GEBEDSDIENST
DONDERDAG 29 september 2022

Vuurdrager

(…)

Ik zal gloeiende sintels meedragen, om overal vuurhaarden te starten. Als ik ’s morgens mijn huis verlaat, zal ik mezelf afvragen: welke barrières zal mijn Heer van Liefde vandaag vernietigen, met het oog op een grotere Liefde? Welke deuren zal ik vandaag openen voor een grenzeloze Liefde? Welk vuur zal ik vandaag aansteken? Voor wie ga ik een vuur ontsteken?

(…)

Maar hoe durf ik te dromen van het aansteken van vuurhaarden, ik die in mijn handen alleen mijn arme groene en vochtige hout en een paar stervende sintels heb? Ik die nalaat goede en gewone dingen te doen, hoe zal ik buitengewone dingen doen?

Mijn kind, het gaat niet om het weinige dat je in je handen houdt. Het gaat er om, met dit kleine beetje in je handen, te naderen tot de ware vuurhaard, de enige vuurhaard die mijn Hart is. Dan worden je stervende sintels weer tot leven gewekt en droogt je groene hout op. Je denkt dat je bijna niets kunt; dit bijna niets, probeer het op een buitengewone manier te doen. Ik zeg niet spectaculair. Concentreer je op de meest gewone, op de kleinste dingen. Doe die op een buitengewone manier, dat wil zeggen door lief te hebben – door buitengewoon lief te hebben. Dan zal er vuur gaan branden. Dan zal het vuur je “opnemen”. Dan neemt het vuur je mee. Dan zul je drager van Vuur worden.

Uit Liefde zonder Grenzen, ed. Chevetogne, 1971

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

1. De scheppingsperiode die wereldwijd wordt gevierd door verschillende christelijke gemeenschappen vanaf 1 september (begin van het liturgisch jaar voor de orthodoxe kerken), zal eindigen op 4 oktober (feest van St. Franciscus van Assisi).

Heer, help ons met de uitnodiging aan ons dit jaar om “te luisteren naar de stem van de schepping”, om de juiste gesteltenis te vinden om samen voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen.
Dat we door het beoefenen van een ecologische spiritualiteit zowel de zachtheid als de bittere kreet van onze moeder Aarde kunnen horen, zoals ook de kreet van onze broeders en zusters, in situaties van kwetsbaarheid.

2. Synodiliteit neemt in de Orthodoxe Kerk en de Kerken van de Reformatie een belangrijke plaats in. Ook de katholieke kerk zet zich in voor deze dynamiek. Op dit pad van transformatie hebben we de bijdrage van de verschillende christelijke tradities nodig. Op 13 oktober is er in het centrum Sèvres, in Parijs, een bijeenkomst gepland met als thema: “Synodaliteit: welke uitdagingen voor de communio van de kerken.?”

Laten we bidden om steeds volgzamer te zijn aan de Heilige Geest, en dat we samen op weg gaan naar de communio van de kerken.

3. In de parochie Notre Dame des Peuples de Lucé vereist de ontvangst van verschillende culturen, verschillende generaties, die samen de parochiegemeenschap vormen, dat iedereen op zoek gaat naar wegen om te verwelkomen en zich te laten verwelkomen. Dit jaar worden nieuwe initiatieven voorgesteld om in gezinsverband te beleven, evenals een cursus voor de ouderen.

Moge de Heilige Geest een vrijplaats openen om het Goede Nieuws te verkondigen, aan wie dichtbij is en aan wie veraf is. Moge Hij ons inspireren om de vreugde van het evangelie door te geven.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 22 september 2022

De gave van kennis

door Paus Franciscus

Vandaag wil ik een andere gave van de Heilige Geest belichten, de gave van kennis. Als we het over kennen hebben, gaan onze gedachten onmiddellijk uit naar het vermogen van de mens om de hem omringende werkelijkheid steeds beter te leren kennen en de wetten te ontdekken die de natuur en het universum beheersen. Het kennen dat van de Heilige Geest uitgaat, beperkt zich echter niet tot menselijke kennis: het is een bijzondere gave die ons doorheen de schepping de grootsheid en de liefde van God en zijn innige relatie met elk schepsel doet begrijpen.

Wanneer onze ogen door de Geest worden verlicht, worden zij geopend voor de aanschouwing van God in de schoonheid van de natuur en in de grootsheid van het heelal, en doen zij ons ontdekken dat alles tot ons spreekt over Hem en zijn liefde. Dit alles geeft ons een groot gevoel van verwondering en dankbaarheid! Dit is het gevoel dat we ook ervaren wanneer we een kunstwerk of een andere wonderlijke vrucht van menselijke genialiteit en creativiteit bewonderen: tegenover dit alles brengt de Geest ons ertoe om de Heer vanuit het diepst van ons hart te loven en in alles wat we hebben en zijn een onschatbaar geschenk van God te erkennen en een teken van zijn oneindige liefde voor ons.

[…]

De gave van kennis helpt ons om niet te vervallen in bepaalde buitensporige of verkeerde gedragingen. Het eerste is het risico dat we onszelf beschouwen als de eigenaars van de schepping. De schepping is geen eigendom dat wij naar believen kunnen beheersen, noch is zij eigendom van enkelen, van een handvol mensen: de schepping is een geschenk, een prachtig geschenk dat God ons heeft gegeven, opdat wij er zorg voor dragen en haar gebruiken ten bate van allen, steeds met groot respect en dankbaarheid. Het tweede verkeerde gedrag wordt vertegenwoordigd door de verleiding om te stoppen bij schepselen, alsof die het antwoord zouden kunnen bieden op al onze verwachtingen. Door de gave van kennis helpt de Geest ons om niet in deze dwaling te vervallen.

(.. )Wij hebben de schepping te beschermen omdat het een geschenk is dat de Heer ons heeft gegeven, het is het geschenk dat God ons heeft gegeven; wij zijn hoeders van de schepping.

Paus Franciscus, Algemene Audiëntie van 21 mei 2014

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

Opgesteld door onze broeders en zusters in Chambéry

1 – Sinds enkele jaren hebben grote orthodoxe, katholieke, protestantse en anglicaanse organisaties zich verenigd om christenen over de hele wereld aan te moedigen om van 1 september tot 4 oktober te bidden voor de schepping en samen concrete acties voor het milieu te ondernemen. Het thema van dit jaar, “Luister naar de stem van de schepping”, maakt ons ervan bewust dat we hebben te  luisteren naar de roep van de aarde en de roep van de armen.

Heer, met paus Franciscus bidden wij u: “De armen en de aarde smeken u: Heer, raak ons met uw kracht en uw licht om al het leven te beschermen, om een betere toekomst voor te bereiden, zodat uw Koninkrijk van rechtvaardigheid, vrede, liefde en schoonheid kan komen”.

2 – Heer, wij bidden u voor de eenheid van uw Kerk in de Savoye, wij vertrouwen u alle initiatieven ter bevordering van de eenheid toe die aan het begin van dit jaar worden opgezet. Wij vragen om uw zegen over de leiders van elk van de christelijke gemeenschappen in deze regio, geef hen de genade dienaren van de eenheid en ambassadeurs van broederlijke relaties te zijn.

3 – Heer, in dit kapitteljaar voor de hele gemeenschap van Chemin Neuf vertrouwen wij u de broeders en zusters toe die deze week bijeenkomen voor een tijd van gebed, bezinning en uitwisseling met het oog op het volgende kapittel. Kom en leid elk lid van de Gemeenschap door uw Heilige Geest, zodat deze tijd vrucht mag dragen.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 15 september 2022

Inleidende bemerkingen (te lezen bij de aanvang van de gebedsdienst)

De 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC) kwam van 31 augustus tot 8 september bijeen in het centrum van Europa,  in Karlsruhe, Duitsland.

De Assemblee is een cruciaal gebeuren in de werking van de Wereldraad van Kerken. Ze wordt om de acht jaar gehouden. Het is de enige keer dat de hele gemeenschap van kerken broederlijk samenkomt op één plaats om te bidden en te vieren.

De vergadering kwam bijeen rond een thema geïnspireerd door de 2e Brief aan de Korinthiërs(2 Kor 5,14):  “De liefde van Christus leidt de wereld tot verzoening en eenheid.”

Deze teksten en voorbeden zijn geïnspireerd door het gebedsboek van de deelnemers aan de Assemblee.

Voorgestelde bijbeltekst            Mc 3, 31-33

Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: “Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.” Hij gaf hun ten antwoord: “Wie is mijn moeder, wie mijn broeders?” 

Ga opnieuw samenzitten rond de tafel van Jezus Christus

Jullie, die zijn opgewekt door de Geest en geboren uit het Evangelie, ga weer samenzitten rond de tafel van Jezus Christus. Welke je gaven en kwalificaties ook zijn, verbreed steeds meer de cirkel rond Jezus Christus. Jullie met je krukken en je stigma’s, met alle raadsels van jullie culturen, verzamel je rond Jezus Christus. Liefde leert ons dat huidskleur of status  ons niet kunnen scheiden, zolang we verzameld blijven rond Jezus Christus .

Gebroken gezinnen, personen op de dool, allen worden aangenomen rond Jezus Christus.  We horen samen omdat we behoren aan Jezus Christus.

Mijn moeder, mijn broeders,  dat  zijn allen die verzameld zijn door de Geest van Jezus Christus.

De Wereldraad van Kerken verenigt 352 kerkgenootschappen. We vinden het soms moeilijk om ons deze verscheidenheid voor te stellen. Door een aantal van deze Kerken hier te noemen, willen we ons gebed verruimen, verder gaan dan onze stereotiepe beelden.

Jezus nodigt alle gelovigen uit aan zijn tafel, rond Hem.

(voorbede refrein)

1/ Voor de Baptisten Conventie van de Filippijnen,
Voor de Anglicaanse gemeenschap van Japan,
Voor de Afrikaanse Kerk in Zuid-Soedan en Soedan,
Voor de Assyrische Apostolische Kerk van het Oosten,
Ziehier zijn onze broeders en zusters verzameld rond Jezus Christus.
Voor hen aanroepen wij de Geest.
( voorbede refrein)

2/ Voor de Christelijke Kerk in Java,
Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Servië en Montenegro,
Voor de Free Pentecostal Mission Church van Chili,
Voor de Mennonitische Gemeenschap van Congo,
Ziehier zijn onze broeders en zusters verzameld rond Jezus Christus.
Voor hen aanroepen wij de Geest.
( voorbede refrein)

3/ Voor de Lutherse Synode van El Salvador
Voor de Vaud Evangelische Kerk
Voor de Methodisten Kerk in Peru
Voor de Moravische Kerk in Suriname
Ziehier zijn onze broeders en zusters verzameld rond Jezus Christus.
Voor hen aanroepen wij de Geest.
( voorbede refrein)

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 juni 2022

Leven en hopen in een hopeloze situatie

door Mgr. Munib Younan

Mensen vragen mij al eens of ik optimistisch of pessimistisch ben over het complexe Palestijns-Israëlische conflict. En dan antwoord ik altijd dat ik noch optimistisch noch pessimistisch ben, maar wel vol hoop. Die hoop komt niet uit Washington, Berlijn, Londen of Parijs – zij komt uit het hart van Jeruzalem en uit het lege graf.

Het gebeuren van Pasen, de kracht van het kruis en de opstanding die zich in Jeruzalem manifesteerde, is de enige bron van onze hoop. Op de Via Dolorosa kwam Jezus alle duistere krachten tegen die we nu in het Midden-Oosten kennen. Hij offerde zichzelf op, opdat wij mogen hopen en op zijn macht mogen gaan vertrouwen.

We zullen niet toelaten dat extremisme, onderdrukking, geweld, bloedvergieten, haat, muren, verwoestingen, nederzettingen of inbeslagneming van land onze hoop doen slinken of ons tot wanhoop laten brengen. De hoop op een leven in waardigheid, gerechtigheid en verzoening zal zegevieren over de duistere krachten waarmee wij geconfronteerd worden.

Dat is de kracht van het kruis vandaag. Dit is de hoop van de christenen in Jeruzalem en in het hele Heilige Land. Dit is de taak van de universele Kerk: met liefde en tederheid werken aan de bescherming van het leven en de mensenrechten van elk volk. En zolang de Kerk van Christus in elk land, vooral in het Heilig Land, deze verantwoordelijkheid op zich neemt in de geest van Pasen,  mag iedere gelovige vervuld zijn met hoop.

Ik bid dat deze hoop uw hart en gedachten mogen blijven richten naar Jezus Christus, onze Heer, ondanks al wat de wereld ons in de weg legt. Paulus zegt ons in de brief aan de Romeinen: “En hoop bedriegt niet, want de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de heilige Geest, die ons gegeven is”. (Rom. 5:5)

Munib Younan, geboren in Jeruzalem, was van 2010 tot 2017 voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie. Hij is Palestijns bisschop-emeritus van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land.

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de Gemeenschap van Nazareth in het Heilig Land en met een diep verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Refrein  bij de voorbede 

1/ Op 17 juni vond in Nazareth een oecumenische ontmoeting plaats rond het thema “uitdagingen voor het gezin”. Zoals op vele plaatsen in de wereld worden de Arabisch-christelijke gezinnen van Nazareth en het Heilig Land geconfronteerd met de maatschappelijke evoluties. De plaats van het christelijke gezin stond centraal in de gesprekken.

Heer, we bidden dat met uw genade en op voorspraak van de Heilige Familie, echtparen en gezinnen mogen toenemen in liefde door steeds dichter naar U te groeien. Moge de liefde, gesterkt door de genade van het sacrament van het huwelijk, sterker zijn dan elke zwakheid en crisis die een gezin soms doormaakt.

2/ In het Heilig Land, waar joden, christenen en moslims zij aan zij leven in een klimaat van voortdurende spanning en botsingen, staan mannen en vrouwen van de dialoog op om wegen van vrede uit te stippelen.

Heer, wij vertrouwen U in het bijzonder het ontwikkelingsproject voor de soukh in Nazareth toe, waar jongeren en volwassenen de dialoog tussen de inwoners van Galilea van de drie godsdiensten trachten op gang te houden.

Wij vertrouwen u ook de zending toe van onze nieuwe katholieke bisschop voor Israël, monseigneur Rafic Nahra. Heer, geef ieder van hen de moed om vol te houden in hun zending, bescherm hen in de risico’s die zij nemen. Moge hun werk vruchten dragen van wederzijds begrip, vrede en verzoening.

3 / Het Institut Chemin Neuf viert zijn 30-jarig bestaan op het feest van de Geboorte van Johannes de Doper.

Heer, wij danken U voor de weg afgelegde weg. Wij vertrouwen u al onze broeders van het Institut Chemin Neuf toe, opdat zij steeds dieper in u mogen wortelen en de uitdagingen van deze wereld met moed en hoop tegemoet mogen treden.  Wij bidden U in het bijzonder voor onze broeders die op 25 juni in Ars gewijd zullen worden en voor hen die engagementen voor het leven aangaan.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 juni 2022

In dienst van een eenheid die reeds gegeven is, én nog te realiseren is

Uittreksel uit het document
‘gemeenschap en bekering van de kerken’,
van de Groupe des Dombes

Het Nieuwe Testament getuigt ervan dat eenheid onder de christenen na de dood van Jezus geworteld is in de eenheid van Jezus met God: “Mogen allen één zijn, zoals Gij in Mij zijt en Ik in U” (Joh 17,21-22), en dat de Kerk als lichaam van Christus één is: “allen zijn we het ene lichaam van Christus” (Rom 12,5 – zie ook 1 Kor 12, 13.27; Gal 3, 28), want Christus is niet verdeeld (1 Kor 1, 13), zoals er ook één Geest is (1 Kor 12, 4; Ef 4,4). De eenheid van de Kerk is bijgevolg reeds vooraf gegeven, vóór elke menselijke inspanning om bestaande breuken te laten genezen en volledige gemeenschap tussen de Kerken te bevorderen.

De heilige Cyprianus van Carthago schreef reeds in de derde eeuw: “Dit sacrament van de eenheid, deze band van onverbrekelijke eensgezindheid, wordt ons in het evangelie voorgesteld door dit kleed zonder naad van onze Heer Jezus Christus, dat niet verdeeld of gescheurd is, maar dat, wanneer er geloot wordt om te weten wie dit kleed zal aantrekken, ongeschonden, zonder beschadigd of in stukken gesneden te zijn, terechtkomt bij die winnaar, die er meester van wordt“ (Cyprianus van Carthago, De l’unité de l’Église catholique, § 7, SC 500, p. 192 ).

Het discours over de eenheid heeft dus een dialectisch karakter. Zodra haar bestaan wordt bevestigd, dient eraan toegevoegd dat zij er nog niet is, en zodra zij wordt verwacht, dient te worden gepreciseerd dat haar aanwezigheid de basis is van alle verwachtingen.

In dit perspectief bestaat de bekering tot een meer omvattend verstaan van de eenheid van de Kerk in het luisteren naar en zich toe-eigenen van andere stemmen uit de universele Kerk die getuigen van de onuitputtelijke rijkdom van het Evangelie. Aangezien de eenheid van de Kerk verwijst naar de eenheid van het werk van de gestorven en verrezen Jezus Christus, blijft zij zowel beloofd als verborgen: verborgen, omdat zij wordt bedekt door de schaduw van het kruis; beloofd, omdat zij pas ten volle openbaar zal worden wanneer het licht van Pasen de duisternis van de zonde van de mensheid definitief zal hebben verdreven. Evenals in het begin zal ook in die tijd de eenheid onder de christenen geschonken worden. In de tussentijd is het de taak van de Kerken om aan haar te werken en te beleven als teken dat anticipeert op het komende Koninkrijk, op straffe van verloochening van haar bevoorrechte roeping ten dienste van de wereld en de mensheid.

uit: Groupe des Dombes,
Communion et conversion des Églises, Bayard, 2014, p. 679

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de Gemeenschap in Angers en met een diep verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Refrein van de voorbede     

1/ Op vrijdag 27 mei verklaarde de vergadering van de Oekraïense orthodoxe kerk zich “volledig onafhankelijk” van het patriarchaat van Moskou, na eeuwen van gemeenschappelijke geschiedenis, en dit wegens een diep meningsverschil met patriarch Kirill over de oorlog in Oekraïne.

Laten wij bidden voor alle slachtoffers van deze voor Russische en Oekraïense orthodoxe christenen verscheurende oorlog [Noot van de vertaler: de uitdrukking “broeder-oorlog” is voor Oekraïense christenen al te zeer beladen op dit ogenblik en kan daarom beter vermeden worden] en laten wij bidden voor de leiders van elk van deze Kerken. Mogen er onder hen mensen van vrede, dialoog en eenheid opstaan.

2/ Volgens de kardinalen Koch (voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid onder de christenen) en Grech (algemeen secretaris van de Bisschoppensynode) “is een van de gaven die katholieken van andere christenen kunnen ontvangen juist hun ervaring met en begrip van de synodaliteit.

Laten we bidden dat het synodale proces dat opstart in de katholieke Kerk, tevens een gelegenheid moge zijn om concreter te luisteren naar andere Kerken, op het niveau van elk bisdom, en zo samen te luisteren naar “wat de Geest tot de Kerken zegt”.

3/ In Frankrijk, in de Loire-streek, zet de vereniging “Amen-toi” zich in voor evangelisatie op het platteland door middel van een intergenerationeel festival ten dienste van de eenheid van de christenen, en wel van 1 tot 3 juli.

Laten wij bidden dat deze ontmoetingen de gelegenheid mogen worden voor een krachtige vernieuwing van het regionale oecumenische leven, in de kracht van en gehoorzaamheid aan de heilige Geest.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 9 juni 2022

Liefde tot eenheid

Uit de preken over het Evangelie van Johannes
van de heilige Augustinus

“Doe afgunst weg, en wat van mij is, is van jou; laat mij afgunst wegdoen, en wat van jou is, is van mij. Wij hebben dus de heilige Geest als wij de Kerk liefhebben; wij hebben de Kerk lief als wij in haar eenheid en naastenliefde gevestigd zijn. Want na de verscheidenheid van gaven te hebben opgesomd die aan verschillende mensen worden verleend zodat elk lid een eigen taak heeft, voegt dezelfde apostel eraan toe: “Ik zal u een weg wijzen die boven alle andere uitgaat” (1 Kor. 12, 31) en hij begint te spreken over de naastenliefde. Hij plaatst haar boven de gave van het spreken in tongen van mensen en van engelen.
Hij plaatst haar boven de wonderen van het geloof. Hij plaatst haar zelfs boven dat grote werk van barmhartigheid dat erin bestaat de goederen die men bezit uit te delen aan de armen. En tenslotte gaat hij zelfs zover dat hij haar plaatst boven het martelaarschap van het lichaam. Boven al deze zo grote gaven plaatst hij de naastenliefde. Heb naastenliefde en je zult alles hebben, want zonder naastenliefde zal alles wat je hebt je niet helpen.”

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de Gemeenschap Chemin Neuf in Nancy en Straatsburg, en met een diep verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Refrein bij de voorbede :            

1/ In de begintijd van de Charismatische Vernieuwing heeft de Heer ons opgeroepen tot eenheid: “mogen zij één zijn, opdat de wereld moge geloven”. In 1982 vond de eerste charismatische bijeenkomst van Europese kerken plaats in Straatsburg, en wij baden samen en evangeliseerden samen. Dit verlangen naar eenheid leeft nog steeds voort in de Elzas, o.a. via FORA (Fraternité Œcuménique du Renouveau Alsace, de oecumenische Fraterniteit van de Vernieuwing), die samen bidt en die regelmatig bijeenkomsten en vorming organiseert.

Dit initiële elan zijn we wat kwijtgeraakt: kom, Heer, en vernieuw dit verlangen naar eenheid in alle plaatselijke oecumenische initiatieven temidden van ons dagelijks leven; geef dat wij het ijs te breken dat tussen ons kan bestaan weten te breken, door de zonneschijn van uw Liefde en door ontvankelijk te zijn voor de intuïties die U ons geeft.

2/ Terwijl op het noordelijk halfrond de Week van Gebed voor de Eenheid onder de Christenen gevierd wordt van 18 tot 25 januari gaat op het zuidelijk halfrond, waar in januari de zomervakantie plaatsvindt, deze week van de Eenheid door rond Pinksteren.

Laten we bidden voor Eenheid samen met de kerken op het zuidelijk halfrond die nu deze belangrijke tijd beleven. Heer, geef christenen alle gelegenheid om samen te bidden voor de volle eenheid die Christus verlangde.

3/ Het Centrum voor Oecumenische Studies te Straatsburg zal van 4 tot 8 juli 2022 het 55e Internationale Oecumenische Seminarie organiseren met als thema “Verenigd op afstand: Oecumene in het digitale tijdperk”.

Het online-seminar zal sprekers en deelnemers uit verschillende christelijke confessies en uit vele delen van de wereld samenbrengen.

Heer, wij vertrouwen U deze samenkomst rond de Eenheid toe en alle deelnemers die zullen nadenken over de kansen en gevaren van de digitalisering voor de oecumene.  Moge uw heilige Geest eenieder verlichten om criteria te ontwikkelen voor de bevordering van de oecumenische dialoog.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 02 juni 2022

De oorsprong van het feest van Sjavoeot

naar een tekst van Anne-Marie Dreyfus

Dit jaar wordt het feest van Sjavoeot (Wekenfeest) gevierd vanaf zaterdagavond 4 juni, tot en met 6 juni. Het begint in de meeste gemeenschappen met een nacht van studie “om bijbelse, Talmoedische en mystieke teksten te lezen, te bestuderen en te interpreteren, die allen “Thora” zijn of er een band mee hebben“.  Men kan een verband zien met het christelijke Pinksterfeest: “in de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn ” (Exodus 19:1): het zou zeven “weken” (Shavoeot in het Hebreeuws) duren vooraleer de Israëlieten, nog maar net gered uit de wateren van de Rode Zee, klaar werden geacht om de Onuitsprekelijke te ontmoeten. In dit niemandsland van de woestijn, die dorre ruimte die aan niemand toebehoort, zal een oneindig Woord hen toespreken als partners, in een project voor de mensheid.

Het feest van Sjavoeot gedenkt dus de gebeurtenis in de Sinaï, de tijd van de gave van de Torah. “Gezegend zijt Gij, Heer onze God, die de Torah geeft” (en niet: die “ons” de Torah geeft).

Sjavoeot is het enige bedevaartsfeest dat geen specifieke datum op de kalender heeft. In de tijd van de tempel werd het einde van de zeven weken (de 50e dag) gemarkeerd door het offer van de eerstelingen van de oogst, als teken van dankbaarheid voor de vruchtbaarheid van de grond. Sinds het offeren van de “omer” na het verlies van de Tempel niet meer mogelijk was, bleef men ritueel aftellen vanaf de 2e dag van Pesach. Als het ware een liturgische brug van de “slavernij” in Egypte naar “dienst” van god, die begint op de Sinaï.

De synagogen, versierd met planten en bloemen, herinneren aan de agrarische inhoud van het feest. De religieuze dienst wordt gekenmerkt door het voorlezen van de Tien Woorden – die men staande beluistert, zoals onze voorouders aan de voet van de berg. En door het lezen van het boek Ruth, als een eerbetoon aan haar liefde voor de God van Israël. Dit zal haar – zij, de vreemdelinge – waardig maken om het messiaanse project voor de gehele mensheid te dragen.

Abraham Heschel werd geboren in 1907 en stierf in 1972. Hij was rabbijn en filosoof.
Hij was een pionier voor de dialoog binnen het jodendom, vertegenwoordigde het jodendom
op het tweede Vaticaans Concilie in bijzondere verbondenheid met kardinaal Bea
en ondernam een poging om de dialoog tussen jodendom en islam te herstarten.

Voorbeden

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1 / altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om  ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hun trouw aan uw verbond.

4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
Laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 26 mei 2022

Vandaag reeds het Koninkrijk van morgen beleven

door Eberhard Arnold

Toen de menigte naar Johannes toekwam om zich te laten dopen, om vergeving en nieuw leven te vinden, voorvoelde Johannes dat een ander iemand de Geest zou komen brengen: de Geest die omvormt, die heiligt en zonder wie er geen nieuwe orde kan tot stand komen. Deze “ander” was de Messias naar wie allen verlangden, de rechtvaardige en vreedzame Koning van Gods Rijk. Het belangrijkste gebeuren in het leven van Johannes de Doper was dan ook dat hij in de persoon van Jezus diegene herkende die hij verwachtte.

Jezus nam de boodschap van Johannes letterlijk. Omdat het voor Johannes duidelijk is dat God in de toekomst op aarde een koninkrijk zal vestigen, is dat voor Jezus niet anders. Ook Hij had de zekerheid dat het Rijk Gods nabij was. Alles wat hij zei had te maken met de omkering van de aardse verhoudingen die Hij van God verwachtte.

Maar Jezus werd ook daadwerkelijk gedoopt in de Heilige Geest. Als we zijn woorden in ons laten werken, worden we gestuwd door een frisse wind die al onze poriën doordringt. Hij voert ons naar nieuwe een dimensie waar kracht en vreugde heersen zoals nog nooit eerder is gekend. Daarom antwoordde Jezus aan een vriend van de beweging van Johannes de Doper die het Koninkrijk van God opriep zonder het te noemen: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; wat uit de Geest geboren is, is geest.” “en “niemand kan het Rijk  Gods binnengaan, behalve wie is geboren uit water en Geest.” Voor Jezus is het zonder deze nieuwe geboorte onmogelijk om de blik te verwerven die past bij het Rijk Gods. Hij plaatst zich hiermee, zoals in alle dingen, op de lijn van de profetische waarheid die wettelijke en sociale verandering ziet als voortvloeiend uit een religieuze en morele vernieuwing vanuit het leven van de Geest.

uit: ‘Salt and Light’  van Eberhard Arnold (1883 – 1935,
Duitse protestantse theoloog), 2017,
Plough Publishing House, pp. 140-141

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In vereniging met onze broeders en zusters van de Gemeenschap in België en Nederland en in het diepe verlangen naar Eenheid tussen onze Kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

1/ In het hart van de oorlogssituatie in Oekraïne heeft de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland een nieuw initiatief gelanceerd op de ‘social media’: “Dona nobis pacem”. – een website die gebedsinitiatieven en vreedzame activiteiten op nationaal niveau bijeenbrengt.

Heer Jezus, dank u dat u de Vredevorst bent. Mogen deze oecumenische initiatieven en gebeden helpen om bewerkers van vrede te worden. “Geef ons uw vrede – dona nobis pacem! »

2/ In België viert de Oecumenische Raad van kerken in Antwerpen dit jaar zijn 50ste verjaardag. De bisschoppen van België hadden op 12 mei hun Griekse, Russische en anglicaans-orthodoxe broeder-bisschoppen, evenals gereformeerde en evangelische predikanten uitgenodigd om samen over synodaliteit in gesprek te gaan.

Vader, we bidden voor de Eenheid onder de christenen van België, in het bijzonder voor allen die in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zich engageren in  samenwerking, ontmoeting en gemeenschappelijk gebed. We bidden dat in alle kerken en christelijke gemeenschappen van België, mensen van goede wil, samen,  ons gemeenschappelijk huis verdedigen, en zich inzetten voor de periferie en voor menselijke broederschap.

3/ Na twee jaar Covid-pauze begonnen op 14 mei de nieuwe concert-optredens met lofzang van de Nederlandse groep “Sela”, samengesteld uit muzikanten van verschillende christelijke kerken.

Heilige Geest, we zegenen u voor de gaven van muziek en lof die wegen van Eenheid kunnen openen en scheidingsmuren afbreken. Mogen we op deze tocht naar Pinksteren in onze kerken oude en nieuwe liederen zingen. Kom, Heilige Geest, vernieuw ons met uw vuur van liefde.

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 19 mei 2022

Overwinning door zelf-opoffering

door Eberhard Arnold

Heel je leven toevertrouwen aan de gehele Christus: dat verandert en vernieuwt alles. Want het zou een leugen en waanzin zijn om slechts de helft van je leven aan Christus te geven, waardoor Hij geamputeerd zou zijn van een deel van zichzelf. De Geest van leven valt niet te rijmen met een selectief uitkiezen van bepaalde richtlijnen of bepaalde geloofselementen. De waarheid is ondeelbaar, net als Christus. Weigeren om de gezindheid die Hij tegenover alles had over te nemen, betekent zoveel als Hem afwijzen. Zelfs de meest subtiele argumenten waarmee we onze lauwheid pogen te rechtvaardigen laten ons niet ontkomen aan zijn oordeel: “Wie niet voor mij is, is tegen mij.”

Sommigen willen dit of dat over Jezus horen, lezen of leren, en ondertussen proberen ze af te geraken van wat hen onmogelijk lijkt door een interpretatie waardoor ze zijn woorden afzwakken. Hun leven, hoe christelijk het ook mag lijken, houdt geen steek. […]

De gehele Christus wil ons helemaal. Hij houdt van beslistheid. Hij geeft de voorkeur aan tegenstanders boven half-overtuigde vrienden. Hij heeft meer een hekel aan onechtheid dan aan een weigering. Hij heeft een hekel aan lauwheid, grijsheid, clair-obscur, aan wat diffuus is, vermengd, aan vrome toespraken die nergens toe verplichten. Hij veegt dit allemaal weg van zodra Hij naderbij komt.

[…] Een ontmoeting met Jezus heeft niets te maken met vluchtige gevoelens. Ofwel schenkt Hij voor altijd het absolute van het Rijk Gods, ofwel geeft Hij niets. Enkel wie Hem volledig en voor altijd aanvaarden, kunnen Hem kennen en het mysterie van het Koninkrijk van God ontdekken. […]

De ervaring van het leven in Jezus Christus is altijd een beproeving, zo niet is ze een illusie. Deze ervaring blijkt authentiek te zijn als we gehecht blijven aan de oorspronkelijke bron, aan de weg in zijn totaliteit, aan de eindbestemming ervan. Zo kan ze volgehouden worden tot het einde. De onoverwinnelijke liefde die van de Geest komt, komt tot uiting als we Christus in zijn totaliteit herkennen, en niet blijven steken in ideeën of ervaringen.

uit: ‘Salt and Light’  van Eberhard Arnold (1883 – 1935,
Duitse protestantse theoloog), 2017,
Plough Publishing House, pp. 117-119

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

Verbonden met onze broeders en zusters van de Gemeenschap in Rijsel en in het ImaGO-huis, en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

Antwoord-zang :

1/ Van 13 tot 16 mei kwamen meer dan 70 jongeren van de Politieke Fraterniteit van Chemin Neuf bijeen in Rome voor een weekeinde rond de migratieproblematiek. Het was op het hoogtepunt van dit weekend dat paus Franciscus deze jonge mensen,  van meer dan 16 nationaliteiten en toegewijd aan het algemeen welzijn en ten dienste van de armsten, in privé-audiëntie ontving

Heer, we vertrouwen U alle mensen toe die gedwongen zijn hun land te verlaten; schenk ons ​​een ruim en genereus hart om te begrijpen hoe hen te verwelkomen en samen een echte universele broederschap te beleven.

2/ Het ImaGO-huis in Villeneuve d’Ascq blijft nadenken over hoe zich te bewegen tussen haar vier polen: de studentenresidentie, de mediaschool, het audiovisuele Neuf.media en de NFG-missie.  Dit alles in samenhang met de fundamentele reflectie van de Gemeenschap Chemin Neuf over haar wijze van communiceren en verkondiging van de Naam van Jezus in het digitale landschap.

Heer, we bidden U voor de uitgestrekte terreinen op de digitale netwerken waar geoogst kan worden. Maak ons aandachtig voor uw Heilige Geest zodat we ons laten dragen door diens Adem. In het bijzonder vertrouwen we u de avant-première toe van de nieuwste NFG-film op 24 mei over een concrete toepassing van integrale ecologie in de Colombiaanse Amazone.

3/  Het bisdom Rijsel wordt in haar oecumenische dimensie gesensibiliseerd bij de opvang van migranten: de parochie ‘la Madeleine’ verwelkomt met name Eritrese christenen uit een oosters-orthodoxe kerk  in haar vieringen. Er is hier echt een mogelijkheid tot wederzijdse kennismaking.

Heer, geef het bisdom Rijsel een nieuwe oecumenische adem; geef onze Kerken een verlangen naar wederzijdse aandacht om te volharden op deze weg van ontmoeting en delen. Moge het onderlinge vertrouwen groeien!

GEBEDSDIENST
DONDERDAG 12 mei 2022

Toebehoren aan de Geest van de Kerk

door Eberhard Arnold

Wat is het echte leven dat we zouden moeten leiden? Meer nog, wat is ‘leven’? Een lichaam is levend wanneer organen en functies bestaan ​​in een besef van eenheid: de een voor de ander en ten dienste van het hele lichaam. Er is ‘leven’ wanneer deze eenheid haar samenhang en dynamiek vertolkt. Leven komt alleen voort uit wat levend is.  Nieuw leven zal alleen verschijnen waar al leven bestaat. Maar het leven is onlosmakelijk verbonden met eenheid: eenheid in beweging, eenheid in verscheidenheid, eenheid van bewustzijn, eenheid van willen, voelen, denken. Het leven is organische eenheid, eenheid van bewustzijn, lichamelijke eenheid. En een mens kan enkel leven binnen een mensheid die verenigd is. De mensheid is één in zoverre ze wordt geleid en wordt gestuurd door één enkele gemeenschappelijke ziel, eenzelfde gemeenschapszin, dankzij dewelke ieder zich inzet voor elkeen en elk voor allen werkt.

Om een ​​gemeenschap te willen, moet je de geest van gemeenschap willen. […] Ik geloof enkel in een gemeenschap die in de Geest gelooft: de gemeenschap waarvan de gemeenschappelijke ziel de heilige Geest is. In de Geest vindt de Kerk unanimiteit en eenheid. In de Geest is de Kerk rijk, vervuld van gaven,  kracht, vele verwezenlijkingen.

[…] We moeten onze handen beschikbaar, open en vrij houden om ons aan het werk te zetten in de Kerk. Alleen op deze voorwaarde kunnen we een gemeenschap vormen en behoren tot de Geest van de Kerk.

Wanneer we in dit mysterie binnengaan, begrijpen we hoeveel deze boodschap ja zegt aan het leven. Het is geen kwestie van aan jezelf te sterven om aan jezelf te sterven. Het is een kwestie van loslaten met het oog op een nieuwe geboorte. Het gaat over het loslaten van illusies om bij de werkelijkheid uit te komen, het gaat er om je af te keren van wat er niet toe doet om te bereiken wat essentieel is.

Het is een vuur dat naar deze wereld zal komen;
een netwerk van heilige lichten,
van levende organische cellen.

uit: ‘Salt and Light’  van Eberhard Arnold (1883 – 1935,
Duitse protestantse theoloog), 2017,
Plough Publishing House, pp. 108-110

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Duitsland

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters in Duitsland en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden U.

1/ De oorlog in Oekraïne openbaart de scheur in uw lichaam en dit door de verdeeldheid tussen de Patriarchaten van de Orthodoxe Kerk, in het bijzonder tussen het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel en het Patriarchaat van Moskou.  Christenen in Oekraïne en Rusland lijden onder deze situatie.

Heer, in deze paastijd, wanneer de liturgie ons helpt om te mediteren over de kracht van uw heilige Geest die in uw Kerk aan het werk is, vragen wij u om vergeving voor onze medeplichtigheid aan de krachten van verdeeldheid en haat en vragen wij u om onze gebaren en woorden te inspireren zodat ze verzoening en vrede onder christenen bespoedigen.

2/ Van 31 augustus tot 8 september 2022 zal de 11e Vergadering van de Oecumenische Raad van Kerken doorgaan in Karlsruhe, Duitsland. Het thema voor dit gebeuren is: “De liefde van Christus leidt de wereld naar verzoening en eenheid”. Het is de grootste en meest diverse bijeenkomst van kerken ter wereld.

Heer, moge deze bijeenkomst een betekenisvolle en profetische stap zijn op onze weg naar zichtbare Eenheid in uw lichaam, dankzij de bijdragen van de verschillende kerken en de persoonlijke ervaringen die deelnemers van over de hele wereld bij deze gelegenheid zullen hebben.

3/ Na de publicatie van het “rapport over het seksueel misbruik van minderjarigen door priesters, diakens en religieuzen”, heeft de Bisschoppenconferentie van Duitsland in maart 2019 een “synodale weg” opgestart samen met het ‘ Zentralkomittee der deutschen Katholiken’  ( de Vergadering van Katholieken in Duitsland ) en dit om antwoorden te ontwikkelen op de crisissituatie die de kerk doormaakt en om het christelijke getuigenis te versterken. Bij deze gelegenheid deed zich een zeer sterke polarisering voor in de Kerk. Sommigen spreken van een informeel schisma met Rome.

Heer, we bidden voor de katholieke kerk in Duitsland en al haar geledingen. Bescherm haar tegen de verleiding van trots en verdeeldheid. Mogen de gevoerde discussies de Eenheid dienen en niet de verdeeldheid, de hoop voeden en niet de frustratie. Schenk uw Geest van gematigheid, eenheid en verzoening.