afkomstig zijn van de straat en aan wie onze huizen een ruimte van rust en groen bieden om U te ontmoeten.

4/ In Fleury Mérogis, een gemeente op 26km ten zuiden van Parijs, wordt op 18 maart een nieuw detentiecentrum geopend.

Heer, wij vertrouwen alle mensen die daar opgesloten zullen worden aan u toe, en alle beroepsmensen en aalmoezeniers die hen zullen begeleiden.
Moge elkeen er vanuit uw genade hoop voor de toekomst ontvangen.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 07 maart 2024

De onmogelijke vervanging – Joden en christenen van de 1e tot de 3e eeuw

Hoe beter we Jezus begrijpen in de religieuze context van Israël tegen het einde van de Tweede Tempel, hoe duidelijker het wordt dat Jezus niet alleen geen andere religie stichtte, maar dat Hij ook niets gedaan of gezegd heeft dat erop wees dat Hij dit wilde doen. Niet dat het thema van het nieuwe afwezig zou zijn in het Nieuwe Testament, maar dit thema ligt altijd in lijn met Gods beloften aan Israël.

Dit geldt in het bijzonder voor het Nieuwe Verbond. Deze uitdrukking verschijnt op het centrale moment wanneer Jezus de beker zegent tijdens het Laatste Avondmaal (…)

Jezus kwam niet om af te schaffen, maar om “de Wet en de Profeten te vervullen”.

De eerste betekenis, wat christenen maar al te vaak vergeten, van deze vervulling is Jezus’ religieuze naleving van de Wet.

Jezus, zegt de heilige Paulus, was “geboren uit een vrouw” ( dus uit een Joodse vrouw), geboren onder de Wet (Galaten 4:4).

Hij leefde als een praktiserende Jood en bleef dat zijn hele leven lang, en dit zowel als persoon, als met zijn leerlingen.

Uit het boek van Jean Michel Garrigues,
L’impossible substitution – juifs et Chrétiens du 1er- au 3ème siècle, p 35 en 38.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “