Voormalig voorstel

Voorstel/ Proposal

Nederlands

We zien er naar uit om samen de vreugde van Pasen te vieren!We verwelkomen deelnemers uit veel verschillende landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland… Een goede gelegenheid om je talenkennis op te frissen of nieuwe woorden te leren (en je voor te bereiden op de  Welcome to Paradise festival deze zomer ;-)).

Pasen is een bijzondere tijd van het jaar en een van de wezenlijkste momenten van ons christelijk geloof: Jezus overwon de dood en opende de weg voor de Heilige Geest! Een nieuwe schepping begint, een nieuw tijdperk! Dit is wat we elk jaar vieren. Van donderdag tot maandag begeleiden wij Hem in zijn lijden, dood en verrijzenis, van het laatste avondmaal tot de vroege ochtenduren in de tuin van zijn verrijzenis. Wat een verbazingwekkende reis! 

Kom en neem de tijd om in dit levengevende mysterie te duiken. De liturgie en de gemeenschappelijke tijden zullen ons helpen deze dagen ten volle te beleven! Als je in de gelegenheid bent, kom dan donderdag al, zodat je dieper kunt gaan en verder kunt komen in de vreugde van de opstanding!

English

We are glad that we will celebrate the joy of Easter together!We are also happy to welcome participants from different countries: the Netherlands, Belgium, France, Germany… A good opportunity to refresh your knowledge of languages or to learn new words (and prepare yourself for the World Youth Days this summer ;-))

Easter is a special time of the year and one of the core moments in our Christian Faith: Jesus conquered death and opened the way for the Holy Spirit! A new Creation begins, a new era! This is what we celebrate every year. From Thursday until Monday we accompany Him in his suffering, death and resurrection, from the last supper until the early morning hours in the garden of his resurrection. What an amazing journey! 

Come and take time to dive in this life giving mystery. The liturgy and the common times will help us to live these days fully! 

If you are able, join us already on Thursday, so you can go deeper and rise higher in the joy of the resurrection! 

Kosten/ finances

  • Triduum & Easter-Festival (28/3 -01/4): 90-110€
  • Easter-Festival (30/3-01/4): 60-80€

Je mag kiezen, hoe veel je kunt en wilt geven. Wij geven graag deze marge, zodat degenen die meer hebben, degenen kunnen steunen, die niet zo veel kunnen geven. Toch, geld mag geen probleem zijn om deel te nemen, neem contact met ons op als dat het geval zou zijn en we vinden samen een oplossing.

  • Triduum & Easter-Festival (28/3 -01/4): 90-110€
  • Easter-Festival (30/3-01/4): 60-80€

You may choose, how much you can and want to give. We like to give this margin, so that those who have more can support those, who cannot give so much. Still, money should not be a problem to participate, contact us if that would be the case and we will find a solution together.

Programma/ Program

Donderdag (28 maart)
16.00-17.45 Welkom
19.00 Viering van het laatste avondmaal en voetwassing 
Welkomstbijeenkomst 

Vrijdag (29 maart)
Stille tijd, persoonlijk gebed
15.00 De weg van barmhartigheid 
19.00 De viering van het kruis 
Film 

Zaterdag (30 maart)
Onderwijs
Persoonlijke gebedstijd 
13.00-13.45 Welkom van de nieuwkomers 
Onderwijs
Verzoeningstijd 
Fraterniteiten
Voorbereiding van het Paasfeest 
21.00 Paaswake 
Feest 

Zondag (31 maart) 
Paasontbijt 
Persoonlijke gebedstijd
11.00 Eucharistieviering
Eieren zoeken en BBQ
Workshops / Sport 
Getuigenissen
Fraterniteiten 
Grote “Verrijzenis worship” 

Maandag (1 april)
Terugblik op onze tijd samen 
Schoonmaak van het klooster 
11.00 Protestantse dienst 
Afscheid:-)

Thursday (28th of March)
16.00-17.45 Welcome
19.00 Celebration of the last supper and feet washing 
Welcome meeting 

Friday (29th of March)
Silent time, personal prayer
15.00The way of mercy 
19.00 The celebration of the Cross 
Film 

Saturday (30th of March)
Teaching 
Personal prayer time 
13.00-13.45 Welcome the new arrivers 
Teaching
Reconciliation 
Fraternities
Preparation of the Easter celebration 
21.00 Easter Vigil 
Party 

Sunday (31th of March) 
Easter breakfast 
Personal prayer time
11.00 Eucharist
Egg-hunt and BBQ
Workshops / Sports 
Testimonies
Fraternities 
Big “Resurrection worship” 

Monday (1st of April)
Looking back on our time together 
Clean-up the Monastery 
11.00 Protestant service 
Goodbye:-)