Voormalig voorstel

VOORSTEL/ PROPOSAL

Nederlands

Laten we dit jaar beginnen met een actueel onderwerp, met brandende vragen..

We zijn geschapen voor relaties. Eerst krijgen we die: in ons gezin, daarna bouwen we onze eigen vriendenkring op, leraren, mentoren… En dan de eerste liefde…

Het is zo’n geschenk om lief te hebben en bemind te worden… Toch doet liefde zo vaak pijn.
Als jongvolwassene kunnen we worstelen met onze familiegeschiedenis, met onze grenzen, met ons lichaam en zo vaak weten we gewoon niet waar God in dit alles is, hoe Gods liefde onze gids kan zijn, wat onze relatie met God is.

Tijdens dit weekend nemen we de tijd om na te denken over waar we op dit moment staan in onze relaties en kunnen we kiezen voor workshops over specifieke thema’s (seksualiteit, familie, vriendschappen) om samen te groeien op deze gebieden, door het perspectief van God licht te laten werpen op onze vragen en worstelingen, om God ons de volgende stap te laten zien… want die is er altijd.

English

Let’s start this year with a hot topic, with burning questions…

We were created for relationships. First it is given: in our families, after we start to build up our own circles of friends, teachers, mentors… And then the first love…

Its such a gift to be able to love and be loved…still love hurts so many times.

As a young adult we can struggle with our family heritages, with our boundaries, with our body and so often we just don’t know where is God in all this, how can God’s love be our guide, what is our relationship with God.

During this weekend we take the time to reflect where we are right now in our relationships and we can choose workshops in specific themes (sexuality, family, friendships) to grow together in these areas, by letting the God’s perspective shed light on our questions and struggles, to let God show us the next step…because there is always one.

KOSTEN/ COSTS

62 – 80€

Je mag kiezen, hoe veel je kunt en wilt geven. Wij geven graag deze marge, zodat degenen die meer hebben, degenen kunnen steunen, die niet zo veel kunnen geven. Toch, geld mag geen probleem zijn om deel te nemen, neem contact met ons op als dat het geval zou zijn en we vinden samen een oplossing.

You may choose, how much you can and want to give. We like to give this margin, so that those who have more can support those, who cannot give so much. Still, money should not be a problem to participate, contact us if that would be the case and we will find a solution together.